ŠV. URŠULĖS LEDOCHOVSKOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Uršule iš Kelno, melski už mus!
Šventoji Angele Meriči, melski už mus!

Šventoji Uršule Ledochovska, melski už mus!
Šv. Uršule, Marijos sodalicijos atgaivintoja,
Šv. Uršule, katalikiškos spaudos apaštale,
Šv. Uršule, brolišką vienybę tarp skirtingai mąstančių kuriančioji,
Šv. Uršule, lenkų tautos garbe ir pasididžiavime,
Šv. Uršule, stebuklais pagarsėjusioji,
Šv. Uršule, uolioji gerumo ir džiaugsmo apaštale,
Šv. Uršule, meilės dvasia pasikliaujančioji,
Šv. Uršule, Dievą ir Tėvynę mylinčioji,
Šv. Uršule, kančioje jėgų prie Nukryžiuotojo kojų besisemiančioji,
Šv. Uršule, kenčiančio Jėzaus Širdies mokykloje meilės išmokusioji,
Šv. Uršule, kontempliaciją ir aktyvią veiklą sujungti gebančioji,
Šv. Uršule, net ir išbandymuose mylėti mokančioji,
Šv. Uršule, neviltyje pasitikėjimo nepraradusioji,
Šv. Uršule, pilką kasdienybę pašventinti mokėjusioji,
Šv. Uršule, be išlygų tikinčioji,
Šv. Uršule, Eucharistijos spinduliuose užaugusioji,
Šv. Uršule, kasdienį gyvenimą su kontempliacija jungusioji,
Šv. Uršule, išmintingoji dvasinio gyvenimo mokytoja,
Šv. Uršule, mylinčioji vaikų ir jaunimo auklėtoja ir mokytoja,
Šv. Uršule, ištvermingoji misioniere Rusijoje ir Skandinavijoje,
Šv. Uršule, ištvermingoji misioniere lenkų išeivijoje,
Šv. Uršule, atsidavusi Gerosios Išganymo Naujienos skelbėja,
Šv. Uršule, meile į Dieviškojo Išganytojo „Trokštu“ atsiliepusioji,
Šv. Uršule, atsakingoji vienuoliškosios bendruomenės vadove,
Šv. Uršule, lenkų tautos globėja,
Šv. Uršule, karo našlaičių globėja,
Šv. Uršule, mūsų užtarėja pas Dievą,
Šv. Uršule, patriote, atsidavusi tautos reikalams,
Šv. Uršule, Poznanės arkivyskupijos globėja,
Šv. Uršule, keliavusi per pasaulį ir skelbusi Evangeliją,
Šv. Uršule, poliglote, Dievui savo talentais tarnavusioji,
Šv. Uršule, Šventosios Dvasios įkvėpimams paklusnioji,
Šv. Uršule, savo gyvenimą Lenkijai ir jaunimui paaukojusioji,
Šv. Uršule, bendro kelio su atsiskyrusiais broliais ieškojusioji,
Šv. Uršule, rūpestingoji našlaičių globėja,
Šv. Uršule, ištikimoji Bažnyčios dukra,
Šv. Uršule, ištikimoji Nekaltosios Mergelės gerbėja,
Šv. Uršule, ištikimoji Jėzaus Širdies dorybių sekėja,
Šv. Uršule, ištikimoji Viešpaties tarnaite,
Šv. Uršule, tarnaite, įdėmiai žvelgusioji į Įsikūnijusį Žodį,
Šv. Uršule, į laiko ženklus atsiliepusioji,
Šv. Uršule, Dangaus Tėvo balsą išgirdusioji ir Jo valią pamilusioji,
Šv. Uršule, vargingiausiųjų užtarėja,
Šv. Uršule, jaunimo ugdytoja,
Šv. Uršule, laiko poreikių atspindy,
Šv. Uršule, uolumo maldoje ir apsimarinime pavyzdy,
Šv. Uršule, moters ir vienuolės pavyzdy,
Šv. Uršule, negęstančio tikėjimo pavyzdy,
Šv. Uršule, nuolankumo ir paprastumo pavyzdy,
Šv. Uršule, vienuoliškojo gyvenimo pavyzdy,
Šv. Uršule, Pilkųjų uršuliečių vienuolijos įkūrėja,
Šv. Uršule, darbininkų Viešpaties vynuogynui rengimą globojančioji,
Šv. Uršule, mūsų užtarėja,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventoji Uršule.
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
Melskimės. Visagali Dieve, Tu leidai mums džiaugtis Šventosios Uršulės asmenybe, jos pasišventimo ir atsidavimo Tau pavyzdžiu, ir per jos dorybes parodei Savo gerumą ir meilę žmonijai. Padaryk, prašome, kad užtariami savo Globėjos, sekdami ja ir vykdydami gailestingumo darbus, pelnytume amžinąjį gyvenimą su Tavimi Danguje. Amen.

Gegužės 25 d. minima Šventoji Uršulė Ledochovska (Ursula Ledóchowska)
1865, Austrija +1939, Roma, Italija
Mergaičių, našlaičių, ugdytojų, mokytojų, vienišų žmonių globėja.I
š lenkų kalbos vertė Natalija Maciulevičienė, kun Mindaugas Malinauskas SJ