ŠVENTOJO ANTANO ABATO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, Vienas Dieve,
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šventasis Antanai Abatai, melski už mus!
Dievo drauge,
Kristaus sekėjau,
Šventumo mylėtojau,
Paklusnusis tikėjime,
Meile turtingas,
Pasitikintis Dievo ištikimybe,
Atvirasis Dievo malonės veikimui,
Šventosios Dvasios pripildytasis,
Kristaus veido mistike,
Pasišventęs Dievo karalystei,
Dievo žodžio klausytojau,
Dievo įsakymų besilaikantysis,
Besimeldžiantis darbininke,
Kovotojau su blogiu,
Gerumo atlete,
Tylos ir vienumos ieškotojau,
Dieviškosios išminties turėtojau,
Tikėjimo ir proto sutaikintojau,
Troškimo kankiny,
Sąžinės kankiny,
Teologinių dorybių askete,
Besiilgintis dangaus gėrybių
Krikščioniškos šeimos nary,
Vienuolystės tėve,
Abatų tėve ir vadove,
Savo laiko pranaše,
Bažnyčios sūnau ir tėve,
Bažnyčios tikėjimo gynėjau,
Daugelio vaikų tėve,
Nuostabių darbų Jėzaus vardu darytojau,
Tiesos mokytojau,
Sąžinės ramintojau,
Kryžiaus išminties skelbėjau,
Būsimųjų laikų gėrybių šaukly,
Kankinių palaikytojau,
Dvasių atpažinėjau,
Prietarų nugalėtojau,
Mūsų laikų liudininke,
Trokštantis gero visiems kūriniams,
Visos žemės mylėtojau,
Saugotojau nuo ugnies pavojaus,
Davėjau vandens iš uolos,
Saugotojau dirbančiųjų žemę,
Mūsų jaunuomenės pavyzdy,
Saugotojau tavo globai pasivedusiųjų,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums Viešpatie,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus Viešpatie,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų
Melskimės
Dieve, kuris įkvėpei šventąjį Abatą Antaną, išeiti į dykumą, ir tarnauti tau nauju būdu krikščioniškajam gyvenimui, suteik ir mums jo užtarimu
laimėti prieš mūsų egoizmą ir mylėti tave labiau už viską. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Sausio 17 d. Šventasis Antanas Abatas