ŠV. KOTRYNOS LABURĖ LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šventoji Marija, Nekaltai Pradėtoji, melski už mus!

Šventoji Kotryna Laburė, melski už mus!
Šv. Kotryna, šv. Vincento Pauliečio ir šv. Liudvikos ištikimoji dvasios dukra,
Šv. Kotryna, įsimylėjusi Švenčiausiąją Jėzaus ir Švenčiausiąją Marijos Širdis,
Šv. Kotryna, šviesus dangaus spinduly,
Šv. Kotryna, Gailestingumo Seserų darželio gėle,
Šv. Kotryna, Gailestingumo Seserų džiaugsme ir papuošale,
Šv. Kotryna, Gailestingumo Seserų globėja,
Šv. Kotryna, Švenčiausiosios Nekaltosios Mergelės Marijos išrinktoji,
Šv. Kotryna, kuriai apsireiškė Švenčiausioji Motina Nekaltai Pradėtosios garbėje,
Šv. Kotryna, Stebuklingojo Medalikėlio apaštale, per kurį išdžiūvusią žemę užliejo malonės šaltiniai,
Šv. Kotryna, didžiųjų Marijos Vaikų pulkų pirmoji organizatore,
Šv. Kotryna, Marijos Vaikų bendruomenės globėja,
Šv. Kotryna, savo nekaltumu patikusi Jėzui ir Švenčiausiajai Mergelei,
Šv. Kotryna, paklusnumo ir atsižadėjimo pavyzdy,
Šv. Kotryna, romi ir nuolanki Švenčiausios Širdies sekėja,
Šv. Kotryna, pamilusi ir vykdžiusi nuolankumo darbus iki pat mirties,
Šv. Kotryna, nuostabaus paprastumo tyroji balande,
Šv. Kotryna, dėmesingai besirūpinanti senoliais,
Šv. Kotryna, gailestingoji ligonių guodėja,
Šv. Kotryna, gailestinga vargšų ir nelaimingųjų globėja,
Šv. Kotryna, Šventosios Dvasios malone apdovanota pranašavimo dovana,
Šv. Kotryna, pagarsėjusi stebuklais iš Dievo,
Šv. Kotryna, mūsų užtarėja,

Nekaltai Pradėtosios Marijos užtarimu, kad kaip Motiną mylėtume Švenčiausiąją Mergelę Mariją,
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Nekaltai Pradėtosios Marijos užtarimu, kad nuolankiai ir sąžiningai vykdytume savo pareigas,
Nekaltai Pradėtosios Marijos užtarimu, kad išganingai ištvertume visus išbandymus ir kentėjimus,
Nekaltai Pradėtosios Marijos užtarimu, kad su šv. Kotryna per amžius šlovintume Dievą,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Kotryna!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Išklausyk mus, Dieve, mūsų Išganytojau, kad besidžiaugdami šventosios Tavo mergelės Kotrynos Laburė išaukštinimu, širdyse gaivintume tikrojo pamaldumo jausmus. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventoji Kotryna Laburė  Catherine Labouré, 1806-1876 m. Paryžius, Prancūzija.
Stebuklingojo medalikėlio, ligonių, senolių globėja.
Iš lenkų kalbos vertė Natalija Maciulevičienė, kun Mindaugas Malinauskas SJ