ŠV. PAULIAUS MIKIO IR JO BIČIULIŲ JAPONIJOS KANKINIŲ LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, Kankinių Karaliene, melski už mus!
Šv. Ignacas, Jėzaus draugijos įkūrėjau, melski už mus!
Šv. Pranciškaus Ksaverai, Indijos ir Japonijos apaštale, melski už mus!
Pal. Sebastijonai Kimura, pal. Petrai Kibe Kasui, Pal. Pranciškau Pačekai ir Bičiuliai Kankiniai,
Visi šventieji Japonijos misionieriai ir kankiniai, melski už mus!
Šventieji Pauliau Miki, Jonai Gotai ir Jokūbai Kisajau, tikrieji šventojo Ignaco mokiniai, melskite už mus!

Šv. Pauliau Miki, ištikimas Jėzaus kunige,
Šv. Pauliau Miki, džiaugęsis galėdamas mirti ant kryžiaus kaip Kristus penktadienį, sulaukęs trisdešimt trejų metų,
Šv. Pauliau Miki, pagal Jėzaus pavyzdį, meldęsis už savo priešus,
Šv. Pauliau Miki, su Jėzumi meldęsis: „Viešpatie, atiduodu savo dvasią į tavo rankas“,
Šv. Jonai Gotai, uolusis Kristaus tarne,
Šv. Jonai Gotai, krikščionių tėvų tikėjimo uolusis sekėjau,
Šv. Jonai Gotai, ypatingo troškimo stoti į Jėzaus Draugiją,
Šv. Jokūbai Kisajau, Dievo įkvėptasis katekizmo mokytojau,
Šv. Jokūbai Kisajau, nuolankus patarnaujantis broli,
Šv. Jokūbai Kisajau, ypatingai rūpinęsis savo šeimos krikščionišku auklėjimu,
Šventieji Petrai Batista ir jo draugai kankiniai pranciškonai, ištikimi šventojo Pranciškaus vaikai, melskite už mus!
Šv. Petrai Batista, dvasinis vadove ir didis kankiny, kuris, baisiai užgauliojamas Mijako mieste, drąsinęs kankinius ir guodęs krikščionis,
Šv. Tomai, Antanai ir Liudvikai, šventieji jaunuoliai, šių kankinių žiedai,
Šv. Petrai ir Pranciškau, švento gyvenimo pavyzdžiai, gelbėję kankinius jų kančių kelyje ir taip užsitarnavę kankinių vainiką,
Šv. Antanai, Dievą mylėjęs labiau už viską ir sakęs savo motinai: „Verk verčiau ne dėl manęs, bet dėl tų vargšų stabmeldžių!“,
Šv. Martynai, drąsusis Dievo žodžio skelbėjau, kuris, matydamas Nagasakio kalnuose stovinčius kryžius, su dvasios pakilimu sušukęs: „Būk pašlovintas, Viešpatie, Izraelio Dieve!“,
Šv. Liudvikai, kuris su didžiule meile apkabinęs savo kryžių sakydamas: „Kur yra mano kryžius?“,
Šv. Gonsalvesai, troškęs kankinio vainiko ir kartu su geruoju latru sakęs: „Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę“,
Šv. Japonijos kankiniai, Dievo pasirinktieji iš daugelio kitų, melskite už mus!
Šv. Japonijos kankiniai, apšviestieji tikrojo tikėjimo šviesos,
Šv. Japonijos kankiniai, įkvėptieji troškimu skelbti tikėjimą,
Šv. Japonijos kankiniai, paklusnūs Dievo balsui,
Šv. Japonijos kankiniai, Jėzaus Draugijos, Pranciškaus ordino ir visos Bažnyčios garbe ir puošmenos,
Šv. Japonijos kankiniai, Japonijos šviečiantys spinduliai,
Šv. Japonijos kankiniai, savo tėvynės pirmieji žiedai ir apaštalai,
Šv. Japonijos kankiniai, garsūs Jėzaus Kristaus skelbėjai,
Šv. Japonijos kankiniai, drąsūs persekiojimų akivaizdoje,
Šv. Japonijos kankiniai, kilniaširdžiai savo maldose,
Šv. Japonijos kankiniai, kurie, kaip jūsų dieviškasis Vadas, buvę įkalinti ir pasmerkti mirti ant kryžiaus,
Šv. Japonijos kankiniai, kurie ėjote į skausmingą mirtį ant kryžiaus kupini džiaugsmo,
Šv. Japonijos kankiniai, priėmę kryžių kaip šv. Apaštalas Andriejus,
Šv. Japonijos kankiniai, pakabinti ant kryžių kaip Jėzus Kristus,
Šv. Japonijos kankiniai, pilni džiaugsmo ir ištvermės kabodami ant kryžių,
Šv. Japonijos kankiniai, reginys pasauliui ir angelams,
Šv. Japonijos kankiniai, kurie kabėdami ant kryžiaus giedojote dieviškąsias giesmes,
Šv. Japonijos kankiniai, nuo kryžiaus skatinę krikščionis šventai gyventi,
Šv. Japonijos kankiniai, mirdami su pagarba kartoję Jėzaus ir Marijos vardus,
Šv. Japonijos kankiniai, kurių mirtį lydėjo daugybe stebuklų,
Šv. Japonijos kankiniai, palaimingos naujosios krikščionybės sėklos,
Šv. Japonijos kankiniai, kurių kūnai stebuklingai nepaliečiami gedimo,
Šv. Japonijos kankiniai, kurių relikvijos gerbiamos krikščionių,
Šv. Japonijos kankiniai, tapę Bažnyčios didžiais užtarėjais,

