ŠV. MIKALOJAUS TOLENTINIEČIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Mikalojau Tolentinieti,
Šv. Mikalojau, Švenčiausiosios Mergelės globojamas ir ištikimas sūnau,
Šv. Mikalojau, skaistusis Mergelės Marijos mylėtojau,
Šv. Mikalojau, ugningasis, tikrasis ir uolusis šventojo Augustino sekėjau,
Šv. Mikalojau, Katalikų Bažnyčios ramsti,
Šv. Mikalojau, krikščioniškosios vienybės sandora,
Šv. Mikalojau, visuomet spindinti Dievo ir artimo meilės saule ir ugnie,
Šv. Mikalojau, visuotinės Bažnyčios sergėtojau ir ramsti,
Šv. Mikalojau, vyre pagal Dievo širdį,
Šv. Mikalojau, neįkainojamas Viešpaties dirvos brangakmeni,
Šv. Mikalojau, nepaliesta skaistumo lelija,
Šv. Mikalojau, mergelių puošmena,
Šv. Mikalojau, nuolankumo bedugne,
Šv. Mikalojau, nuosaikumo pavyzdy,
Šv. Mikalojau, paklusnumo pavyzdy,
Šv. Mikalojau, šlovingasis demonų klastų nugalėtojau,
Šv. Mikalojau, spindinti pamaldumo žvaigžde,
Šv. Mikalojau, uolusis Dievo garbės skleidėjau,
Šv. Mikalojau, aklųjų šviesa,
Šv. Mikalojau, gundomųjų stiprybe,
Šv. Mikalojau, ištikimas šventumo trokštančių sielų mokytojau,
Šv. Mikalojau, nepailstantis vargstančiųjų gynėjau,
Šv. Mikalojau, neturtėlių gynėjau,
Šv. Mikalojau, nusivylusiųjų guodėjau,
Šv. Mikalojau, pašvęstųjų luomo pavyzdy,
Šv. Mikalojau, patikimasis visų ligų gydytojau,
Šv. Mikalojau, angelų džiaugsme,
Šv. Mikalojau, piktųjų dvasių siaube,
Šv. Mikalojau, visų tavo pagalbos ieškančiųjų gynėjau,
Šv. Mikalojau, silpnadvasių stiprybe,
Šv. Mikalojau, didis skaistyklos sielų užtarėjau,
Šv. Mikalojau, didis stebukladary,
Šv. Mikalojau, galingasis dūžtančių laivų gelbėtojau,
Šv. Mikalojau, galingasis gelbėtojau nuo maro ir epidemijų,
Šv. Mikalojau, galingasis sielų vaduotojau iš skaistyklos kančių,
Šv. Mikalojau, ligonių ir kenčiančiųjų gydytojau,
Šv. Mikalojau, mirusiųjų prikėlėjau,
Šv. Mikalojau, gimdyvių priebėga,
Šv. Mikalojau, bevaikių viltie,
Šv. Mikalojau, šventųjų šlovėje esantysis,
Šv. Mikalojau, mūsų užtarėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,`
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Mikalojau Tolentinieti!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Prašome Tave, Visagali Dieve, suteik malonę džiūgauti Tavajai Bažnyčiai, kuri buvo pašlovinta per Tavo šventojo išpažinėjo Mikalojaus dorybių garbę ir stebuklus, jo užtarimo ir dangiškosios ramybės vertus nuopelnus bei nuolatinę vienybę su Tavimi. Meldžiame per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šv. Mikalojus Tolentinietis
(1246 -1305) Tolentinas, Italija
Globėjas sveikų ir sergančiųjų gyvūnų, kūdikių, jūreivių, mirštančiųjų, šventų sielų, sielų skaistykloje, Filipinų ir Didžiųjų Kanarų
Iš vokiečių kalbos vertė Janina Robert