ŠVENTOSIOS MARIJOS GORETI LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, Dievo Motina, melskis už mus!
Švenčiausioji Mergelių Mergele, melskis už mus!
Dorybių Motina, melskis už mus!
Motina tyriausioji ir skaisčiausioji, melskis už mus!
Galingoji Mergele, melskis už mus!
Kankinių Karaliene, melskis už mus!
Mergelių Karaliene, melskis už mus!
Atleidimo Karaliene, melskis už mus!

Šv. Marija Goreti, melskis už mus!
Šv. Marija Goreti, skaistumo kankine,
Šv. Marija Goreti, mylimoji mažoji kankine,
Šv. Marija Goreti, šventoji ir nekaltoji mergele,
Šv. Marija Goreti, Dievui atsidavusioji,
Šv. Marija Goreti, Dievo malone sustiprintoji,
Šv. Marija Goreti, ryžtingai nuo visko, kas galėtų Jėzų įžeisti bėgusi,
Šv. Marija Goreti, drąsiai viską, kas galėtų nuodėme sielą sutepti, atmetusi,
Šv. Marija Goreti, pasitikėjimą Dievu aukščiau nei draugai ir pasaulio patogumai iškėlusioji,
Šv. Marija Goreti, kupina baimės įžeisti Dievą,
Šv. Marija Goreti, savo širdyje visada Jėzaus laukusi,
Šv. Marija Goreti, sustiprintoji Švenčiausiuoju Sakramentu,
Šv. Marija Goreti, amžinai liepsnojanti meile Eucharistiniam Kristui,
Šv. Marija Goreti, paguodą Švč. Jėzaus ir Švč. Mergelės Marijos širdyse suradusioji,

Šv. Marija Goreti, kupinoji meilės Šventajam Rožančiui,
Šv. Marija Goreti, kurios skydas buvo Švenčiausias Rožančius,
Šv. Marija Goreti, Mergelės Marijos vaike,
Šv. Marija Goreti, besąlygiškai pasitikinti savo Dangiškosios Karalienės apsauga,

Šv. Marija Goreti, nuo mažų dienų vargą ir skurdą kentusioji,
Šv. Marija Goreti, uoliai visus sunkiausius darbus šeimoje dirbusioji,
Šv. Marija Goreti, visus iškilusius gyvenime sunkumus nuolankiai priimti mokančioji,
Šv. Marija Goreti, savo krikščionių tėvų garbe,
Šv. Marija Goreti, jaunoji savo tėvų mokytoja,
Šv. Marija Goreti, kurios gyvenimo šūkis buvo „Geriau mirti, nei padaryti mirtiną nuodėmę.“,
Šv. Marija Goreti, sušukusioji: „Tai nuodėmė! Dievas to nenori!“,
Šv. Marija Goreti, sušukusi: „Tegul Dievas jam atleidžia, nes aš jau jam atleidau!“,

Šv. Marija Goreti, kasdien gailestingumo meile artimui degančioji,
Šv. Marija Goreti, nuolanki artimo padėjėja darbuose,
Šv. Marija Goreti, ieškojusi parodyti Dievo meilę kasdieniame gyvenime,
Šv. Marija Goreti, nenuilstamos maldos ir Dievo balso atpažinimo kasdienybėje mokytoja,
Šv. Marija Goreti, išlikti ištikimam Dievui bet kokiomis aplinkybėmis mokiusioji,

Šv. Marija Goreti, lelija pelkėse,
Šv. Marija Goreti, maloninga ir visada pasiruošusi ir greita atleisti,
Šv. Marija Goreti, nuolankioji ir atsidavusioji darbui,
Šv. Marija Goreti, nuoširdi tyraširde,
Šv. Marija Goreti, paklusni, sąžiningoji ir atsidavusi savo visoms pareigoms,
Šv. Marija Goreti, šventojo neturto mylėtoja,
Šv. Marija Goreti, uoliausia kuklumo sekėja,
Šv. Marija Goreti, ištikimybės maldoje pavyzdy,
Šv. Marija Goreti, kantrybės veidrodi,
Šv. Marija Goreti, tyrumą bet kokia kaina saugojusi,

Šv. Marija Goreti, didvyriška ir drąsi kankine,
Šv. Marija Goreti, gyvybę paaukojusi, apginti savo mergaitišką skaistumą,
Šv. Marija Goreti, savo trumpą gyvenimą visiškam savęs atsižadėjimui pasišventusi,
Šv. Marija Goreti, kankinystės akimirkai visada pasiruošusi,
Šv. Marija Goreti, savo šventą pasirinkimą kankinio mirtimi užantspaudavusi,

Šv. Marija Goreti, šventoji tyraširde sese,
Šv. Marija Goreti, mūsų pavyzdy pagundų atakose,
Šv. Marija Goreti, meilę skaistumo dorybei įkvepiančioji,
Šv. Marija Goreti, pergalę pagundose teikianti,
Šv. Marija Goreti, paguodą gyvenimo skausmuose dovanojanti,
Šv. Marija Goreti, kovoje su pagundomis pavyzdy.
Šv. Marija Goreti, savęs atsižadėti kiekvieną dieną mokančioji,
Šv. Marija Goreti, tyras vandens lašeli, atgaivinantis išdžiūvusias sielas,
Šv. Marija Goreti, atleisti giliuose suspaudimuose mokančioji,
Šv. Marija Goreti, kitus per atleidimo malonę į dangų vedančioji,
Šv. Marija Goreti, kaip sekti Kristumi iki paskutinės gyvenimo akimirkos rodančioji,
Šv. Marija Goreti, mergaičių globėja,
Šv. Marija Goreti, skaistumui pasišventusių mergelių globėja,
Šv. Marija Goreti, visų jaunų žmonių šlovingasis pavyzdy,
Šv. Marija Goreti, galingoji užtarėja priešais Dievo Avinėlį,

