ŠV. POLIKARPO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Jonai Apaštale,
Šventasis Petrai ir Pauliau Apaštalai,
Šventasis vyskupe Irenėjau,
Šventasis Polikarpai, melskis už mus.
Šv. Polikarpai, šventasis antrojo krikščionybės amžiaus vyskupe Smirnoje
Šv. Polikarpai, pamiltasis Dievo tautos Mažojoje Azijoje
Šv. Polikarpai, per apaštalus atverstasis į krikščionybę,
Šv. Polikarpai, šv. Jono Apaštalo mokiny,
Šv. Polikarpai, pamokytasis pirmojo Liono vyskupo Irenėjaus,
Šv. Polikarpai, apaštališkasis dvasininke ir pranaše,
Šv. Polikarpai, išlikęs ištikimas pradiniam Bažnyčios mokymui,
Šv. Polikarpai, kurio vardas graikiškai reiškia “duodantis vaisių gausybę”,
Šv. Polikarpai, garsusis krikščioniškojo tikėjimo pamokslininke,
Šv. Polikarpai, Bažnyčios liturgijos mylėtojau,
Šv. Polikarpai, uolusis gryno tikėjimo gynėjau,
Šv. Polikarpai, laiško Filipiečiams autoriau,
Šv. Polikarpai, tvirta tikėjimo uola neramiais laikais,
Šv. Polikarpai, drauge visiems - ir šventiesiems ir šventumo priešams,
Šv. Polikarpai, buriantysis tikinčiuosius į vieningą bendruomenę,
Šv. Polikarpai, tvirtasis dieviškosios tiesos liudytojau,
Šv. Polikarpai, nepriekaištingasis liudytojau ir mylimasis Dievo tarne,
Šv. Polikarpai, romusis ir atlaidusis,
Šv. Polikarpai, svetingasis savo priešams,
Šv. Polikarpai, mokinęs pagal šventųjų Petro ir Pauliaus laiškus,
Šv. Polikarpai, kovotojau prieš erezijas ir kankiny už Evangeliją,
Šv. Polikarpai, mokytojas kovoti su visomis erezijomis,
Šv. Polikarpai, vienijąs Azijos ir Romos Bažnyčias,
Šv. Polikarpai, besimeldžiantysis už viso pasaulio Bažnyčių vienybę,
Šv. Polikarpai, išpranašavęs savo kankinystę ugnimi,
Šv. Polikarpai, kankiny sulaukęs 86 metų,
Šv. Polikarpai, atsisakęs aukoti smilkalus Romos imperatoriui,
Šv. Polikarpai, dėkingasis dangiškajam Tėvui už savo kankinystę,
Šv. Polikarpai, ypatingai Viešpaties padrąsintasis ir sustiprintasis kentėti,
Šv. Polikarpai, nesigailėjęs patekdamas į kančią ir pasitikęs ją maldoje,
Šv. Polikarpai, laisvai kaip Kristus pasiaukojęs išgelbėti savuosius,
Šv. Polikarpai, neatsižadėjęs Kristaus Karaliaus išgelbėtojo išaukštinto šlovėje,
Šv. Polikarpai, visa savo širdimi norintysis sudegti „ugnyje, kuri praeina“, nei amžinoje ugnyje,
Šv. Polikarpai, ramusis ir rimtasis kančioje,
Šv. Polikarpai, degintasis bet nesudegantysis,
Šv. Polikarpai, pervertasis kalaviju,
Šv. Polikarpai, piktą nugalintis gerumu,
Šv. Polikarpai, mūsų užtarėjau pas Dievą,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli,kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Viešpats Jėzus jam sako: “Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo ištvermę” (Apr 2,2)
Dėl to Šv. Polikarpas tarė: “Aš tarnauju savo Viešpačiui aštuoniasdešimt šešerius metus, jis man nepadarė jokios žalos. Priešingai, kiekvieną dieną iš Jo aš gaunu vis naujų malonių, kaip tada galėčiau blogai kalbėti prieš savo Kūrėją, Geradarį ir Palaikytoją? Kaip galėčiau įžeisti savo Gelbėtoją, savo Dievą, kuris yra Aukščiausiasis Teisėjas, kuris nubaus nedorėlius ir atlygins geriesiems?
Melskimės
O Dieve, Viešpatie ir visų žmonių Tėve, priėmęs į kankinių būrį vyskupą šv. Polikarpą, suteik ir mums malonę jo užtarimu gerti iš Kristaus kančios taurės ir dalyvauti jo bendrystėje prisikėlimo šlovėje. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen

Vasario 23 d.  Šv. Polikarpas, vyskupas ir kankinys (69-156)
iš anglų ir prancūzų kalbų vertė kun. MMSJ