ŠVENTOJO PANKRATO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Dionizai, šv. Pankrato dėde,
Šventasis Pankratai, melski už mus!
Šv. Pankratai, šlovingasis,
Šv. Pankratai, patyręs našlaitystę,
Šv. Pankratai, iš stabmeldystės tamsos į Evangelijos šviesą pašauktasis,
Šv. Pankratai, atsidavęs Švenčiausiajai Trejybei,
Šv. Pankratai, pasitikintis dangiškuoju Tėvu,
Šv. Pankratai, sudėjęs visas viltis į Viešpatį,
Šv. Pankratai, labiau už viską mylintis Dievą ir savo artimą dėl meilės Dievui,
Šv. Pankratai, pasikliaujantis Jėzaus pažadais,
Šv. Pankratai, savo valią grindžiantis Dievo valia,
Šv. Pankratai, daugybę sielų į dangų geru keliu palydintis,
Šv. Pankratai, vargšams gailestingasis,
Šv. Pankratai, visuomet ginantis tiesą ir gėrį,
Šv. Pankratai, atleidžiantis savo priešams,
Šv. Pankratai, išprašantis Dievo gausybės malonių,
Šv. Pankratai, išprašantis sveikatos savo pareigoms atlikti,
Šv. Pankratai, išprašantis galimybę gauti darbo,
Šv. Pankratai, išprašantis, ko reikia pragyvenimui,
Šv. Pankratai, išprašantis malonę būti apsaugotiems nuo piktavalių,
Šv. Pankratai, didis stebukladary,
Šv. Pankratai, ypatingasis vaikų globėjau,
Šv. Pankratai, mūsų galingasis užtarėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Pankratai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, tegul Tavoji Bažnyčia, pasitikinti kankinio šv. Pankrato užtarimu ir jo šlovingomis maldomis, džiaugiasi ir išlieka Tau atsidavusi, atkakli ir tvirta. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia per amžius. Amen.

 Gegužės 12 d. minimas Šventasis Pankratas (Pancras, Pancrazio, Pancratius)
289 Frigijoje - 304 Savonoje, Italija
Jaunuolis kankinys