ŠV. JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, Nekaltasis Prasidėjime, melski už mus.
Šventoji Gvadelupės Marija,
Šv. José Sánchezai del Río,
Šv. Chosė, pasiaukojusysis Kristaus karaliaus nuosavybėn,
Šv. Chosė, pasiaukojusysis Gvadalupės Nekaltojo prasidėjimo Mergelės nuosavybėn,
Šv. Chosė, neįbauginamasis Kristaus riteri,
Šv. Chosė, drąsusis Kristaus riteri,
Šv. Chosė, trokštantysis kankinio mirties,
Šv. Chosė, priešų mylėtojau,
Šv. Chosė, drąsusis pakeliant įžeidimus,
Šv. Chosė, tvirtasis tikėjime nepaisant grėsmių ir kankinimų,
Šv. Chosė, kantrusis didžiausiose kančiose,
Šv. Chosė, jaunasis kankiny,
Šv. Chosė, stiprinantysis tėvų tikėjimą,
Šv. Chosė, skatintantysis brolius pasekti savo pėdomis,
Šv. Chosė, drąsos ir narsumo pavyzdy,
Šv. Chosė, išpažinusysis tikėjimą Kristumi Karaliumi iki pat pabaigos,
Šv. Chosė, mirštantysis už Kristų Karalių,
Šv. Chosė, mirštantysis su šūkiu lūpose „Tegyvuoja Kristus karalius“ (¡Viva Cristo Rey!).
Šv. Chosė, mirštantysis su kryžiaus ženklu nupieštu savo krauju,
Šv. Chosė, didysis užtarėjau pas Dievą,
Šv. Chosė, Meksikos žemės pasidižiavime,
Šv. Chosė, jaunimo globėjau,
Šv. Chosė, mūsų sudėtingų laikų globėjau,
Šv. Chosė, mūsų laikų kankinių globėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus Šv. Chosė,
Kad taptume verti Kristaus Karaliaus žadėjimų.
Melskimės
Visagalis Tėve, tu uždegei šv. Chosė tokia meile savo Sūnui Jėzui Kristui ir Gvadalupės Nekaltojo Prasidėjimo Mergelei Marijai, kad jis tapo drąsiu riteriu ir kankiniu.
Suteik ir mums malonę, kad mes atsidavę Kristaus Karaliaus valdžiai, drąsiai ir narsiai gintume šventąjį Tikėjimą. Per Kristų, mūsų karalių ir Viešpatį. Amen.

Vasario 10 d. Šv. José Sánchez del Río (Chosė Sančesas del Rio), (1913-1928) Meksika