ŠVENTŲJŲ ATSISKYRĖLIŲ LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, atsiskyrėlių Karaliene, melski už mus!
Dievo Angelai, patarnavę Viešpačiui dykumoje,
Pranaše Elijau, pirmasis atvėręs nuostabų dykumos kelią,
Pranaše Eliziejau, dykumos dvasios paveldėtojau iš savo mokytojo Elijo,
Šv. Jonai Krikštytojau, balse šaukiantis dykumoje ir atveriantis kelią Išganytojui,
Šv. Tėve Juozapai, keliavęs į Egiptą ir vienatvėje radęs stiprybę bei malonę,
Šv. Apaštale Pauliau, pirmasis atsiskyrėli, tobulėjęs vienatvėje,
Šv. Antanai Didysis (Egiptas + 356 ), sukūręs naują tyrą atsiskyrėlių pasaulį dykumoje,
Šv. Ilarionai (Kipras + 371), kuriam penkiasdešimt metų atgailos dykumoje nebuvo gana,
Šv. Pachomijau (Egiptas + 348), demonų nugalėtojau, žmonių gydytojau ir angelų mokiny,
Šv. Antano, Ilariono ir Pachomijaus mokiniai, sekę vienatvėje šlovingais šių didžiųjų mokytojų pėdsakais ir nuopelnais, kuriais vis mėgaujasi danguje,
Šv. Palemonai (Egiptas +325), ne Elijo dviguba dvasia apdovanotas, bet daugybe dvasios sūnų,
Šv. Teodorai Trichinai (Galija + 330), kurio miręs kūnas kvepėjo amžino gyvenimo kvapu,
Šv. Pauliau Paprastasis (Egiptas +339), ieškojęs Dievo savo širdies paprastume ir jį suradęs,
Šv. Amonai (Egiptas+ 357), kurio malonės šviesa apšvietė dykumą, o po mirties pasiliko kaip šviesus pavyzdys,
Šv. Abraomai Eremite (Sirija+ 370), išėjęs iš savo krašto ir giminės,
šv. Efremai (Sirija + 373), nešęs vaisių dykumoje kaip medis pasodintas prie upelio,
Šv. Akepsimai (Sirija, + 376), turėjęs privilegiją dvigubą Jėzaus žemiško gyvenimo metų praleisti dykumoje slaptoje,
Šv. Atanazai ir Bazilijau (Aleksandrija + 373 ir Kapadokija +379 ), Viešpaties palaikyti tikėjimo jėga, tapę pakrikusio pasaulio nugalėtojai,
Šv. Makarijau Aleksandrieti (Egiptas + 395) dykumoje troškęs didesnės dykynės,
Šv. Makarijau Egiptieti (Egiptas + 391), kurio dėka mirusieji pradėdavo kalbėti, o tyli dykuma šaukti,
Šv. Jonai iš Likopolio (Egiptas +394), bėgęs nuo žmonių ir jų reikalų, todėl gavęs dovaną skaityti jų širdis ir pranešti imperatoriui jo likimą,
Šv. Patapijau (Egiptas +IVa.) – net ir didžiausiame mieste galėjęs būtų atsiskyrėliu ramybėje,
Šv. Onufrijau (Sirija +400), gavęs angelų duonos iš jų rankų,
Šv. Nilamonai (Egiptas + 404 ), nuolankus iki pat mirties, nors išrinktas kunigystei dvare, bėgęs iki kalno viršūnių ir paties dangaus,
Šv. Sisojau Didysis (Tebaidė,+429), nuolankumo taip perkeistas, kad kiti mielai jam pakluso net ir po jo mirties,
Šv. Izidoriau Aleksandrieti (Egiptas +449), garsus savo gyvenimo šventumu, savo tikėjimu ir stebuklais,
Šv. Arsenijau (Egiptas + 450), imperatorių – žodžiu, o Bažnyčia tyla mokęs,
Šv. Poimenai (Egiptas + 450), nuostabiai išmokęs iš Jėzaus būti romiu ir nuolankios širdies,
Šv. Gerasimai (Kapadokija + 475), malonės šventai pateptas, tapęs tarsi gamtos valdovas, įsakinėjantis net laukiniams žvėrims,
Šv. Zosimai (Palestina + 560), kuriam buvo padengtas stalas dykumoje dangaus duona malšinančia sielos alkį,
Šv. Barsanufai (Gaza +540) , kurį Viešpats apjuosė ugnies siena,
Šv. Kirijakai (Palestina + 556), būdamas tikrai paklusnus, laimėjęs pergales ne tik dangui, bet vis kovojantis,
Šv. Anastazai Eremite (Persija+ 628), gyvenęs iš Jėzaus gyvybės, ir mirdamas dėl Jo daug dvasinės naudos pasiekęs,
Šv. Jonai Klimakai (Sinajaus kalnas + 649 ), pakilimo laiptus link Dievo pristatęs, pats jais pas Dievų Dievą Sione nuolat kilęs,
Šv. Egipto Atsiskyrėliai, rinkę dorybių vaisius, kuriuos Kūdikis Jėzus pasėjo Egipte,
