ŠVČ. SAKRAMENTO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Tikrasis Viešpaties Jėzaus Kūne ir Kraujau,
Iš dangaus nužengusioji gyvoji duona,
Stebuklingoji duona,
Skalsioji duona ir karališkasis maiste,
Angelų valgi,
Dangaus mana,
Išrinktiesiems skirtas kviečių grūde,
Nekaltumą ugdantis vyne,
Skaisčiausioji puota,
Šventoji auka,
Kilniausioji auka,
Nekruvinoji auka,
Aukotojau ir auka,
Nekaltasis Avinėli,
Tikrasis permaldavime už gyvuosius ir mirusiuosius,
Dievo stebuklų atminime, Šventosios Viešpaties kančios atminime,
Žodi, tapęs kūnu ir gyvenantis tarp mūsų,
Tikėjimo paslaptie,
Švenčiausioji ir brangiausioji paslaptie,
Dievo meilės svarbiausiasis ženkle,
Visų didžioji dovana,
Dievo dosnumo jūra,
Meilės ryšy,
Šventųjų sielų pastiprinime,
Dangiškasis vaiste nuo nuodėmių,
Nemirtingumo vaiste,
Paslaptingiausias stebukle,
Kilniausias ir garbingiausias sakramente,
Dievobaimingumo sakramente,
Paslėptasis Dieve ir Išganytojau,
Su Dievu mirštančiųjų palydove,
Būsimosios garbės užtikrintojau,
Būk mums maloningas, atleisk mums, Viešpatie!
Būk mums maloningas, išklausyk mus, Viešpatie!
Nuo Tavo Kūno ir Kraujo neverto priėmimo gelbėk mus, Viešpatie,
Nuo kūniškumo,
Nuo turtų geismo,
Nuo gyvenimo puikybės,
Nuo visokių progų nusidėti
Savo troškimu valgyti su mokiniais Paskutinę vakarienę,
Savo nusižeminimu, plaunant mokinių kojas,
Savo karščiausia meile, sušvitusią, įsteigiant šį dieviškąjį Sakramentą,
Penkiomis savo švenčiausiojo Kūno žaizdomis, gautomis dėl mūsų,
Mes nusidėjėliai Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Šio stebuklingo sakramento garbinimą ir jam pamaldumą mumyse padidinti ir išlaikyti teikis,
Mus nuoširdžiai nuodėmes išpažinti ir dažnai eiti šventos Komunijos paskatinti teikis,
Nuo visokių klaidingų mokslų, neištikimybės tiesai ir širdies kietumo mus išvaduoti teikis,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Kyrle, elelson!
Christe, elelson! Kyrle, eleison!
K. Maltini mus, Dieve, dangaus duona!
A. Kuri mums telkia tikrąjį džiaugsmą!

Melskimės. Dieve, Švenčiausiuoju Sakramentu palikęs mums savo kančios atminimą, išmokyk mus taip garbinti Tavo Kūno ir Kraujo šventąsias paslaptis, kad galėtume nuolat naudotis atpirkimo vaisiais. To prašome Tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius.— A. Amen.
Liturginis maldynas 1968