ŠVENTOJO REMIGIJAUS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!

Šventasis vyskupe Remigijau,
Šv. Remigijau, nugręžęs žvilgsnį palaiminimų kalną,
Šv. Remigijau, Frankų apaštale,
Šv. Remigijau, prilygęs apaštalams,
Šv. Remigijau, atnaujinęs Prancūziją tikėjimo sakramentais,
Šv. Remigijau, pašventęs Prancūziją savo Viešpačiui,
Šv. Remigijau, atvedęs didelę frankų tautą į tikrojo Dievo pažinimą,
Šv. Remigijau, iš anksto pramatyto džiaugsmingo gimimo,
Šv. Remigijau, šv. Cilinijos sūnau,
Šv. Remigijau, jau būdamas vaikas elgęsis kaip suaugęs,
Šv. Remigijau, pabėgęs nuo titulų ir pasislėpęs urvuose,
Šv. Remigijau, savo išmintimi peržengęs savo jaunystę,
Šv. Remigijau, savo uolumo ugnimi auginęs tikėjimą Jėzumi,
Šv. Remigijau, savo uolumu pasiruošęs vyskupo pareigoms,
Šv. Remigijau, kurio jaunystę vainikavo vyskupo šventimai,
Šv. Remigijau, pakeltas į vyskupo garbę dėl savo dorybių,
Šv. Remigijau, kruopštus savo šventų pareigų vykdytojau,
Šv. Remigijau, vyskupų ir kunigų pavyzdy,
Šv. Remigijau, uolusis savo kaimenės ganytojau,
Šv. Remigijau, rūpestingasis vargšų tėve,
Šv. Remigijau, viskuo dalinęsis su kenčiančiaisiais,
Šv. Remigijau, drąsusis Dievo žodžio skelbėjau,
Šv. Remigijau, nenuilstantis Dievo šlovės skleidėjau,
Šv. Remigijau, pamaldusis šventųjų sakramentų teikėjau,
Šv. Remigijau, su šventosios karalienės Klotildės pagalba paskleidęs tikrąjį tikėjimą visoje karalystėje,
Šv. Remigijau, ištvermingasis tau patikėtų žmonių mokytojau,
Šv. Remigijau, ieškančių tiesos atgailautojų gynėjau,
Šv. Remigijau, atvertęs ir pakrikštijęs karalių Chlodvigą,
Šv. Remigijau, su Bažnyčios mokymu ir Biblija pergalingai kovojęs su erezijom ir stabmeldyste,
Šv. Remigijau, Dievo paskirtasis barbarus atvesti į atgailą,
Šv. Remigijau, Dievu atsiųstas apginti nuo vandalų,
Šv. Remigijau, naikinęs bedievybės bjaurybes,
Šv. Remigijau, kovojęs vaisingai su arianizmu,
Šv. Remigijau, užtildęs eretikus,
Šv. Remigijau, Dievas apdovanotas stebuklų darymo dovana,
Šv. Remigijau, pranašavęs apie ateities dalykus,
Šv. Remigijau, atvėręs regėjimą neregiams ir išvaduojantis iš demonų apsėdimo,
Šv. Remigijau, kankinių ir šventųjų bičiuli,
Šv. Remigijau, išpažinčių klausytojų pavyzdy,
Šv. Remigijau, ištikimasis skaistumo mylėtojau,
Šv. Remigijau, romusis ir nuolankios širdies,
Šv. Remigijau, savo dangiškomis dorybėmis išsklaidęs tamsybes,
Šv. Remigijau, kantrus kančių nešėjau,
Šv. Remigijau, be baimės pasitiko savo mirties valandą,
Šv. Remigijau, įžengęs garsus ir nuopelnais turtingas į Viešpaties džiaugsmą,
Šv. Remigijau, dieviškų vaistų dovana mūsų negalavimams,
Šv. Remigijau, tautų tėve ir globėjau,
Šv. Remigijau, ypatingas vaikų gynėjau,
Mes, vargšai nusidėjėliai!
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie
Kad, užtariant šv. Remigijui, paaugtume meilėje Dievui,
Kad, užtariant šv. Remigijui, gyventume šventojo tikėjimo dovana,
Kad, užtariant šv. Remigijui, rodytume tikrą meilę artimiems ir priešams,
Kad, užtariant šv. Remigijui, ugdytume savo artimuosius geru pavyzdžiu,
Kad, užtariant šv. Remigijui, be baimės užkirstume kelią blogiui,
Kad, užtariant šv. Remigijui, galėtume sekti jo kantrybe ir nuolankumu,
Kad, užtariant šv. Remigijui, būtume apsaugoti nuo visų rūpesčių savo sielos išganymui,
Kad, užtariant šv. Remigijui, saugotume savo liežuvį nuo nuodėmės,
Kad, užtariant šv. Remigijui, visi klystantys ir netikintys atrastų tikrąjį tikėjimą,
Kad, užtariant šv. Remigijui, Dievo palaiminimas ant mūsų nusileistų,
Kad, užtariant šv. Remigijui, vieną dieną palaimingai paliktume šį pasaulį,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Remigijau!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, pateikė krikščioniškosios dorybės pavyzdį, kurį galėtume pamėgdžioti šventajame vyskupe Remigijuje: per jo nuopelnus ir užtarimą suteikite malonės, kad kantriai ištvertume savo kančias, tiksliai atliktume teisumo pareigas ir rūpindamiesi kūnu bei siela. patirk savo apsaugos galią, kol po palaimingos pabaigos pasieksime tavo šventą regėjimą. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Dieve, atsiuntęs prancūzų tautai, mokytoju šventąjį vyskupą Remigijų, išsivaduoti ją iš stabmeldystės ir tarnauti tiesai, padaryk, kad ir mes pašventintume krikščionių vardą gerais darbais. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Remigijus Saint Remi gimė 437 m. mirė 533 m. Reimsas, Prancūzija
Vyskupas, Prancūzijos globėjas. Iš vokiečių ir prancūzų kalbų vertė kun Mindaugas Malinauskas SJ