Šv. Karmelio Atsiskyrėliai, kuriuos dangiškas Tėvas pakėlė jus nušvitime, ne ugnies vežimu, bet meilės maldos šventu degimu,
Visi šventieji Rytų Atsiskyrėliai, klajoję žemėje, be namų ir vienatvėje, kalnuose ir olose slėpęsi, nes pasaulis nebuvo vertas jūsų,
Šv. Beatai (Šveicarija +112), pažinęs Dievą nuo pat jaunystės ir Jam įsipareigojęs iki palaimintos amžinybės,
Šv. Telesforai (Roma + 137), kurio drąsa ir dorybės prilygo popiežiaus titulo didybei,
Šv. Dionizijau (Roma + 268), kuris iš dykumos tamsybių atnešęs žmonėms šviesą ir tapęs Kristaus Vietininku,
Šv. Martynai (Tūras +397), dykumoje buvai Dievo mokomas, atsisakyti pasaulio troškimų ir nekantrumo, kad toliau gyventum blaiviai, teisingai ir pamaldžiai,
Šv. Jonai Auksaburni (Graikija + 407), dykumoje pažinęs pasaulio atšiaurumą, neįbaugintas ir tremties,
Šv. Augustinai (Numidija, Alžyras + 430 ), atsitraukęs nuo pasaulio neramybės ir problemų, tylioje vienumoje Dieve atradęs ramybę, praturtėjęs naujais įpročiais ir šventais nurodymais,
Šv. Jeronimai (Betliejus + 420), nuostabiai atskleidęs dykumos dorybes savo Raštuose, o dar nuostabiau savo gyvenime,
Šv. Epifanai (Kipras + 403 ), išvaikęs netyrojo šėtono angelus iš Bažnyčios, kad ją pristatymus tyrą ir šventą Jėzui,
Šv. Donatai (Prancūzija + 535), nuo vaikystės ieškojęs amžinos išminties, įsipareigodamas ne tik kaip draugei, bet kaip žmonai,
Šv. Leonardai (Prancūzija +545), Dievo Sūnaus pavyzdžiu skelbęs belaisviams laisvę,
Šv. Antanai Lerinai (Prancūzija + 525), apleidęs savo mielą vienatvę, kad ją atrastum gausioje šventųjų atsiskyrėlių būryje,
Šv. Remigijau (Reimsas + 533), gavęs ganytojo lazdą paskandinti karalių ir tautų nuodėmes krikšto vandenyje,
Šv. Benediktai (Kasino kalnas Italija + 547), būdamas skaistus, tapai tėvu daugybės tautų,
Šv. Emilianai (Ispanija + 573), paimtas nuo avių bandos, kad pats taptum Viešpaties kaimenės avimi,
Šv. Basolajau (Prancūzija + 620), kurį angelai kaip Lotą ištraukė iš šio pasaulio į kalnų vienatvę taip, kad niekada nesigręžiotų atgal,
Šv. Egidijus (Prancūzija +720), bėgęs nuo pasaulio garbės ir dykynėje tapęs tarsi šešėlis,
Šv. Meinardai (Šveicarija+ 861), dėl meilės mirtinai sužeistas kvepėjęs Jėzaus dangiškais kvepalais,
Šv. Romualdai (Italija +1027), nauja dvasia atnaujinęs dykumos veidą, pakeitęs vaikų širdis į tėvų, ir tėvų širdis į vaikų,
Šv. Robertai (Prancūzija + 1067), Dievo šventykla, prikėlęs iš griuvėsių daugelio dvasinius pastatus,
Šv. Brunai (Italija +1101), buvęs pripildytas Dievo baime, kuria nugalėjo visus dvasios priešus,
Šv. Steponai Muretai (Prancūzija + 1124), kurio kvapas panašus į lauką gėlių, palaimintų Viešpaties,
Šv. Viljamai (Prancūzija + 1142), dėl kurio atsidavimo vienatvei pradžiugo ir pražydo kaip lelija mergelių kalnas,
Šv. Feliksai Valua (Prancūzija+ 1212), kuris palikdamas vienumą ir dykumą, pasišventęs pripildyti Dievo malonės belaisvių širdies dykynes ir vienišumą,
Šv. Pranciskau Asyžieti (Italija +1226), kuris kaip naujasis Mozė, kalno vienatvėje gavęs naują įsakymą įrašytą kūne,
Šv. Brokardai (Karmelis +1231) – gavęs vienuolių regulą aiškiai išreikštą tavo gyvenime ir širdyje patvirtinta Dievo,
Šv. Simonai Stokai (Prancūzija + 1265), užsidaręs į medžio drevę, kad pats tapai kaip medis pasodintas prie Viešpaties šaltinio,
Šv. Silvestrai Gozolini (Italija + 1267), kuris dykumoje be kelio ir vandens, turėjęs ugningą Dievą, gyvą ir tikrą šaltinį,
Šv. Petrai Celestinai (Italija +1296), norėdamas išsaugoti Petro nuolankumą, atsižadėjęs savo kilmingumo,