Būk mums gailestingas, Jėzau, atleisk mums!
Būk mums gailestingas, Jėzau, išklausyk mus!

Nuo visokio blogio, išlaisvink mus, Jėzau!
Per savo kryžių ir kančią, išlaisvink mus, Jėzau!
Per savo mirtį ir palaidojimą, išlaisvink mus, Jėzau!
Per savo prisikėlimą, išlaisvink mus, Jėzau!
Teismo dieną, išlaisvink mus, Jėzau!
Mes nusidėjėliai,
-Meldžiame tave, išklausyk mus, Viešpatie!
Padaryk, kad sustiprinti šių kankinių pavyzdžio, jais sektume, kiekvieną dieną nešdami savo kryžių su džiaugsmu,
Padaryk, kad su dėkingumu atsilieptume į meilę šių kankinių, kurie iš naujo pagarbino tavo kryžių,
Per šių šventųjų užtarimą, maloningai saugok ir išlaikyk Šventąją Bažnyčią,
Maloningai išsaugok tikėjime mūsų Šventąjį Tėvą, kuris kanonizavo šiuos šventuosius, taip pat saugok ir mūsų dvasinius vadovus,
Maloningai suteik ramybę ir vienybę visiems krikščionių valdovams ir vadovams,
Maloningai suteik visoms krikščionių tautoms taiką ir tikrąją santarvę,
Maloningai vesk mus per savo kryžių į savo šlovę,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Pauliau ir bičiuliai kankiniai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Viešpatie Jėzau, kuris dvidešimt penkių Japonijos kankinių kanonizacija, paskelbta tavojo vietininko žemėje Pijaus IX, norėjai pašlovinti kryžių, kvailystę ir papiktinimą žmonių akims, padaryk, kad šių Kryžiaus Kankinių užtarimu galėtume ragauti tavo šventos kančios vaisių. Amen.
Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo kryžiaus mirties pavyzdžiu palaiminai Japoniją Šventųjų Kankinių, Pauliaus Mikio ir jo draugų, krauju ir uždegei būsimų šventų kankinių ir išpažinėjų širdyje savo meilės ugnį. Todėl tave meldžiame, kad šių šventųjų, kuriuos prisimename, užtarimu, mes būtume prikelti naujam gyvenimui. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

Vasario 6 dieną minimi Šventasis Paulius Mikis ir jo bičiuliai, Japonijos kankiniai. Paulius (g.1564), Jonas (g. 1578), Jokūbas (g.1533) kankiniai jėzuitai ir broliai pranciškonai žuvę Mijakyje 1597 m. Japonijos globėjai.
 Iš prancūzų kalbos vertė Dalia Aleksandravičiūtė, Kun Mindaugas Malinauskas SJ