PALAIMINTOJO STANISLOVO KUBISTOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Palaimintasis Stanislovai Kubista, melski už mus!
Pal. Stanislovai, tikėjimo kankiny,
Pal. Stanislovai, mūsų mylimasis globėjau,
Pal. Stanislovai, nuolankumo ir atgailos pavyzdy,
Pal. Stanislovai, mus pas Dievą vedantysis,
Pal. Stanislovai, Dievo meilę šlovinantysis,
Pal. Stanislovai, garbingasis mūsų gynėjau,
Pal. Stanislovai, mūsų stiprybe kančioje,
Pal. Stanislovai, kantrusis nuodėmklausy,
Pal. Stanislovai, Dievą iki pat mirties mylintysis,
Pal. Stanislovai, tikėjimą, viltį ir meilę teikiantysis,
Pal. Stanislovai, mūsų globėjau ir vedly,
Pal. Stanislovai, kunigiškojo pašaukimo pavyzdy,
Pal. Stanislovai, ugdytojų rūpestingumo pavyzdy,
Pal. Stanislovai, uolusis Gerosios Naujienos skelbėjau,
Pal. Stanislovai, atilsį sunkumuose teikiantysis,
Pal. Stanislovai, Dievo valią iki galo priimantysis,
Pal. Stanislovai, misionieriaus pašaukimą širdyje nešiojantysis,
Pal. Stanislovai, meilės Eucharistijai pavyzdy,
Pal. Stanislovai, nenuilstantis Dievo Žodžio skelbėjau,
Pal. Stanislovai, tobulumo kelrodi,
Pal. Stanislovai, kenčiančių likimo draugų guodėjau,
Pal. Stanislovai, meile Dievo Bažnyčiai degantysis,
Pal. Stanislovai, mūsų užtarėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, palaimintasis kankiny Stanislovai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Užtark mus, palaimintasis Stanislovai, kad mes, sekdami tavo gyvenimo pavyzdžiu, galėtume visiškai atsiduoti mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui, kuris su Dievu Tėvu gyvena ir karaliauja vienybėje su Šventąja Dvasia, Dievas per visus amžių amžius. Amen.

Balandžio 26d. minimas Palaimintasis Stanislovas Kubista (Lenkija 1898-1940) kankinys Sachsenhausen
VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė