ŠV. UGANDOS KANKINIŲ  LITANIJA                                        INDEX

 Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Jėzau, mūsų Viešpatie ir Atpirkėjau, dėl Tavo kančios ir mirties Tave garbiname ir šloviname!
Šventoji Marija, Motina ir kankinių karaliene, išmelsk mums šventumą per mūsų kančių auką!
Šventieji kankiniai, kenčiančio Kristaus mokiniai, išmelskite mums malonę sekti jūsų pavyzdžiu!
Šv. Karoli Lwanga, gerasis karališkosios sargybos vade, jaunimo ir Katalikų akcijos globėjau, išmelsk mums tvirtą ir uolų tikėjimą!
Šv. Juozapai Balikuddembe, pirmasis Ugandos kankiny, įkvėpęs ir skatinęs naujai pakrikštytuosius, išmelsk mums tiesos ir teisingumo dvasią!
Šv. Motiejau Mulumba, tobulas vadove ir Kristaus mokiny, švelnusis ir nuolankios širdies, išmelsk mums krikščionišką meilumą!
Šv. Dionizai Sebuggwawo, kupinas uolaus krikščioniškojo tikėjimo ir garsus savo kuklumu, išmelsk mums malonę išlaikyti kuklumą!
Šv. Andriejau Kaggwa, katechetų ir mokytojų pavyzdy, išmelsk mums didelę meilę Kristaus mokslui!
Šv. Kizito, vaike šviečiantis tyrumu ir krikščioniškuojo džiaugsmu, išmelsk mums Dievo vaikų džiaugsmo dovaną!
Šv. Gyaviira, puikusis atleidimo pavyzdy, išmelsk mums malonę atleisti tiems, kurie mus skaudina ir įžeidžia!
Šv. Mukasa, ugningasis katechumene, pakrikštytasis kraujo krikštu, išmelsk mums ištikimybę tikėjimui iki mirties!
Šv. Adolfai Ludigo, garsus savo tarnavimu Viešpačiui ir savo tarnavimo dvasia, išmelsk mums nesavanaudišką meilę!
Šv. Anatolijau Kiriggvajjo, nuolankusis tarne, labiau vertinęs dieviškąjį gyvenimą, o ne žemiškąsias pagyras, išmelsk mums malonę teikti pirmenybę ne žemiškiems dalykams, bet pamaldumui!
Šv. Ambroziejau Kibuuka, jaunuoli, kupinas džiaugsmo ir meilės artimui, išmelsk mums broliškos meilės malonę!
Šv. Achilai Kiwanuka, dėl Kristaus meilės nesitaikstęs su tuščiais prietarais, išmelsk mums šventą neapykantą tokiems papročiams!
Šv. Jonai Muzeeyi, išmintingasis ir apdairusis patarėjau, garsus gailestingumo darbais, išmelsk mums meilę gailestingumo darbams!
Pal. Džildai Irwa ir pal. Daudi Okello, atidavę savo gyvenimą katalikų tikėjimo plėtrai, išmelskite mums liepsningą troškimą skleisti katalikų tikėjimą!
Šv. Pontajanai Ngondvė, ištikimasis kareivi, troškęs kankinio vainiko, išmelsk mums malonę visada būti ištikimiems savo pareigoms!
Šv. Atanazai Bazzekuketta, ištikimasis karališkojo iždo prižiūrėtojau, išmelsk mums atsakomybės dvasią!
Šv. Mbaaga, teikęs pirmenybę savo tėvų įtikėjimui, išmelsk mums malonę sekti dieviškąją malonę ir dosniai jai atsiliepti!
Šv. Gonzaga Gonza, pilnasis užuojautos kaliniams ir visiems bėdų prispaustiesiems, išmelsk mums gailestingą dvasią!
Šv. Nojau Mawaggali, nuolankusis darbininke ir evangelinio neturto mylėtojau, išmelsk mums didelę evangelinio neturto meilę!
Šv. Lukai Baanabakintu, ugningai troškęs sekti kenčiančiuoju Kristumi, išmelsk mums malonę mylėti savo tėvynę!
Šv. Brunonai Serunkuuma, kareivi, padovanojęs atgailos ir susivaldymo pavyzdį, išmelsk mums malonę gyventi atgailos ir susivaldymo pilną gyvenimą!
Šv. Mugagga, jaunuoli, garsus savo didvyriškumu, išmelsk mums malonę išlikti skaistiems!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Šventieji Ugandos kankiniai, tvirtieji, drąsieji ir ištikimieji tikrajai Kristaus Bažnyčiai, savo užtarimu padėkite mums visada išsaugoti ištikimybę tikrajai Kristaus Bažnyčiai.
Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, kuris nuostabiai sustiprinai Ugandos šventuosius kankinius, Karolį Lwangą, Motiejų Mulumbą, palaimintąjį Džildą Irvą ir Daudį Okello bei visus jų draugus, kurie mums parodė tikėjimo, drąsos, skaistumo, meilės ir ištikimybės pavyzdį, suteik mums malonę jų užtarimu augti tokiomis pat dorybės, kad nusipelnytume tapti tikro tikėjimo skelbėjais. Tu gyveni ir viešpatauji su Tėvu ir Šventąja Dvasia dabar ir per amžių amžius. Amen.

Šventieji Ugandos kankiniai
karališkojo dvaro nariai, 1885–1887 metų laikotarpyje nukankinti Ugandos karaliaus
Mwangos II, vardan katalikiško tikėjimo atsisakius tenkinti jo seksualinius troškimus