Maldavimai.
Per šv. Marijos Goreti užtarimą, ištyrink mus Viešpatie,
Per šv. Marijos Goreti skurdų gyvenimą, ištyrink mus Viešpatie,
Per šv. Marijos Goreti kasdienio gyvenimo ašaras ir kančią, ištyrink mus Viešpatie,
Per šv. Marijos Goreti meilę, su kuria priėmė Jėzų Kristų Švenčiausiame Sakramente, ištyrink mus Viešpatie,
Per šv. Marijos Goreti rūpestingumą ir uolumą, kuriuo pagerbei Mergelę Mariją, ištyrink mus Viešpatie,
Per šv. Marijos Goreti širdies švelnumą savo broliams ir seserims, ištyrink mus Viešpatie,
Per šv. Marijos Goreti paklusnumą ir ištikimybę, kurią rodei savo motinai, ištyrink mus Viešpatie,
Per šv. Marijos Goreti nepaliaujamą kantrybę, kurią rodei savo kaimynams, ištyrink mus Viešpatie,
Per šv. Marijos Goreti maldas ir garbę, kuriuos parodė savo tėvui net ir po mirties, ištyrink mus Viešpatie,
Per šv. Marijos Goreti žiauriausią mirtį, ištyrink mus Viešpatie,
Per šv. Marijos Goreti atleidimą, kurį akimirksniu suteikei savo žudikui, ištyrink mus Viešpatie,
Per šv. Marijos Goreti meilę ir apsaugą, kurią teikia mums, esantiems žemėje, ištyrink mus Viešpatie,

Būk mums gailestingas, pasigailėk mūsų, Viešpatie.
Būk mums gailestingas, maloningai išklausyk mus, Viešpatie.

Per savo gailestingumą, siųsk darbininkus į Savąjį pjūtį, Viešpatie.
Per savo gerumą, siųsk darbininkus į Savąjį pjūtį, Viešpatie.
Per atsidavusią savo žmonių maldą ir aukas, siųsk darbininkus į Savąjį pjūtį, Viešpatie.
Per šventųjų Mišių auką, siųsk darbininkus į Savąjį pjūtį, Viešpatie.
Per visų šventųjų ir angelų užtarimą, siųsk darbininkus į Savąjį pjūtį, Viešpatie.
Per šeimos pašventinimą, siųsk darbininkus į Savąjį pjūtį, Viešpatie.
Per tėvus, atvirus gyvenimui, siųsk darbininkus į Savąjį pjūtį, Viešpatie.
Per kunigų pavyzdį ir religinį šventumo siekimą, siųsk darbininkus į Savąjį pjūtį, Viešpatie.
Per ištikimybės atnaujinimą mūsų katalikų tikėjimui, siųsk darbininkus į Savąjį pjūtį, Viešpatie.

Kad jauni žmonės siektų gyventi Kristaus tiesa,
O pjūties valdove, maloniai išklausyk mus.
Kad jauni žmonės savo gyvenime ieškotų Dievo valios,
O pjūties valdove, maloningai išklausyk mus.
Kad jauni žmonės išgirstų raginimą paaukoti savo gyvenimą, vykdant Bažnyčios misiją,
O pjūties valdove, maloningai išklausyk mus.
Kad visi kunigai ir pašvęstojo gyvenimo žmonės būtų atnaujinti naujosios evangelizacijos dvasia,
O pjūties valdove, maloningai išklausyk mus.
Kad vyskupai būtų sustiprinti ir taptų drąsūs ganytojai,
O pjūties valdove, maloningai išklausyk mus.
Kad visada uoliai melstumės, gausindami pašaukimus,
O pjūties valdove, maloningai išklausyk mus.
Kad tie, kurie yra pašaukti būti kunigais ir pašvęstaisiais, galėtų su meile į tai atsiliepti,
O pjūties valdove, maloningai išklausyk mus.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Marija Goreti!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės
Dieve, kuris išaukštinai šventąją mergelę Mariją Goreti savo šventųjų šlovėje, suteik ir mums malonę, kad džiaugdamiesi ją minėdami, galėtume semtis malonių iš jos dorybių, ypač tyrumo ir skaistumo, pavyzdžio.

Malda į šv. Mariją Goreti

DIEVO mergaite,
Tu, Kuri anksti pažinai sunkumus,
vargą ir skausmą ir tik trumpus gyvenimo džiaugsmus.
Tu, Kuri buvai vargšė našlaitė,
Tu, Kuri nepailsdama mylėjai artimą,
tapdama nuolankia ir rūpestinga tarnaite
Tu, kuri buvai geraširdė tuo nesididžiuodama,
Tu, kuri mylėjai Meilę virš visų kitų dalykų.
Tu, Kuri išliejai savo kraują, kad neišduotum
Viešpaties,
tu, Kuri atleidai savo žudikui, trokšdama jam Rojaus,
Užtark ir melskis už mus pas Tėvą, kad ištartume “TAIP” Dievo planui mumyse.
Tu, Kuri esi Dievo draugė ir matai Jį
Veidas į Veidą, išmelsk mums malonės, kurios prašome..
Tau dėkojame, Marija Goreti, už meilę Dievui ir broliams,
Kurią jau pasėjai mūsų širdyse.

Vertė Rūta Aleksandravičiūtė, Dovilė Gudačiauskaitė, JB, Kun Mindaugas Malinauskas SJ, Dalia Macevičiūtė.iš anglų, vokeičių, prancūzų, lenkų, italų kalbų.