ŠVENTOJO PRANCIŠKAUS IŠ ASYŽIAUS LITANIJA - 2                                        INDEX

 Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, - pasigailėk mūsų
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, Vienas Dieve,
Šventoji Marija, - melski už mus
Šventasis Pranciškau,
Nuostabusis pasaulio atsižadėtojau,
Uolusis Kristaus sekėjau,
Trijų vienuolijų įkūrėjau,
Tvirtoji Katalikų bažnyčios kolona,
Šventojo paklusnumo mokytojau,
Nusižeminimo veidrodi,
Neturto mylėtojau,
Švelnumo pavyzdy,
Kantrybės uola,
Degantis liepsninga meile Dievui,
Artimo meilės pavyzdy,
Išrinktasis evangelinių dorybių paveiksle,
Ramybės nešėjau,
Vyre pagal Dievo širdį,
Piktosios dvasios nugalėtojau,
Nukryžiuoto Jėzaus atvaizde,
Penkiomis žaizdomis išdabintas Dievo bičiuli,
Dieviška meile liepsnojantis,
Dydis vargšų globėjau,
Uolus skaistybės puoselėtojau -
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų.

Melski už mus, šventasis Pranciškau.
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės:
Dieve, Tu padarei, kad šventasis Pranciškus iš Asyžiaus, gyvendamas neturte ir nusižeminime, tapo panašus į Kristų; suteik malonę, kad mes eidami tuo keliu sektume Tavo Sūnų ir susivienytume su Tavimi pilni džiaugsmo ir meilės.
Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Tėvo Pijaus balsas 2006`8