ŠVENTOSIOS MORTOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Morta, melski už mus!
Šv. Morta, Jėzui Kristui patarnavusioji,
Šv. Morta, savo namų duris greitai atvėrusioji,
Šv. Morta, Jėzų Kristų savo namuose priėmusioji,
Šv. Morta, šventa pagarba savo namus malonius Jėzui padariusioji`,
Šv. Morta, tą, kuris valgo tik tarp lelijų, priėmusioji,
Šv. Morta, skaisčioji ir tyroji tarnaite,
Šv. Morta, dorybingoji ir dosnioji tarnaite,
Šv. Morta, ištikimoji tarnaite,
Šv. Morta, mylinčioji ir maloningoji tarnaite,
Šv. Morta, išmintingoji tarnaite,
Šv. Morta, rūpestingoji tarnaite,
Šv. Morta, palaimingoji tarnaite,
Šv. Morta, Įsikūnijusiojo Žodžio tarnaite,
Šv. Morta, davusioji duonos Jėzui Kristui, kai Jis buvo alkanas,
Šv. Morta, numalšinusioji Jėzaus Kristaus troškulį iš savo pačios rankų,
Šv. Morta, leidusioji pailsėti Jėzui Kristui, keliaujančiam per žemę,
Šv. Morta, Jėzui Kristui atilsį po darbų suteikusioji,
Šv. Morta, savo turtus ir rūpestį Jėzaus Kristaus tarnystei skyrusioji,
Šv. Morta, atsisakiusioji visko, kad galėtum sekti paskui Kristų,
Šv. Morta, tikrasis veiklaus gyvenimo pavyzdy,
Šv. Morta, savo seserį Mariją į Jėzaus rankas atidavusioji,
Šv. Morta, pakvietusioji savo seserį į pagalbą, norėdama, kad ir ji Jam šventai tarnautų,
Šv. Morta, turėjusioji šventos baimės viena patarnauti tokiam didžiam svečiui,
Šv. Morta, geroji šventoji, kurią galime vadinti šventųjų Lozoriaus ir Marijos motina ir brangia seserimi,
Šv. Morta, sergant Lozoriui skubėjusi pas Jėzų, tikrąjį gydytoją, visur nešantį sveikatą ir gyvybę,
Šv. Morta, vilties, tikėjimo ir uolumo kupina, bėgusioji pasitikti Jėzaus,
Šv. Morta, norėdama apreikšti Dievo Sūnaus šlovę, pasakiusi apie dvoką, sklindantį nuo Lozoriaus, mirusio prieš keturias dienas,
Šv. Morta, drauge su mumis verkdama Jėzaus širdį sugraudinusioji,
Šv. Morta, kaip atlygį už tvirtą tikėjimą Prisikėlimo slėpiniu Lozoriaus prisikėlimą išmeldusioji,
Šv. Morta, palaimintoji Dievo Motinos bendrininke ir ištikimoji jos tarnaite,
Šv. Morta, Jėzaus pamokslus girdėjusioji,
Šv. Morta, Jėzaus prikalimą prie kryžiaus ir mirtį mačiusioji,
Šv. Morta, prisikėlusio Jėzaus regėjimu paguostoji,
Šv. Morta, Jėzų žengiant į Dangų mačiusioji,
Šv. Morta, Šventąją Dvasią kartu su apaštalais aukštutiniame kambaryje gavusioji,
Šv. Morta, palaimintoji Kristaus mokine,
Šv. Morta, nenuilstančioji apaštale,
Šv. Morta, Dievo duotas malones stropiai dalijančioji,
Šv. Morta, neprilygstamai uoli tikėjimo skelbėja,
Šv. Morta, per savo šeimos ramybę meilės mokiusioji,
Šv. Morta, per savo gyvenimo askezę susilaikymo vertę skelbusioji,
Šv. Morta, per neišvengiamus ir laisvai prisiimtus kentėjimus kantrybės kelią lengvinančioji,
Šv. Morta, nekaltoji mergele, po gailestingumo srovėmis stovinčioji,
Šv. Morta, brangi šventoji, dieviškąją išmintį kaip Bažnyčios lobį išsaugojusioji,
Šv. Morta, savo gerumo ženklus visur paliekančioji,
Šv. Morta, niūrią vietą, kurią anksčiau vadino „juodąja vieta“, šviesiu ir garsiu miestu padariusioji,
Šv. Morta, barbarų tautą ištikimais krikščionimis pavertusioji,
Šv. Morta, pabaisą, visur nešančią baimę ir mirtį, pamynusioji,
Šv. Morta, stabmeldystę išnaikinusioji,
