ŠVENTOSIOS KUNIGUNDOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!
Šventasis tėve Pranciškau, melski už mus!
Šventoji motina Klara, melski už mus!

Šventoji Kinga, melski už mus!
Šv. Kunigunda, didžioji Švč. Mergelės Marijos gerbėja,
Šv. Kunigunda, pagarba ir meile Švč. Sakramentui liepsnojusioji,
Šv. Kunigunda, ypatingoji šv. Jono Krikštytojo gerbėja,
Šv. Kunigunda, Šv. Dvasios įkvėpimams klusnioji,
Šv. Kunigunda, pasitikėjimo Dievo Apvaizda pilnoji,
Šv. Kunigunda, Kristaus Kryžiaus mylėtoja,
Šv. Kunigunda, Kristaus kančią ir Kryžių mąsčiusioji,
Šv. Kunigunda, ištikimoji Kristaus sužadėtine,
Šv. Kunigunda, Viešpačiui Jėzui visiškai pasiaukojusioji,
Šv. Kunigunda, ištikimoji Švč. Trejybės garbintoja,
Šv. Kunigunda, Dievo Gimdytojos pėdomis ištikimai žengusioji,
Šv. Kunigunda, su Dievu susivienijusioji ir žmonėms tarnavusioji,
Šv. Kunigunda, šlovingoji šv. motinos Klaros dvasios dukra,
Šv. Kunigunda, nuolankiojo serafiškojo šv. Pranciškaus sekėja,
Šv. Kunigunda, pavyzdingoji šv. Pranciškaus mokine,
Šv. Kunigunda, serafiškosios pranciškonų šeimos vienuolijos brangakmeni,
Šv. Kunigunda, neįkainojamas savojo vienuolyno turte,
Šv. Kunigunda, pal. Salomėjos mokine ir sekėja,
Šv. Kunigunda, vengrų tautos pasididžiavime,
Šv. Kunigunda, angeliško skaistumo mergele,
Šv. Kunigunda, didžiai pamaldi mergele,
Šv. Kunigunda, klusnumo brangakmeni,
Šv. Kunigunda, evangeliškai neturtingoji kunigaikštiene,
Šv. Kunigunda, teisingoji kunigaikštiene,
Šv. Kunigunda, nekaltumo gėle,
Šv. Kunigunda, kvapnioji krikščioniškųjų dorybių gėle,
Šv. Kunigunda, mergystės skaistumo lelija,
Šv. Kunigunda, malonėmis ir šventu gyvenimu apdovanotoji,
Šv. Kunigunda, šventumu garsėjusi žmona,
Šv. Kunigunda, drąsioji skeptro, karūnos ir pasaulio malonumų niekintoja,
Šv. Kunigunda, seseriška meile spindėjusioji,
Šv. Kunigunda, vienuoliškųjų dorybių – neturto, klusnumo ir skaistumo – mokytoja,
Šv. Kunigunda, nuo pat vaikystės pamaldumu švytėjusioji,
Šv. Kunigunda, drąsi šv. tėvo Pranciškaus dorybių sekėja,
Šv. Kunigunda, pagarbos Bažnyčios tarnams pilnoji,
Šv. Kunigunda, tylumu neprilygstamoji,
Šv. Kunigunda, kančiose ir šmeižtuose kantrioji,
Šv. Kunigunda, vienuoliškosios tylos pavyzdy,
Šv. Kunigunda, malda degančioji,
Šv. Kunigunda, į nuolankumą panirusioji,
Šv. Kunigunda, atgailoje ir pasninke ištvermingoji,
Šv. Kunigunda, pranciškoniškuoju neturtu neprilygstamoji,
Šv. Kunigunda, vienuoliškąjį gyvenimą pamilusioji,
Šv. Kunigunda, krikščionių našlių pavyzdy,
Šv. Kunigunda, kvapnioji krikščioniškųjų dorybių gėle,
Šv. Kunigunda, vienuolynų fundatore,
Šv. Kunigunda, dosnioji bažnyčių ir vienuolynų rėmėja,
Šv. Kunigunda, pavaldiniams gerais darbais tarnavusi karaliene,
Šv. Kunigunda, vargšams gailestingoji karaliene,
Šv. Kunigunda, artimiesiems patarnauti visada pasiryžusioji,
Šv. Kunigunda, lenkų kalbos puoselėtoja,
Šv. Kunigunda, lenkų kultūrai nusipelniusioji,
Šv. Kunigunda, amžinosios laimės dalininke,
Šv. Kunigunda, karaliene, mūsų kraštui dvasios druskos teikiančioji,
Šv. Kunigunda, karaliene, vargšus dangaus Karaliui užtariančioji,
Šv. Kunigunda, išmintingoji mūsų tėvynės Motina,
Šv. Kunigunda, lenkų mylima karaliene,
Šv. Kunigunda, ligonių globėja,
Šv. Kunigunda, kunigų globėja,
Šv. Kunigunda, prispaustųjų ir nelaimingųjų globėja,
Šv. Kunigunda, Bažnyčios puošmena,
Šv. Kunigunda, gailestingumo ir švelnumo kupina valdove,
Šv. Kunigunda, vargą pažinusi valdove,
Šv. Kunigunda, kenčiančios tėvynės globėja ir motina,
Šv. Kunigunda, druskos kasyklų globėja,
Šv. Kunigunda, mūsų globėja prie Dievo sosto,
Šv. Kunigunda, ypatingoji lietuvių ir lenkų tautų globėja,
Šv. Kunigunda, nuliūdusiųjų ir kenčiančiųjų guodėja ir motina,
Šv. Kunigunda, stebuklais apdovanotoji,
Šv. Kunigunda, išmintingoji vedle į dangų,
Šv. Kunigunda, tautos gerovės sergėtoja,
Šv. Kunigunda, pamaldumo šv. vyskupui Stanislovui sergėtoja,
Šv. Kunigunda, rūpestingoji tau patikėtų žmonių motina,
Šv. Kunigunda, visiems žmonėms išganymo trokštančioji,
Šv. Kunigunda, naujosios evangelizacijos sunkumuose padedančioji,
Šv. Kunigunda, galingoji mūsų globėja,

Kad tikru krikščionišku gyvenimu gailestingojo Dievo gerumą nuolat garbintume,
Šventosios Kunigundos užtarimu suteik mums, Viešpatie!
Kad kasdieniuose sunkumuose Dievo Apvaizda pasitikėtume,
Kad Bažnyčios, tėvynės ir tautos reikalus malda ir rūpesčiu nuolat apgaubtume,
Kad savo širdis artimųjų poreikiams atverti mokėtume,
Kad tikroje vienybėje ir taikoje gyvendami vieni kitiems atleistume,
Kad visi mūsų tėvynainiai būtų nuoširdūs artimųjų poreikiams, o tėvynėje klestėtų gerovė ir skleistųsi gėris,
Kad būtume pilni tikėjimo Dievo Gailestingumu ir su džiaugsmu lauktume, kol Viešpats mus pakvies,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Kunigunda!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Dieve, apdovanojęs šventąją Kunigundą dosnia palaima ir išsaugojęs jos mergystę net santuokoje, padaryk, kad, jos užtariami, skaisčiai gyventume Tavo akivaizdoje ir sekdami jos pėdomis galėtume nueiti pas Tave. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šv. Kunigunda (Kinga) 1234–1292 m. (Vengrija - Lenkija)
I
š lenkų kalbos vertė Natalija Maciulevičienė, kun. Mindaugas Malinauskas SJ