ŠV. BONIFACO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Motina, melski už mus!
Šventoji mergelių Mergele, melski už mus!
Apaštalų karaliene, melski už mus!
Šventasis Bonifacai, melski už mus!
Šv. Bonifacai, garsusis Vokietijos apaštale,
Šv. Bonifacai, Vokietijos Katalikų Bažnyčios steigėjau,
Šv. Bonifacai, apaštališkojo tikėjimo pasiuntiny,
Šv. Bonifacai, šventojo Sosto paskirtasis pirmuoju Vokietijos arkivyskupu,
Šv. Bonifacai, popiežiaus pašventintas vyskupu kaip patikimas apaštališkasis pasiuntinys,
Šv. Bonifacai, kurdamas vyskupijas ir vienuolynus skatinęs tikėjimą ir gerus papročius,
Šv. Bonifacai, Katalikų Bažnyčios papuošale,
Šv. Bonifacai, didysis vyskupų ir misionierių pavyzdy,
Šv. Bonifacai, Romos sostui ištikimas sūnau,
Šv. Bonifacai, Jėzaus Kristaus vyskupiškasis liudytojau,
Šv. Bonifacai, nenuilstantis Evangelijos skelbėjau,
Šv. Bonifacai, vertasis apaštalų įpėdini,
Šv. Bonifacai, spindintis vienuolio pavyzdy,
Šv. Bonifacai, mūsų dvasios tėve,
Šv. Bonifacai, Benediktinų ordino garbe ir žvaigžde,
Šv. Bonifacai, Šv. Benedikto ordino nary,
Šv. Bonifacai, vertasis šv. Benedikto mokiny,
Šv. Bonifacai, uolia praktika pagal šv. Benedikto regulą vienybės su Dievu siekęs,
Šv. Bonifacai, šventųjų padedamas atvedęs šv. Benedikto ordiną į Vokietiją,
Šv. Bonifacai, misijos dvasios kupinasis,
Šv. Bonifacai, atkaklusis kovotojau su pagoniškais prietarais,
Šv. Bonifacai, beišnykstančios tikinčiųjų tautos atgaivintojau,
Šv. Bonifacai, nesuskaičiuojamą daugybę sielų atvertusysis,
Šv. Bonifacai, budrusis kovotojau su visokiais klaidžiamoksliais,
Šv. Bonifacai, palikęs savo tėviškę ir išvykęs į pagonių kraštus skelbti Evangelijos,
Šv. Bonifacai, Jėzaus vardą pagonių tautoms Vokietijoje skelbęs,
Šv. Bonifacai, pagonims jų giriose apie Jėzų Kristų pamokslavęs,
Šv. Bonifacai, visur laimėjęs pagonis Kristui,
Šv. Bonifacai, sielų išgelbėjimui nenuilstamai dirbęs,
Šv. Bonifacai, gimstančias erezijas į viešumą kėlęs,
Šv. Bonifacai, daugybe pastangų ir vargo tautas atvertęs,
Šv. Bonifacai, erezijų ir pagonybės naikintojau,
Šv. Bonifacai, stabų naikintojau,
Šv. Bonifacai, tikėjimo skleidėjau ir gynėjau,
Šv. Bonifacai, tiesos ir dorybių mokytojau ir sergėtojau,
Šv. Bonifacai, tobulėjimo mokytojau,
Šv. Bonifacai, šviesa, šviečianti pagonių tautoms,
Šv. Bonifacai, šviesa, šviečianti kaip saulė,
Šv. Bonifacai, brolių atsivertimo skatintojau,
Šv. Bonifacai, garbingasis Kristaus kankiny,
Šv. Bonifacai, didysis tikėjimo kankiny,
Šv. Bonifacai, kankinio vainiko nenumaldomai troškęs,
Šv. Bonifacai, nepagrįstus kaltinimus nuolankiai priėmęs,
Šv. Bonifacai, ištvermingos kankinystės pavyzdy,
Šv. Bonifacai, su džiaugsmu dėl Kristaus savo kraują išliejęs,
Šv. Bonifacai, daugybę pastangų kankinio mirtimi vainikavęs,
Šv. Bonifacai, didysis dorybių didvyri,
Šv. Bonifacai, atsivertimo pavyzdy,
Šv. Bonifacai, jau pačioje jaunystėje savo širdį tik į Dievą ir dorybes nukreipęs,
Šv. Bonifacai, bebaimis Kristaus sekėjau,
Šv. Bonifacai, Viešpaties vynuogyno nenuvargstantis darbininke,
Šv. Bonifacai, Šventosios Dvasios įkvėpimui klusnusis,
Šv. Bonifacai, uolusis Evangelijos skelbėjau,
Šv. Bonifacai, atgailos pavyzdy,
Šv. Bonifacai, atlikęs daug stebuklų,
Šv. Bonifacai, dar vaikystėje maldomis tėvą nuo mirties išgelbėjęs,
Šv. Bonifacai, atlygį danguje už savo darbą gavęs,
Šv. Bonifacai, tarp kankinių tikėjimo liudytojų danguje triumfuojantis,
Šv. Bonifacai, savo gerbėjams nuolatos Dievo malonių išmeldžiantis,
Šv. Bonifacai, galingasis užtarėjau danguje,
Šv. Bonifacai, ypatingasis vokiečių tautos globėjau,
Šv. Bonifacai, misijų globėjau,
Šv. Bonifacai, didysis daugelio tautų geradary,
Šv. Bonifacai, galingas užtarėjau Dievo akivaizdoje,
Šv. Bonifacai, kasininkų, bankininkų ir finansininkų globėjau,
Šv. Bonifacai, užtarėjau įvairiuose reikaluose,
Dėl šv. Bonifaco nuopelnų,
Viešpatie, pasigailėk mūsų!