Šv. Morta, žydintis vynmedi, sudavęs smūgį gyvatei,
Šv. Morta, savo mirties dieną ir valandą iš anksto žinojusioji,
Šv. Morta, po Viešpaties mirties kryžių ant krūtinės visuomet nešiojusioji,
Šv. Morta, tikėjimo kelią visoms krikščionėms mergelėms atvėrusioji,
Šv. Morta, į besiartinančią mirtį ramiu veidu ir džiaugsmo kupina širdimi žvelgusioji,
Šv. Morta, žemiškajai kelionei baigiantis savo Dieviškąjį Svečią išvysti karštai troškusioji,
Šv. Morta, prisimindama Jėzaus skausmus, savuosius džiaugsmingai užbaigusioji ir sielą Kūrėjui atidavusioji,
Šv. Morta, To, kurį žemėj buvai priėmusi savo namuose, Dangaus karalystėje priimtoji,
Šv. Morta, paties Jėzaus Kristaus iš kapo paimtoji,
Šv. Morta, šlovingoji šventoji, iš kurios kapo kaip iš gyvojo šaltinio nepaliaujamai veržiasi dangiškos dovanos,
Šv. Morta, stebuklų darytoja,
Šv. Morta, vienas didžiausių stebuklų žemėje,
Šv. Morta, priėmusi Dievą, kad Jis išgydytų visas ligas,
Šv. Morta, senoji ir garsioji karalių globėja silpnybėms užklupus,
Šv. Morta, angeliškoji žmonių globėja,
Šv. Morta, be paliovos nukreipianti rūstybę dėl Dievo įsakymų laužymo nuo savo ištikimųjų,
Šv. Morta, tautas, kurios saugojo tavo šventas relikvijas, visais laikais nuo nelaimių gynusioji,
Šv. Morta, sauganti ir gydanti nuo maro visus, kurie į tave kreipiasi,
Šv. Morta, turinti ypatingą privilegiją išmelsti išgydymo nuo visų kraujo ligų,
Šv. Morta, palaimintoji šventoji, lydinti keliaujančius vandeniu,
Šv. Morta, sergėtoja nuo visų pavojų,
Šv. Morta, audrų malšintoja,
Šv. Morta, palankioji žvaigžde, siunčianti mums reikalingą dangaus lietų,
Šv. Morta mūsų šventoji užtarėja,
Šv. Morta, mūsų šventoji globėja,
Šv. Morta, mūsų meile ir mūsų garbe,
Visuose mūsų reikaluose,
- Padėk mums, šv. Morta,
Visose mūsų gyvenimo aplinkybėse,
Mūsų mirties valandą,
Per savo nuostabią meilę,
Per savo šventą patarnavimą Jėzui,
Per savo šventą ir gyvą tikėjimą,
Per visas savo didžias dorybes,
Per savo gausius nuopelnus,
Išgirsk, didi šventoji Morta, mus, kuriuos tu globoji, išmelsk Jėzų, savo dieviškąjį Svečią, mums nuodėmių atleidimą, melski už mus!
Būk mūsų vadovė ir vesk mus pas savo brangųjį ir dieviškąjį Svečią, melski už mus!
Išmelsk malonę, kad tavo šventasis ir dieviškasis Svečias visuomet su mumis pasiliktų, melski už mus!
Saugok mus ir visus, kurie atsiduoda tavo globai, melski už mus!
Šventoji Jėzaus tarnaite, melski už mus!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Jėzus užėjo į Betanijos namus.
Ir viena šventa moteris, vardu Morta, priėmė jį savo namuose.
Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, norėjęs, kad šventoji mergelė Morta turėtų garbę priimti į savo namus Tavo vienatinį Sūnų, kuris atėjo į žemę išgelbėti žmonių, prašome, leisk mums priimti šios šlovingos šventosios nuopelnus ir užtarimą, per Tavo gailestingumą Dangaus karalystėje, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Liepos 29 dieną minima Šventoji Morta (Naujame Testamente Jėzaus draugė, Marijos ir Lozoriaus sesuo)
I amžius, gimusi Izraelyje, Betanijoje, mirusi arba Larnakoje, Kipre arba Taraskone, Gaulyje, Prancūzija
Iš prancūzų kalbos vertė Rasa Šinkutė