ŠV. RAIMONDO IŠ PENJAFORTO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!

Šv. Raimondai iš Penjaforto, melski už mus!
Šv. Raimondai, nuo vaikystės atsidavęs ir pamaldus Mergelei Marijai,
Šv. Raimondai, atsisakęs savo karališkos kilmės privilegijų ir į domininkonų ordiną įstojęs,
Šv. Raimondai, Atgailos sakramento mokęs ir jį praktikuoti raginęs,
Šv. Raimondai, kantriai išpažinčių klausęs ir daugybę nusidėjėlių Dievui laimėjęs,
Šv. Raimondai, išbandymuose visiškai Dievu pasitikėjęs,
Šv. Raimondai, drąsiai su karaliaus nedorybėmis nesitaikstęs ir jį atsiversti raginęs,
Šv. Raimondai, už teisybę kentėjęs,
Šv. Raimondai, jūrą stebuklingai perplaukęs,
Šv. Raimondai, savo stebuklinga kelione per jūrą karalių atsiversti paskatinęs ir savo nuoširdžiu sekėju padaręs,
Šv. Raimondai, Švč. Mergelės Gailestingumo Marijos vienuolijos vienas steigėjų,
Šv. Raimondai, krikščionis belaisvius iš islamo kraštų vadavęs,
Šv. Raimondai, maurus evangelizavęs ir atvertęs,
Šv. Raimondai, brolijose arabų ir hebrajų kalbų studijas įsteigęs,
Šv. Raimondai, Bažnyčios Kanonų teisės žinove ir kodekso kūrėjau,
Šv. Raimondai, Mergelės Marijos sūnau,
Šv. Raimondai, šv. Domininko sūnau,
Šv. Raimondai, Bažnyčios sūnau,
Šv. Raimondai, šventasis Jėzaus Kristaus kunige,
Šv. Raimondai, nuolankusis ir Dievui artimasis,
Šv. Raimondai, Jėzaus mokslui ir gyvenimui ištikimasis,
Šv. Raimondai, pagonių apaštale,
Šv. Raimondai, izraelitų ir musulmonų evangeliste,
Šv. Raimondai, belaisvių išvaduotojau,
Šv. Raimondai, mokytų ir neišmanančiųjų mokytojau,
Šv. Raimondai, princų ir vargšų drauge,
Šv. Raimondai, išmintingo tikėjimo gynėjau,
Šv. Raimondai, teisingumo sergėtojau,
Šv. Raimondai, laisvės skatintojau,
Šv. Raimondai, stebukladary,
Šv. Raimondai, pamokslininkų mokytojau,
Šv. Raimondai, teisininkų globėjau,
Šv. Raimondai, nuodėmklausių tėve,
Šv. Raimondai, atgailautojų patarėjau,
Šv. Raimondai, jūrininkų globėjau,
Šv. Raimondai, senolių guodėjau,
Šv. Raimondai, santuokų gynėjau,
Šv. Raimondai, kovotojau dėl religinių teisių,
Šv. Raimondai, mūsų globėjau ir užtarėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Raimondai iš Penjaforto!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, pasirinkęs šventąjį Raimondą būti garsiu Atgailos sakramento mokytoju ir stebuklingai išvedęs jį per jūros bangas, leisk jo užtarimu gerai atlikti atgailą ir pelnyti amžinąjį išganymą danguje. Per Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi, ir Šventąja Dvasia, per amžius. Amen.

Melskimės. Šlovingasis šv. Raimondai iš Penjaforto, išmintingasis ir šventasis globėjau, ateik į pagalbą tiems, kurie patikėti tavo globai, ir visiems, kurie jos šaukiasi. Užtark mus mūsų reikaluose ir padėk mums savo maldomis, pavyzdžiu ir mokymu skelbti Evangelijos tiesą visiems sutiktiesiems. Meldžiame, kad mus, pasiekusius savo metų brandą, nuvestum į dangiškąją tėvynę, kur galėsime džiaugtis jos ramybe su tavim, mūsų Motina Marija ir mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Amen.

Šventasis Raimondas iš Penjaforto (Ramon de Peñafort)
Civilinės ir bažnytinės kanonų teisės teisininkų ir jūrininkų globėjas. Domininkonas.
(1175/80-1275) Barselona, Ispanija
Vertė
Natalija Maciulevičienė iš lenkų kalbos, JB, kun.Mindaugas Malinauskas SJ iš anglų kalbos.