ŠVENTOJO JONO APAŠTALO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Jonai Apaštale ir Evangeliste, melski už mus!
Šv. Jonai, mūsų Viešpaties pusbroli,
Šv. Jonai, šv. Jokūbo broli,
Šv. Jonai, šv. Petro bendražygi,
Šv. Jonai, Galilėjos žvejy,
Šv. Jonai, žvejo Zebediejaus sūnau, vadinamas “griaustinio vaiku”,
Šv. Jonai, Jono Krikštytojo mokiny ir ir sekėjau, Mesijo atėjimui paruoštas,
Šv. Jonai, sekęs Jėzumi išgirdęs Jono Krikštytojo žodžius “Štai Dievo Avinėlis”,
Šv. Jonai, pakviestas Jėzaus viską palikęs, net savo tėvą,
Šv. Jonai, sekantis po apaštalo Andriejaus priėmęs Jėzų kaip savo Mokytoją,
Šv. Jonai, sekdamas Jėzų paklausęs, kur Jis gyvena,
Šv. Jonai, pakviestas Jėzaus, praleidęs tą dieną jo namuose,
Šv. Jonai, būti apaštalu pašauktas,
Šv. Jonai, drauge, noriai ir be išlygų Mokytojo pėdomis sekęs,
Šv. Jonai, trejus metus su Kristumi praleidęs,
Šv. Jonai, buvęs Jairo dukters prikėlimo liudininku,
Šv. Jonai, papasakojęs Jėzaus gailestingumą, parodytą samarietei, Lozoriui ir aklajam,
Šv. Jonai, Jėzų, pašlovintą Taboro Atsimainymo kalne, regėjęs,
Šv. Jonai, spindintį Viešpaties veidą regėjęs,
Šv. Jonai, Mesijo, Galilėjos Kanos stebuklo išpildytojo šlovę regėjęs,
Šv. Jonai, Marijos, Kanos vestuvių globėjos, pagalba pasitikintis,
Šv. Jonai, su šv. Petru paruošęs Velykų vakarienę,
Šv. Jonai, smulkiai papasakojęs Jėzaus pažado kalbą įsteigti Eucharistiją,
Šv. Jonai, ištikimas aukštutinio kambario paslapčių liudytojau,
Šv. Jonai, įsiminęs ir išsaugojęs Jėzaus žodžius ir maldas Paskutinės Vakarienės metu,
Šv. Jonai, paskutinės vakarienės metu ištikimai Gerosios Naujienos klausęsis,
Šv. Jonai, Paskutinės Vakarienės Švenčiausiąją Eucharistiją su didžiule meile priėmęs,
Šv. Jonai, kuriam Jėzus patikėjo Judo išdavystės paslaptį,
Šv. Jonai, Paskutinės Vakarienės metu buvęs prigludęs prie Jėzaus krūtinės,
Šv. Jonai, kaip Dangaus vaikas ant Gelbėtojo krūtinės ilsėjęsis,
Šv. Jonai, mylimasis Nazareto Mokytojo mokiny,
Šv. Jonai, mokiniu, kurį Jėzus mylėjo, vadintis nusipelnęs,
Šv. Jonai, ištikimasis Gerosios Naujienos klausytojau,
Šv. Jonai, iš dangaus versmių gėręs mokiny,
Šv. Jonai, stiprioji dieviškosios meilės liepsna,
Šv. Jonai, Gestemanės sode budėti pasirinktas,
Šv. Jonai, kurį Jėzus pasiėmė į Alyvų sodą būti jo sielvartų liudininku,
Šv. Jonai, Jėzų per visas kančias ištikimai sekęs,
Šv. Jonai, ištikimas Jėzaus Kryžiaus sekėjau, sielvartaujančią Motiną lydėjęs,
Šv. Jonai, Sopulingosios Motinos išgyventą kančią prisiėmęs,
Šv. Jonai, su sopulingąja Motina prie mirštančiojo Sūnaus stovėjęs,
Šv. Jonai, kuriam Jėzus patikėjo švč. Mergelę Mariją, nes iš visų apaštalų buvai jautriausias,
Šv. Jonai, pirmasis, patikėtas ir ištikimas Marijos sūnau, Golgotos kančioje gimęs,
Šv. Jonai, Kryžiaus papėdėje visų Gailestingumo Motinos vaikų vietą prisiėmęs,
Šv. Jonai, Jėzų ir Mariją siaubingame kryžiaus kelyje palaikęs,
Šv. Jonai, globėjau, pas save Šventąją Motiną pasiėmęs,