šv. Mykolojau Flue (Šveicarija +1487), pamatęs kaip nuo pasaulio reikalų žlunga jo dvasinis gyvenimas tarsi lelija, palikęs šį pasaulį,
Šv. Pranciškau Paulieti (Prancūzija + 1507), kurio nuolankumas padarė tave mažiausiu iš visų žolelių, bet kartu didžiausiu iš visų medžių, kad dangaus paukščiai gali tavyje ilsėtis,
Pal. Karoli de Fuko (Alžyras +1916) išėjęs į dykumą tapti visuotinu broliu,
Visi šventieji Vakarų Atsiskyrėliai, kurie apsigyvenę vienumoje, kalnuose, miškuose, urvuose ir duobėse, nes pasaulis nebuvo jūsų vertas,
Šv. Marija Magdalena (Prancūzija I a.), noriai pasirinkus dykumoje gyventi ir mirti, kad neišleistų iš akių savo Mylimojo,
Šv. Zinaida ir Filonilė (Tarsas I am.), pamokytos didžiojo apaštalo ir giminaičio Pauliaus, iškeitę savo saldžia tėvynę į atšiaurią dykumą,
Šv. Teklė (Roma I am.), viena pirmųjų mergelių aukų ant Dievo parodyto kalno, kurių gyvenimo kietumo net laukiniai žvėrys gailėjo,
Šv. Eugenija (Egiptas + 257), sužinojusi apie dykumos išmintį, dėl jos viską palikusi ir įveikusi viską,
Šv. Julija (Prancūzija +275), atsižadėjusi savo šeimininkų, atsidavusi vieninteliam Šeimininkui, dėl kurio buvo malonu net mirti,
Šv. Pelagija Aktorė (Antiochija+302), išmainius sceną į celę, visiškai paslėpus save, Dievui ir Angelams pasirodžiusi tokia miela,
Šv. Afra (Augsburgas +304), kankinės liepsna užgesinusi netyrumo liepsną, išbandyta ugnimi, visiškai atidavus Dievui savo širdį ir meilę,
Šv. Taisija (Egiptas + 340), kurią viskas žemėje trikdė, Dievo surasta ir pakelta į dangų,
Šv. Sinkletika (Aleksandrija IV am.), apginkluota tūkstančiu ginklų kaip Dovydo bokštas, kad atremtum sielos priešus,
Šv. Febronija (Sirija IVa.), pakviesta į Avinėlio vestuvių pokylį, atėjusi baltai raudonais rūbais papuoštais brangakmeniais už kiekvieną kentėjimą,
Šv. Pelagija (Tarsas IVa.), dykumoje sužydėjus kaip slėnio lelija, iš meilės degdama savo Šv. Sužadėtiniui, pasirodžiusi graži ir miela Jo akyse,
Šv. Marija Egiptiete (Egiptas +421), sėmusi Jono Krikštytojo dvasios iš Jordano upės, dykumoje nešusi vertus atgailos vaisius,
Šv. Eufrozina (Aleksandrija + 470), įveikusi savyje bet kokį silpnumą ne drabužiu, bet savo drąsa,
Šv. Teodora (Aleksandrija,+ 491), atlikdama atgailą už kito kaltes, gavusi atleidimą už savo nusikaltimus,
Šv. Sara (Egiptas Vam.), nugręžusi savo akis nuo žemės, kad pasiliktum nuolatos atsigręžusi į Viešpatį,
Šv. Georgina (Tūras +Vam.), kurios laidotuvėse burkavo būrys balandžių, nes esi tyra kaip balandė,
Šv. Monigondė (Prancūzija + 570), tikra atsiskyrėle buvusi labiau per savo gyvenimo būdą, kiek savo vardu,
Šv. Teotiste (Paros sala VIam.), bėgusi nuo žmonių ir demonų spąstų, kad taptum Jėzaus verge ir laisvintum Dievo vaikus,
Šv. Marina (Bitinija + 750), slėpusi esanti moteris, bet neatsisakiusi už tai priimti vyriškos bausmės,
Šv. Ulfija (Prancūzija VIIIam.), kuri norėdama tapti išmintinga mergele, turėjai būti priskirta kvailosioms,
Šv. Atanasija (Graikija + 860), pastačiusi prie savo lūpų ištikimą sargybą, kad nesiginčitum su įžeidėjais, ir neprarastum savo nekaltumo.
Šv. Julijona Norvičiete (Anglija + 1416 ),
Šv. Kolete (Prancūzija + 1447), pamilus tikėjimo turtus labiau nei pasaulio, apdovanojusi Bažnyčia nauja neturto dvasia,
Šv. Terese Aviliete (Ispanija + 1582), gavusi Elijos dvasios, galios ir dorybių, Libano šlovę ir Karmelio grožį,
Šv. Mergelės Atsiskyrėlės, palikusios tėvų namus ir galimus sužadėtinius, kad rastumėte savo mylimąjį dykumoje ir dovanotumėt Jam skaisčius bučinius, nebijodamos būti paniekintomis,

