ŠVENTOJO FIDELIO SIGMARINGENIEČIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Švetasis Fideli, melski už mus!
Šv. Fideli, garbingasis šventojo Pranciškaus sūnau,
Šv. Fideli, tikrasis Jėzaus Kristaus tarne,
Šv. Fideli, ištikimasis Kryžiaus mokiny,
Šv. Fideli, nuo jaunystės besiskleidžiančio nekaltumo pavyzdy,
Šv. Fideli, vargšų užtarėjau,
Šv. Fideli, pasirinkęs ištikimybės Dievui ir tikėjimui kelią,
Šv. Fideli, paklusnumo Dievui ir Jo vietininkams pavyzdy,
Šv. Fideli, didžiadvasi žemės gėrybių ir šio gyvenimo džiaugsmų niekintojau,
Šv. Fideli, šio pasaulio pagyrų ir ydų niekintojau,
Šv. Fideli, šios pasaulio vilionių ir palinkimo į jas nugalėtojau,
Šv. Fideli, kiekvienos, net ir mažiausios, nuodėmės prieše,
Šv. Fideli, maldos ir Dievo adoracijos mylėtojau,
Šv. Fideli, nuoširdus nuolankios širdies pavyzdy,
Šv. Fideli, griežto apsimarinimo pavyzdy,
Šv. Fideli, evangelinio romumo pavyzdy,
Šv. Fideli, giedros kantrybės pavyzdy,
Šv. Fideli, kenčiančiųjų guodėjau,
Šv. Fideli, ištikimasis Katalikų Bažnyčios sekėjau,
Šv. Fideli, bebaimi ir uolusis tikro tikėjimo gynėjau,
Šv. Fideli, tikrasis klaidatikių apaštale,
Šv. Fideli, garbingojo Jėzaus Kraujo liudininke,
Šv. Fideli, skleisdamas tikėjimą bendruomenėse pelnęs didžio kankinio vainiką,
Būk mums maloningas! Apsaugok mus, Viešpatie!
Būk mums maloningas! Išklausyk mus, Viešpatie!
Nuo visų nuodėmių – Gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo abejonių ir tikėjimo svyravimų
Nuo klaidatikystės ir netikro mokymo
Nuo atsiskyrimo ir atkritimo
Nuo netikėtos mirties nepasirengus
Per Tavo šventojo kankinio Fidelio nuopelnus
Per tyrą šv. Fidelio gyvenimo kelionę
Per griežtą šv. Fidelio atgailos gyvenimą
Per šv. Fidelio kantrybę ir romumą
Per šv. Fidelio pastangas dėl klaidatikių
Per šv. Fidelio dėl Tavęs pralietą kraują
Per brangiausiąją šv. Fidelio kankinio mirtį
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Fideli!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, uždegęs šventąjį Fidelį pranciškoniška serafiniška dvasia ir meile, o tikrajam tikėjimui skleisti papuošęs jį kankinystės vainiku ir apdovanojęs nuostabiais stebuklais, dėl jo nuopelnų ir užtarimo išlaikyk mus ištikimus Tavo tarnystei iki pabaigos, nes Tu norėjai savo malone sustiprinti mūsų tikėjimą ir meilę. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Fidelis Sigmaringenietis gimęs Marko Rėjaus vardu  (g.1577 Sigmaringene, Prūsija +1622 Šveicarija), kankinys, kapucinas, kontrareformatorius Šveicarijoje, Vargšų žmonių advokatas, teisininkas ir filosofijos dėstytojas, nusivylęs teisininkų nesusidomėjimu ir korupcija, paliko pasaulį pranciškonų ordine, rūpinantis vargšais. Katalikų Bažnyčios, Tikėjimo doktrinos kongregacija (lot. Congregatio pro Doctrina Fidei) ir advokatų globėjas, pirmasis kapucinų kankinys.
VERTĖ: iš vokiečių kalbos Janina Robert