Šv. Jonai, pasauliui nepažintų gilių paslapčių iš Marijos sužinojęs,
Šv. Jonai, savo angelišku skaistumu palankumą gyventi nekalčiausiosios mergelių Mergelės Marijos draugijoj įgijęs,
Šv. Jonai, dieviškąja Motina kaip ištikimas sūnus iki pat mirties rūpinęsis,
Šv. Jonai, palaimintą Marijos mirtį liudijęs ir jos kūno paėmimą į dangų regėjęs,
Šv. Jonai, taip gerbęs Mariją, kaip savo Motiną, buvai pagerbtas ilga senatve,
Šv. Jonai, Kryžiaus papėdėje stovėjęs mokiny,
Šv. Jonai, visas tris ilgas skausmo valandas ant kryžiaus prie Atpirkėjo kojų pasilikęs,
Šv. Jonai, vienintelis apaštale, pasilikęs Kryžiaus papėdėje,
Šv. Jonai, žmogau, paskutinius Viešpaties žodžius girdėjęs,
Šv. Jonai, Krauju ir vandeniu iš Jėzaus pradurtos širdies žemės Išganymo liudytojau,
Šv. Jonai, mylimasis mokiny, prie Kristaus kapo pirmasis atbėgęs,
Šv. Jonai, pirmasis iš apaštalų Gelbėtoją po Jo Prisikėlimo atpažinęs,
Šv. Jonai, mokiny, sušukęs: „Tai Viešpats!“
Šv. Jonai, prieš atsiunčiant Šventąją Dvasią, Jos karštai meldęs aukštutiniame kambaryje,
Šv. Jonai, Gyvenimo, kurį matei ir kurį lietei, liudytojau,
Šv. Jonai, nekaltas Viešpaties mokiny,
Šv. Jonai, liudijantis mokiny,
Šv. Jonai, nuostabus ir pasirinktas apaštale,
Šv. Jonai, Naujojo Testamento pranaše,
Šv. Jonai, Naujos Kūrinijos pranaše,
Šv. Jonai, žemės šviesa,
Šv. Jonai, ypatingas, didžiausio Atpirkėjo palikto lobio paveldėtojau,
Šv. Jonai, ypatingas dieviškojo Mokytojo drauge,
Šv. Jonai, vyskupe ir Dangaus Karalystės šaukly,
Šv. Jonai, talentingiausias ir atviriausias Jėzaus klausytojau ir sekėjau,
Šv. Jonai, Jėzaus Kristaus kunigų pavyzdy,
Šv. Jonai Teologe,
Šv. Jonai, Jėzaus Kristaus dievybę liudijęs,
Šv. Jonai, šventosios Eucharistijos gynėjau,
Šv. Jonai, Viešpaties dieviškumo gynėjau,
Šv. Jonai, prisikėlimo pranaše,
Šv. Jonai, Išganytojo tarne,
Šv. Jonai, išrinktųjų kunige,
Šv. Jonai, sekmadienio mylėtojau,
Šv. Jonai, bebaimi Jėzaus vardo išpažinėjau,
Šv. Jonai, Žodžio tapusio kūnu Evangeliste,
Šv. Jonai, Kristaus širdies Evangeliste,
Šv. Jonai Evangeliste, Dievo žodį liudijęs,
Šv. Jonai Evangeliste, Jėzaus prisikėlimą liudijęs,
Šv. Jonai, dėl didingų dieviškų paslapčių įžvalgų su dangiškuoju ereliu sulygintas,
Šv. Jonai, šventojo gyvenimo pavyzdy,
Šv. Jonai, Jėzaus širdies patikėtini, švelnumo ir gailestingumo kupinas,
Šv. Jonai, gyvenęs pasišventęs skaistumui dėl Jėzaus,
Šv. Jonai, nuostabi atvirumo ir tyrumo lelija,
Šv. Jonai, kantrybės bendrininke,
Šv. Jonai, dangiškos meilės mokytojau ir įkvėptas dainiau,
Šv. Jonai, Apokalipsės angele,
Šv. Jonai, dangaus paslaptis giliai įžvelgiantis regėtojau,
Šv. Jonai, dangiškosios Jeruzalės regėtojau,
Šv. Jonai, mistini regėtojau,
Šv. Jonai, septynių bažnyčių pranaše,
Šv. Jonai, laiškus ir Apreiškimą rašęs,
Šv. Jonai, pranaše, Bažnyčiai ateities paslaptis atskleidęs,
Šv. Jonai, Teologe, į Dievo paslapčių tyrinėjimą įsigilinęs,
