PALAIMINTOSIOS MOTINOS SOFIJOS ČEKĖS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, Dievo Motina, belaisvių vaduotoja, melski už mus!
Palaimintoji Motina Sofija, melski už mus!
Pal. Sofija, išrinktasis Dievo perle,
Pal. Sofija, ištikimoji Bažnyčios dukra,
Pal. Sofija, beribės meilės pavyzdy,
Pal. Sofija, uoli Gailestingumo brolijos apaštale,
Pal. Sofija, paklusnioji Dievo valiai,
Pal. Sofija, našlystės pavyzdy,
Pal. Sofija, jaunystę Dievui paaukojusi,
Pal. Sofija, didi Mergelės Marijos, paaukotos šventykloje, gerbėja,
Pal. Sofija, žmonėms gėrį ir džiaugsmą teikiančioji,
Pal. Sofija, Dievo Gailestingumu visiškai pasitikinčioji,
Pal. Sofija, pagalbą stokojantiems gailestingai teikiančioji,
Pal. Sofija, Dievo valios kantriai ieškančioji,
Pal. Sofija, ištikimoji Kryžiaus mylėtoja,
Pal. Sofija, pamaldžioji Viešpaties tarnaite,
Pal. Sofija, sąžinės balsui ištikimoji,
Pal. Sofija, maldoje su Dievu susivienijusioji,
Pal. Sofija, vidinio dvasinio gyvenimo mokytoja,
Pal. Sofija, Seserų Prezentiečių bendruomenės įkūrėja,
Pal. Sofija, Mergelių Namų fundatore,
Pal. Sofija, geroji vaikų ir jaunimo ugdytoja,
Pal. Sofija, rūpestingoji našlaičių globėja,
Pal. Sofija, jautri kito žmogaus nelaimei,
Pal. Sofija, vargšus ir stokojančius užjaučiančioji,
Pal. Sofija, gyvenime noriai ateinanti į pagalbą,
Pal. Sofija, šventojo kankinio Stanislovo gerbėja,
Pal. Sofija, pastiprinimo Šventojoje Dvasioje ieškančioji,
Pal. Sofija, šventosios Sofijos užtarimo ir laimingos mirties prašančioji,
Pal. Sofija, kitiems gauti dvasinių malonių besistengiančioji,
Pal. Sofija, gerus pasiryžimus ištvermingai vykdančioji,
Pal. Sofija, uoli Dievo pašaukimo vykdytoja,
Pal. Sofija, prabangus inde, kupinas Dievo ir žmonių meilės,
Ištvermės tikėjime, viltyje ir meilėje,
- Per palaimintosios Motinos Sofijos nuopelnus,
prašome Tavęs, Viešpatie!
Paklusnumo Šventosios Dvasios vedimui,
Išminties priimant gyvenimo sprendimus,
Dievo duotų talentų tinkamo naudojimo,
Jautrumo artimo poreikiams,
Paguodos vienatvės akimirkomis,
Ištikimybės Dievo ir žmonių meilėje,
Gausių ir šventų pašaukimų tarnauti Bažnyčiai,
Mūsų maldų išklausymo.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, palaimintoji Motina Sofija!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Švelnusis Dieve, priimk mūsų padėką už apaštališkojo gyvenimo pavyzdį ir Motinos Sofijos pašaukimą. Prašome Tavęs, kad jos užtariami galėtume augti meile Tau ir drąsiai skelbti Kristaus meilę šiuolaikiniame pasaulyje. Kuris gyveni ir viešpatauji per visus amžių amžius. Amen.

Palaimintoji Sofija (Zofia Czeska z Maciejowskich) 1584-1650 Krokuva, Lenkija
VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė