ŠVENTOJO BROLIO ALBERTO CHMIELIOVSKIO  LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Broli Albertai Chmieliovski, melski už mus!
Šv. Broli Albertai, uolusis Kristaus mylėtojau,
Šv. Broli Albertai, Dievo mylimasis,
Šv. Broli Albertai, ištikimasis Dievo Motinos gerbėjau,
Šv. Broli Albertai, nenuvargstantis šv. Pranciškaus sekėjau,
Šv. Broli Albertai, šv. Kryžiaus Jono dvasinis sūnau,
Šv. Broli Albertai, paklusnusis Dievo pašaukimui,
Šv. Broli Albertai, kontempliuojantis Dievo gailestingumą,
Šv. Broli Albertai, pilnas dėkingumo už Dievo Sūnaus kančią,
Šv. Broli Albertai, Kristaus meilės skelbėjau „Ecce Homo“ („Štai Žmogus“) paveiksle,
Šv. Broli Albertai, įsigilinęs į Jėzaus gerumą Eucharistijoje,
Šv. Broli Albertai, tiesos ir grožio tyrinėtojau,
Šv. Broli Albertai, tarnaujantis artimui kaip pats Kristus,
Šv. Broli Albertai, geras kaip duona, kuria kiekvienas alkanasis gali pasimaitinti,
Šv. Broli Albertai, pasitikintis Dievo apvaizda,
Šv. Broli Albertai, atkaklusis maldoje,
Šv. Broli Albertai, ištikimasis atgailos dvasiai,
Šv. Broli Albertai, krikščioniškų dorybių pavyzdy,
Šv. Broli Albertai, jautrusis žmogaus kančioms,
Šv. Broli Albertai, kūrėjų ir tyrinėtojų drauge,
Šv. Broli Albertai, ugningasis tėvynės mylėtojau,
Šv. Broli Albertai, vargšu tapęs dėl vargšų,
Šv. Broli Albertai, atskleidžiantis neturtinguose Dievo vaikų orumą,
Šv. Broli Albertai, išblukusio Kristaus paveikslo paniekintuose ir nuodėminguose atnaujintojau,
Šv. Broli Albertai, visiškai atsidavęs tarnauti mažiausiems Kristaus broliams,
Šv. Broli Albertai, neturtingųjų tėve,
Šv. Broli Albertai, benamių globėjau,
Šv. Broli Albertai, atmestųjų broli,
Šv. Broli Albertai, apleistųjų užtarėjau,
Šv. Broli Albertai, kenčiančiųjų paguoda,
Šv. Broli Albertai, svyruojančiųjų ir silpnųjų atrama,
Šv. Broli Albertai, remiantis visus, kurie tik seka tavo pėdsakais,
Šv. Broli Albertai, mūsų užtarėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Broli Albertai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės.
Dieve, turtingasis gailestingumu, įkvėpęs šventąjį Brolį Albertą, matyti tavo Sūnaus nuskriaustą veidą pačiuose vargingiausiuose ir apleistuosiuose. Suteik mums malonę, kad mes būtume broliai visiems tiems, kuriems reikia pagalbos, kad vykdytume gailestingumo darbus. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 birželio 17 d. minimas Šventasis Brolis Albertas Chmieliovskis (Albert Chmielowski) 1845-1916 Krokuva, Lenkija tretininkas, vargšų globėjas
VERTĖ: iš lenkų kalbos kun. MMSJ