Šv. Jonai, tikrosios, visus apšviečiančios šviesos, skelbėjau,
Šv. Jonai, Bažnyčios nuolatinis kovotojau ir gynėjau nuo antikristo ir eretikų,
Šv. Jonai, išpažinęs savo tikėjimą tironų akivaizdoje, todėl buvai jų ištremtas,
Šv. Jonai, Patmos salos tremtiny,
Šv. Jonai, daugelį metų tremtyje praleidęs
Šv. Jonai, dėl Jėzaus vardo į verdantį aliejų įmestas, bet nenužudytas,
Šv. Jonai, Jėzų tiek kartų pašlovinęs, kiek jo mirties bausmės vykdytojai apie Jėzų piktžodžiavę,
Šv. Jonai, į Viešpaties džiaugsmą senatvėje pagaliau įžengęs
Šv. Jonai, jaunimo, sekančio Jėzumi, pavyzdy,
Šv. Jonai, dėl Kryžiaus pergalės apaštalaujančių pasiaukojusių sielų pagalba,
Šv. Jonai, Bažnyčios kolona,
Šv. Jonai, Dangaus Karalystės bendrininke,
Šv. Jonai, meilės mokytojau,
Šv. Jonai, mergelių gynėjau,
Šv. Jonai, kurio asmenyje mes gauname vardą ir garbę būti Marijos vaikais,
Šv. Jonai, vedly šventumo keliu,
Šv. Jonai, Švenčiausiajai Širdžiai pasišventusių sielų, uolusis gynėjau,
Šv. Jonai, vedly, ieškantiems gyvojo Vandens šaltinio ir Gyvybės Duonos,
Šv. Jonai, užtarėjau danguje, meilės visiems žmonėms kupinas,
Šv. Jonai, mūsų broli Kristuje,
Šv. Jonai, mūsų užtarėjau prie Dievo sosto,
Šv. Jonai, senjorų ir pensininkų globėjau ir gynėjau,
Šv. Jonai, sielvarto bendrininke,
Šv. Jonai, skaistybės atvaizde ir gynėjau,
Šv. Jonai, šalia šventojo Juozapo rojuje spindintis,
Šv. Jonai, mūsų globėjau,
Mes, vargšai nusidėjėliai!
Meldžiame tave, išklausyk mus, Viešpatie!
Šv. Jono užtarimu, mumyse tikrą meilę Jėzui išlaikyti teikis,
Šv. Jono užtarimu, mumyse artimo meilę sustiprinti teikis,
Šv. Jono užtarimu, atsidavimą Jėzaus širdžiai paskatinti teikis,
Šv. Jono užtarimu, mums vaikišką pagarbą Sopulingajai Motinai Marijai suteikti teikis,
Šv. Jono užtarimu, mums stiprybę tikėjime išsaugoti teikis,
Šv. Jono užtarimu, mums šventąją Bažnyčią mylėti padėti teikis,
Šv. Jono užtarimu, mus gilios pagarbos ir meilės Švenčiausiajam Sakramentui išmokyti teikis
Šv. Jono užtarimu, mus , Jėzaus ir Marijos lydimus, mirties valandą saugoti teikis,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis apaštale Jonai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, mūsų Tėve, atidavęs žmonėms savo vienatinį Sūnų, Jo vardu ir apaštalo Jono užtarimu, nuolankiai meldžiame, išklausyk Kristaus Bažnyčios, mūsų bendruomenės ir visų, kurie atsiduoda Tavo valiai, maldą. Amen.
Melskimės. Visagali ir amžinasis Dieve, meldžiame, kad Tavo gerumu ir šv. Jono evangelisto, Tavo apaštalo mokymo šviesa apšviesta Tavo Bažnyčia įgytų amžinuosius turtus. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Šventasis Jonas Apaštalas 6 m.Betsaidoje – apie 100 m. Efeze
Meilės, ištikimybės, draugsytės, knygų autorių, knygų pardavėjų, aukų nuo ugnies ir nuodų, menų pardavėjų, redaktorių, leidėjų, rašytojų, agzaminatorių, mokslininkų, teologų globėjas.
I
š anglų, prancūzų, lenkų, vokiečių kalbų vertė JB, Kun Mindaugas Malinauskas SJ