ŠV. MARTYNO PORESO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, šventojo rožinio Karaliene, melski už mus!
Šventasis Domininkai, melski už mus!

Šventasis Matynai Poresai, melski už mus!
Šv. Matynai Poresai, ištikimasis Kristaus tarne,
Šv. Matynai Poresai, atsidavęs mūsų dangiškajai Motinai,
Šv. Matynai Poresai, garbingasis šv. Domininko sūnau ir sekėjau,
Šv. Matynai Poresai, šventosios Eucharistijos mylėtojau,
Šv. Matynai Poresai, šventojo rožinio mylėtojau,
Šv. Matynai Poresai, šventojo Kryžiaus mylėtojau,
Šv. Matynai Poresai, pamokslininkų ordino garbe,
Šv. Matynai Poresai, rasių brolystės simboli,
Šv. Matynai Poresai, iš žemės purvo iki pat dangaus pakylėtasis,
Šv. Matynai Poresai, į tolimus kraštus stebuklingai perkeltasis,
Šv. Matynai Poresai, išlaisvinimą iš laiko ir erdvės stebuklingai patyrusysis,
Šv. Matynai Poresai, visada Dievo akivaizdoje esantysis,
Šv. Matynai Poresai, religinio gyvenimo pavyzdy,
Šv. Matynai Poresai, šventumo inde,
Šv. Matynai Poresai, visų kančių paliestasis,
Šv. Matynai Poresai, Dievo suteiktas galias nuolankiai slėpęs,
Šv. Matynai Poresai, šventam neturtui ištikimasis,
Šv. Matynai Poresai, paklusnumo pavyzdy,
Šv. Matynai Poresai, skaistumo pavyzdy,
Šv. Matynai Poresai, tikros atgailos mylėtojau,
Šv. Matynai Poresai, savęs ryžtingai išsižadėjęs,
Šv. Matynai Poresai, paprastus darbus su šventu užsidegimu dirbęs,
Šv. Matynai Poresai, galingasis darbais ir žodžiais,
Šv. Matynai Poresai, pranašavimo dovana Dievo apdovanotasis,
Šv. Matynai Poresai, Dievo įsakymams ištikimasis,
Šv. Matynai Poresai, gailestingumo apaštale,
Šv. Matynai Poresai, sielų gynėjau ir sergėtojau,
Šv. Matynai Poresai, degantis uolumu gelbėti sielas,
Šv. Matynai Poresai, atjaučiantis visus žmones,
Šv. Matynai Poresai, atsivertusiųjų brolių pavyzdy ir globėjau,
Šv. Matynai Poresai, broliškosios meilės šaltini,
Šv. Matynai Poresai, nekaltųjų gynėjau,
Šv. Matynai Poresai, tikroji ligonių atrama,
Šv. Matynai Poresai, abejojančių ir tamsoje skendinčių sielų gelbėtojau,
Šv. Matynai Poresai, liūdinčiųjų ir kenčiančiųjų guodėjau,
Šv. Matynai Poresai, drąsą ir viltį praradusiųjų guodėjau,
Šv. Matynai Poresai, ligonių ir mirštančiųjų guodėjau,
Šv. Matynai Poresai, taikdary visuose nesutarimuose,
Šv. Matynai Poresai, ligonių ir kalinių angele,
Šv. Matynai Poresai, stebuklingų išgijimų dalytojau,
Šv. Matynai Poresai, pragaro siaube,
Šv. Matynai Poresai, pačių mažiausiųjų drauge,
Šv. Matynai Poresai, nuolat laukiantis nusidėjėlių atsivertimo,
Šv. Matynai Poresai, uolusis gailestingosios meilės tarne,
Šv. Matynai Poresai, sergėtojau pagundų ir liūdesio valandą,
Šv. Matynai Poresai, gundomųjų ir atgailautojų globėjau,
Šv. Matynai Poresai, benamių vaikų globėjau,
Šv. Matynai Poresai, dvasinis Amerikos žemyno globėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šv. Martynai Poresai,
kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Dieve, leidęs savo išpažinėjui šventajam Martynui Poresui įžengti į Dangaus karalystę, per jo dorybes ir maldą padėk mums sekti jo nuolankumo pavyzdžiu žemėje, kad būtume verti drauge su juo ten patekti. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen
.

Lapkričio 3 dieną minimas Šventasis Martynas Poresas (1579 -1639) Lima, Peru

Juodukų, maišytos rasės, tarprasinio bendravimo ir harmonijos, krikščioniškojo atleidimo iš nuskriaustųjų pusės, socialinio ir krikščioniškojo teisingumo, neturtingųjų, valstybinės sveikatos apsaugos, liaudies švietėjų, viešųjų ir valstybinių mokyklų, televizijos, kirpėjų, smuklininkų, loterijų ir loterijų laimėtojų, Meksikos, Vietnamo, Peru, Misisipės valstijos globėjas.