ŠV. APAŠTALO BARNABO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, Apaštalų karaliene, melski už mus!
Šventasis Barnabai, Jėzaus Kristaus apaštale, melski už mus!
Šv. Barnabai, šventasis kankiny,
Šv. Barnabai, Jėzaus Kristaus liudytojau daugybėje vietovių,
Šv. Barnabai, įvedęs šv. Paulių į krikščioniškąją Jeruzalės bendruomenę,
Šv. Barnabai, kankinio mirtimi miręs,
Šv. Barnabai, Dievo malonę regėjęs,
Šv. Barnabai, kvietęs tikinčiuosius ištverti savo širdies pasiryžimuose,
Šv. Barnabai, gerasis vyre, pilnas Šventosios Dvasios ir tikėjimo,
Šv. Barnabai, pranaše ir mokytojau,
Šv. Barnabai, išrinktas iš pasaulio eiti ir atnešti vaisių, ir siekti, kad tie vaisiai išliktų,
Šv. Barnabai, pasiųstas kaip avinėlis tarp vilkų,
Šv. Barnabai, sėdintis soste, kad galėtum teisti dvylika Izraelio giminių,
Šv. Barnabai, kantriai ištvėręs žiauriausias kančias,
Šv. Barnabai, grasinamas ir kankinamas nepraradęs tikėjimo,
Šv. Barnabai, Dievo Dvasios pilnasis,
Šv. Barnabai, Dievo ir žmonių meile degantysis,
Šv. Barnabai, kovotojau už tikėjimą,
Šv. Barnabai, kankinystės trokštantysis,
Šv. Barnabai, nuolatinėje maldoje su Dievu susivienijęs,
Šv. Barnabai, Egipto apaštale,
Šv. Barnabai, Dievo išrinktasis inde pagonims atversti,
Šv. Barnabai, ligonių ir nelaimingųjų viltie,
Šv. Barnabai, puikusis kūno ir sielos ligų gydytojau,
Šv. Barnabai, našlaičių ir našlių globėjau,
Šv. Barnabai, vargšų ir apleistųjų guodėjau,
Šv. Barnabai, klystančiųjų priebėga,
Šv. Barnabai, galingasis užtarėjau Dievo akivaizdoje.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, apaštale šv. Barnabai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, apdovanojęs mus apaštalo šv. Barnabo globa ir nuopelnais, prašome, leisk mums per jo užtarimą išmelsti Tavo malonių. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė