ŠVENTOJO VITO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šventoji mergelių Mergele, melski už mus!
Šventasis Vitai, melski už mus!
Šv. Vitai, gimęs kilmingoje giminėje,
Šv. Vitai, atidavęs savo vaikystę į Kristaus rankas,
Šv. Vitai, be tėvo žinios pakrikštytas,
Šv. Vitai, savo tėvo persekiotas,
Šv. Vitai, pagonio tėvo išduotas ir teisėjui perduotas,
Šv. Vitai, šventųjų Modesto ir Krescencijos krikščioniškai išauklėtas,
Šv. Vitai, su savo šventaisiais globėjais pabėgęs,
Šv. Vitai, drąsiai skelbęs šventąjį tikėjimą,
Šv. Vitai, nenutylėjęs Dievo žodžio,
Šv. Vitai, dorybėmis ir stebuklų galia atvertęs daugybę pagonių,
Šv. Vitai, apsėstąjį imperatoriaus Deoklecijano sūnų iš velnio išvadavęs,
Šv. Vitai, patyręs šmeižtus ir kankinimus,
Šv. Vitai, tvirtai atlaikęs kankintojų pyktį,
Šv. Vitai, jėga verstas atsisakyti krikščionybės,
Šv. Vitai, įkalintas dėl Jėzaus tikėjimo,
Šv. Vitai, atiduotas liūtams sudraskyti,
Šv. Vitai, į karšto švino, sieros ir dervos katilą įmestas,
Šv. Vitai, ant kankinimo lentos nukankintas,
Šv. Vitai, žiauriai nuplaktas,
Šv. Vitai, miręs kankinamas kartu su savo šventais globėjais,
Šv. Vitai, meilės Kristui kraujo liudijimą pateikęs,
Šv. Vitai, Dievo danguje vainikuotasis,
Šv. Vitai, besidžiaugiantis dangaus turtais,
Šv. Vitai, garsusis jaunuoli,
Šv. Vitai, stiprusis kankiny,
Šv. Vitai, gležnas žiede Bažnyčios sode,
Šv. Vitai, šlovingoji mūsų tikėjimo garbe,
Šv. Vitai, pragaro nugalėtojau,
Šv. Vitai, krikščionių didvyrių garbe,
Šv. Vitai, katalikų tikėjimo gynėjau,
Šv. Vitai, šventasis vaike,
Šv. Vitai, jaunuoli, tvirtas kaip vyras,
Šv. Vitai, šlovingasis amžinąja šviesa,
Šv. Vitai, švelnusis avinėli,
Šv. Vitai, augęs kaip lelija tarp erškėčių,
Šv. Vitai, dieviškasis svety atsiskyrėli,
Šv. Vitai, erelių maistu maitintas,
Šv. Vitai, uolusis Jėzaus Kristaus tarne,
Šv. Vitai, jaunasis kovotojau dėl Šventojo Kryžiaus,
Šv. Vitai, Dievą labiau už viską mylėjęs,
Šv. Vitai, stiprusis Dievo riteri,
Šv. Vitai, Kristaus kareivi,
Šv. Vitai, pavyzdini Kristaus mokiny,
Šv. Vitai, gyvenimo mylėtojau,
Šv. Vitai, plaukiant apsaugotas angelo,
Šv. Vitai, angeliškasis vaikine
Šv. Vitai, protingasis jaunuoli,
Šv. Vitai, pasaulio nedorybių išsižadėjęs,
Šv. Vitai, galingos vilties pavyzdy,
Šv. Vitai, nuostabios ištvermės pavyzdy,
Šv. Vitai, jaunatviško pamaldumo pavyzdy,
Šv. Vitai, padrąsinantis pavyzdy baugštiems krikščionims,
Šv. Vitai, tikėjimo, tvirtumo ir ištikimybės pavyzdy,
Šv. Vitai, išmintimi ir ištikimybe tiesai švietęs,
Šv. Vitai, panašus į angelą,
Šv. Vitai, krikščioniškojo tikėjimo šviesa,
Šv. Vitai, skaistumo pavyzdy,
Šv. Vitai, pasaulio dalykus paniekinęs,
Šv. Vitai, į Dievo meilę susitelkęs,
Šv. Vitai, visomis dorybėmis pasipuošęs,
Šv. Vitai, tikėjimo pavyzdy,
Šv. Vitai, šventasis vaikine,
Šv. Vitai, skaistumo pavyzdy,
Šv. Vitai, paklusnusis tarne,
Šv. Vitai, tobulai nekaltasis,
Šv. Vitai, tobulai švelnusis,
Šv. Vitai, išminties kupinas jaunuoli,
Šv. Vitai, Kristaus gyvenimo pilnasis,
Šv. Vitai, dvasios ir tikėjimo džiaugsmo pilnasis,
Šv. Vitai, šlovinimo dvasios pilnasis,
Šv. Vitai, nenugalimas kankiny,
Šv. Vitai, garsusis kankiny,
Šv. Vitai, kančiose kantrusis,
Šv. Vitai, karštai troškęs kankinio karūnos,
Šv. Vitai, visaip kankintas ir nepalaužtas,
Šv. Vitai, Šventosios Dvasios sustiprintas sunkiose situacijose,
Šv. Vitai, galingasis dieviškosios pagalbos liudininke,