Dėl šv. Bonifaco meilės Tau,
Dėl šv. Bonifaco pastovumo tikėjime,
Dėl šv. Bonifaco uolumo skleisti tikrąjį tikėjimą,
Dėl šv. Bonifaco degančios meilės sielų išganymui,
Dėl šv. Bonifaco misionieriško uolumo,
Dėl šv. Bonifaco vargo, pastangų ir darbo Tavo garbei,
Dėl šv. Bonifaco drąsos,
Dėl šv. Bonifaco nepajudinamos kantrybės kančioje ir kovoje,
Dėl šv. Bonifaco šlovingos kankinystės,
Dėl šv. Bonifaco užtarimo danguje,
Mes vargšai nusidėjėliai!
Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie
Nuo visokio blogio mus apsaugoti teikis,
Nuo bet kokios nuodėmės mus apsaugoti teikis,
Nuo Tavo įkvėpimo nepaisymo apsaugoti teikis,
Mūsų atgailos dvasią pažadinti teikis,
Savo meile mus apšviesti teikis,
Apsimarinimais mus stiprinti teikis,
Mūsų ištikimybę Tau stiprinti teikis,
Visuose reikaluose padėti mums teikis,
Mūsų mirties valandą neapleisti teikis,
Dangaus troškimą suteikti mums teikis,
Tikėjimo vienybę krikščionims suteikti teikis,
Visą vokiečių tautai sugrąžinti į Šventosios Bažnyčios vienybę ir tikrą tikėjimą teikis,
Bažnyčios priešus sudrausminti teikis,
Visiems Šventosios Bažnyčios priešams atsivertimą dovanoti teikis,
Katalikų tiesai, kurią skelbė šv. Bonifacas, visus su meile įpareigoti tiekis,
Tokią dvasią, kuria šv. Bonifacas Tau tarnavo, suteikti mums teikis,
Tikrojo tikėjimo malonę visiems klaidatikiams ir netikintiesiems suteikti teikis,
Malonę vaikščioti tiesoje ir ištikimybėje Tau suteikti teikis,
Mūsų šventąjį katalikų tikėjimą išsaugoti ir sustiprinti teikis,
Uolių misionierių pagonims ir klaidatikiams atversti pažadinti teikis,
Šventosios Dvasios šviesa visus misionierius apšviesti teikis,
Šv. Bonifaco užtarimu visus burtininkavimus išnaikinti tarp mūsų teikis,
Šv. Bonifaco užtarimu vieną tikėjimą ir vieną Bažnyčią tarp Vokietijos tautų įtvirtinti teikis,
Šv. Bonifaco nuopelnais visus mūsų širdžių užkietėjimus ir užtemimus pašalinti teikis,
Šv. Bonifaco užtarimu mus tikrame tikėjime išlaikyti teikis,
Šv. Bonifaco užtarimu mums tikros atgailos malonę suteikti teikis,
Šv. Bonifaco užtarimu mus šventa meile Tau uždegti teikis,
Šv. Bonifaco užtarimu šventąją Bažnyčią išlaikyti teikis,
Šv. Bonifaco užtarimu mus, kaip tikrus tikinčiuosius, gyvenimą ir mirtį tik Tau, Dieve, aukoti išmokyti teikis,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Bonifacai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Gailestingasis Dieve, per savo ištikimą tarną šv. Bonifacą parodęs užuojautą tokiai daugybei pagonių tautų, nuolankiai meldžiame gaivinti ir saugoti tikėjimą, kurį jis skelbė Tavo šventuoju vardu. Duok, kad mes Tavo mokslą ištikima širdimi priimtume, ir taip kreipk mūsų gyvenimą, kad pasiektume Dangaus karalystę. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

birželio 5 d. minimas Šventasis Bonifacas 672 Kreditonas, Didžioji Britanija + 754 Frizija, Nyderlandai