Būk mums gailestingas, pasigailėk mūsų, Viešpatie.
Būk gailestingas, išklausyk mus, Viešpatie.

Nuo viso pikto,
-Gelbėk mus Viešpatie.
Nuo visų nuodėmių,
Nuo amžinojo teismo rūstybės,
Nuo staigios ir netikėtos mirties,
Nuo velnio pinklių,
Nuo pykčio, neapykantos ir kiekvienos blogos valios,
Nuo netyrumo ir ištvirkavimo dvasios,
Nuo epidemijų, bado ir karo,
Nuo suirutės ir neramybės,
Nuo visų netikrų pranašų ir klaidatikių,
Nuo neištikimybės, erezijų ir bedievybės,
Nuo amžinos mirties,

Per savo švento Įsikūnijimo paslaptį,
-Gelbėk mus, Viešpatie,
Per tavo šventąjį gimimą,
Per tavo krikštą ir šventąjį pasninką,
Per tavo kryžių ir kančią,
Per tavo mirtį ir laidojimą,
Per tavo šventąjį prisikėlimą,
Per savo nuostabų žengimą į dangų,
Per Šventosios Dvasios Globėjos atėjimą,
Teismo dieną,

Mes, nusidėjėliai,
-Tave melžiam, išklausyk mus, Viešpatie!
Mūsų pasigailėti ir mums atleisti teikis,
Mus į tikrą atgailą atvesti ir mus globoti teikis,
Mus šventoje tarnystėje Tau patvirtinti ir išsaugoti teikis,
Mūsų mintis į dangiškus troškimus pakelti teikis,

Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir saugoti teikis,
Mūsų Bažnyčios vadovus ir vienuolinius ordinus šventume išsaugoti teikis,
Ramybę ir vienybę visam krikščioniškam pasauliui duoti teikis,
Į Bažnyčios vienybę visus, nuklydusius iš jos būrio sugrąžinti, o visus netikinčiuosius į Evangelijos šviesą nukreipti teikis,

Ramybę ir tikrą sutarimą pasaulio vadovams duoti teikis,
Išminties ir teisingo bei doro įžvalgumo tautų valdovams duoti teikis,
Kenčiančius žmones už tikėjimą ir tautų laisvę paguosti teikis,

Savo rankos galia priešų pasididžiavimą sutriuškinti ir jų įžūlumą pažeminti teikis,
Visiems mūsų priešams ramybę ir tikrą meilę duoti, visas jų nuodėmes atleisti, o mus savo galia nuo jų pinklių išgelbėti teikis,
Bėdoje atsidūrusių, aimanuojančių ir besišaukiančių iš savo vargų žmonių pasigailėti, juos nuraminti ir jiems padėti teikis,

Amžiną palaimą visiems mūsų geradariams duoti teikis,
Mūsų ir mūsų brolių, artimųjų ir geradarių sielas nuo amžino pasmerkimo išgelbėti teikis,
Žemės vaisius duoti ir išsaugoti teikis,
Amžiną atilsį visiems mirusiems duoti teikis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskitės už mus, šventieji Atsiskyrėliai ir Atsiskyrėlės!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Jėzau Kristau, suteikęs malonę savo šventiesiems Atsiskyrėliams, kad tiek vargdami sėkmingai surinktų tiek daug malonių sėklų, kurias esi paskleidęs dykumoje ir vienatvėje. Suteik mums savo malonės jų užtarimu, atsinaujinti dykumos ir vienatvės dvasioje, kurioje verta pasislėpti kai meldžiamės savo Tėvui danguje, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Iš prancūzų kalbos vertė kun Mindaugas Malinauskas SJ