Šv. Vitai, gyvybės gynėjau,
Šv. Vitai, mažųjų drauge,
Šv. Vitai, paauglių globėjau,
Šv. Vitai, jaunimo viltie,
Šv. Vitai, į Evangeliją kviečiantis pamokslininke,
Šv. Vitai, akliesiems duodantis regąjimą,
Šv. Vitai, kurtiesiems leidžiantis girdėti,
Šv. Vitai, mirusiuosius prikeliantis gyventi,
Šv. Vitai, ligonių sveikata,
Šv. Vitai, stabų naikintojau,
Šv. Vitai, tikėjimo gynėjau,
Šv. Vitai, drąsus liudytojau,
Šv. Vitai, didžių darbų darytojau,
Šv. Vitai, tikėjimo ir tikrojo gyvenimo liudytojau,
Šv. Vitai, džiaugsmo liudytojau,
Šv. Vitai, Dvasios gyvybingumo liudytojau,
Šv. Vitai, bebaimis savo teisėjų taisytojau,
Šv. Vitai, silpnųjų gydytojau,
Šv. Vitai, aklųjų apšvieta,
Šv. Vitai, sielvartaujančių guodėjau,
Šv. Vitai, netyrų dvasių nugalėtojau,
Šv. Vitai, švento skaistumo mylėtojau,
Šv. Vitai, įveikęs daug klaidatikysčių,
Šv. Vitai, stabų naikintojau,
Šv. Vitai, laimintis tikėjimu,
Šv. Vitai, atkakliausias apaštale prieš pagonybę,
Šv. Vitai, demonų tramdytojau,
Šv. Vitai, Romos Bažnyčios pagalba,
Šv. Vitai, žemės elementų valdytojau,
Šv. Vitai, maro ir epidemijų stabdytojau,
Šv. Vitai, pasiutusių šunų įkandimų gydytojau,
Šv. Vitai, didelis stebukladary,
Šv. Vitai, palydėtojau į Dangaus karalystę,
Šv. Vitai, Bažnyčios sūnau,
Šv. Vitai, Bažnyčios pagalba,
Šv. Vitai, skyde nuo piktojo,
Šv. Vitai, apsauga nuo priešo pinklių,
Šv. Vitai, šventosios Bažnyčios puošmena,
Šv. Vitai, galingasis Dievo tikinčiųjų padėjėjau,
Šv. Vitai, jaunimo globėjau,
Šv. Vitai, įvairių profesijų globėjau,
Šv. Vitai, menininkų globėjau,
Šv. Vitai, epileptikų globėjau,
Šv. Vitai, sielos ir kūno ligų gydytojau,
Šv. Vitai, pasaulyje garsus stebukladary,
Šv. Vitai, kurio užtarimu pašalinamos laikinos negandos,
Šv. Vitai, kurio užtarimu grąžinama akių šviesa,
Šv. Vitai, kurio užtarimu traukiasi visos ligos,
Šv. Vitai, mūsų paguoda,
Šv. Vitai, mūsų apsauga,
Šv. Vitai, gelbėjantis savo užtarimu nuo amžinosios pražūties,
Šv. Vitai, išvaduotojau iš psichinių ir fizinių ligų,
Šv. Vitai, galingasis sveikatos davėjau,
Šv. Vitai, galingas gynėjau visuose reikaluose,
Mes vargšai nusidėjėliai!
--- Tave meldžiame, išklausyk mus!
Šv. Vito užtarimu krikščionių namus palaiminti teikis,
Šv. Vito užtarimu visiems tėvams malonę gerai pažinti savo pareigas ir jas įvykdyti dovanoti teikis,
Šv. Vito užtarimu sutuoktiniams taiką ir meilę suteikti teikis,
Šv. Vito užtarimu ir pagal jo pavyzdį visiems vaikams užaugti gerais krikščionimis padėti teikis,
Šv. Vito užtarimu visus vaikus nuo papiktinimų ir sugedimo apsaugoti teikis,
Šv. Vito užtarimu mūsų artimiesiems ir draugams malonių dovanoti teikis,
Šv. Vito užtarimu mūsų geradariams atlyginti teikis,
Šv. Vito užtarimu visais ligoniais ir kenčiančiais pasirūpinti teikis,
Šv. Vito užtarimu velnio galybę atitolinti teikis,
Šv. Vito užtarimu mirties valandą mums padėti teikis,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šv. Vitai.
Kad per tavo užtarimą gautume tai, ko prašome šiame gyvenime.
Melskimės. Suteik, Viešpatie, savo Bažnyčiai šventojo kankinio Vito užtarimu to, ko taip nuolankiai prašome Tavęs, kad galėtume tobulėti dorybėse, paniekintume žemiškus dalykus ir trokštume amžinosios dangaus palaimos. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Vitas, gimė apie 290 Sicilija, mirė 303 Lukanija, Italija
aktorių, komikų, šokėjų, šunų, epileptikų, nuo gyvačių įkandimo ir audrų globėjas