ŠVENTOSIOS SKOLASTIKOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Motina, melski už mus!
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!
Šv. Benediktai, melski už mus!
Šventieji benediktinai, melskite už mus!

Šventoji Skolastika, melski už mus!
Šv. Skolastika, šventoji ir nekaltoji mergele,
Šv. Skolastika, išmintinga mergele su degančiu žibintu prie Kristaus prileista,
Šv. Skolastika, Jėzaus Kristaus Sužadėtine ir bičiule,
Šv. Skolastika, Kristaus, mūsų Viešpaties, malone patrauktoji,
Šv. Skolastika, be paliovos deganti meile dieviškajam Sužadėtiniui,
Šv. Skolastika, Kristaus, mūsų Viešpaties, malone apsaugotoji,
Šv. Skolastika, Dievo tarnaite pasinėrusi Jėzaus žaizdose,
Šv. Skolastika, Dievo Avinėlį, kur jis beeitų, sekanti,
Šv. Skolastika, Šventosios Dvasios mokine,
Šv. Skolastika, mistinė ugnie, deganti Dievo meilei,
Šv. Skolastika, alsuojanti dangiškų dalykų viltimi,
Šv. Skolastika, visada užsidegusi dangiškais troškimais,
Šv. Skolastika, tikroji ir vertoji šv. Benedikto sese dvyne,
Šv. Skolastika, prilygstanti savo broliui patriarchui šv. Benediktui,
Šv. Skolastika, nesuskaičiuojamų mergelių motina ir globėja,
Šv. Skolastika, nesuskaičiuojamos daugybės tyrųjų motina,
Šv. Skolastika, nuostabi benediktinių ordino garbe,
Šv. Skolastika, vienuolinio gyvenimo garbe, puošmena ir šventumo pavyzdy,
Šv. Skolastika, Dievo nuo amžinybės pasirinktoji,
Šv. Skolastika, Dievui nuo kūdikystės pašvęstoji,
Šv. Skolastika, išmokyta šlovinti Dievą dar kūdikystėje,
Šv. Skolastika, nuo vaikystės atsidavusioji Dievui,
Šv. Skolastika, sekdamas savo broliu šv. Benediktu narsiai paniekinusi pasaulį,
Šv. Skolastika, stiprinama kaip dukra Viešpaties pasitikėjimu,
Šv. Skolastika, vienatvėje ilgėjosi atsiduoti savo Sužadėtiniui Jėzui,
Šv. Skolastika, angeliško gyvenimo sekėja,
Šv. Skolastika, nekaltumo atspindy,
Šv. Skolastika, visuomet nekaltoji,
Šv. Skolastika, kupina dieviško artumo,
Šv. Skolastika, kupina tikėjimo Dievu,
Šv. Skolastika, gerumo, paklusnumo ir visų vienuolinių dorybių pavyzdy,
Šv. Skolastika, gilaus krikščioniško nuolankumo pamokantis pavyzdy,
Šv. Skolastika, nuolat pasišventusi, susikaupusi ir dėmesinga maldoje,
Šv. Skolastika, pagerbta ištvermės malone,
Šv. Skolastika, pirmojo nekaltumo išsaugotoja,
Šv. Skolastika, pripildyta dangaus gėrybių vilties,
Šv. Skolastika, pripildyta dvasinėmis malonėmis,
Šv. Skolastika, puikusis Dievo meilės pavyzdy,
Šv. Skolastika, savo kūną aštriais spygliais apsimarinusi,
Šv. Skolastika, šviečianti dvasinio neturto šviesa,
Šv. Skolastika, tyrumo dorybės pavyzdy,
Šv. Skolastika, tobulumo pavyzdy,
Šv. Skolastika, uolios pavyzdy kilnios maldos,
Šv. Skolastika, vaikiško pasitikėjimo Viešpačiu,
Šv. Skolastika, pripildyta viltimi pasiekti rojaus gėrybes,
Šv. Skolastika, nuolankumu papuoštoji,
Šv. Skolastika, Viešpačiu kaip dukra pasitikinti,
Šv. Skolastika, ypač liūdėjusi dėl žmonių trūkumų,
Šv. Skolastika, ypatingai atidi tiems, kurie kenčia,
Šv. Skolastika, įsisavinusi savo šventojo brolio regulą,
Šv. Skolastika, nusidėjėlius nuostabiai atvedusi pas Dievą,
Šv. Skolastika, nuostabai lietaus iš Dievo išprašiusi,
Šv. Skolastika, tarsi balandis įžengusi į dangų,
Šv. Skolastika, esanti rojuje,
Šv. Skolastika, prijungta prie angelų chorų,
Šv. Skolastika, amžinai savo Sužadėtiniu besidžiaugiančioji,
Šv. Skolastika, garbės karūna vainikuota,
Šv. Skolastika, tapusi laiminga daugelio tūkstančių vienuolių mergelių motina,
Šv. Skolastika, užtarėja pas Dievą tų, kurie kreipiasi į tave,
Šv. Skolastika, dosni gynėjas tų, kurie tavimi seka,
Šv. Skolastika, kartu su Dievu ginanti tavęs besišaukiančius,
Šv. Skolastika, Motina ir mūsų priebėga ašarų pakalnėje,
Šv. Skolastika, kurios Viešpats greitai išklauso,
Šv. Skolastika, nuostabus daugelio ligų gydytojau,
Šv. Skolastika, Dievo pagerbtoji stebuklais gyvenime ir po mirties,
Šv. Skolastika, pasaulio ir jo ydų prieše,
Šv. Skolastika, savo nepaliesto tyrumo aromatu pripildžiusi dangų ir žemę,
Šv. Skolastika, susijungus amžinybėje su savo šventojo brolio džiaugsmu,
Šv. Skolastika, didis tikro šventumo pavyzdy,
Šv. Skolastika, Dievo ir artimo meilės liepsnojantis degle,
Šv. Skolastika, puikioji tikinčiųjų užtarėja,

Būk mums gailestingas, atleisk mums, Viešpatie.
Būk mums gailestingas, išklausyk mus, Viešpatie.

Šv. Skolastikos užtarimu nuo mus nuo viso pikto,
-Gelbėk mus, Viešpatie.
Šv. Skolastikos užtarimu nuo savojo pykčio,
Šv. Skolastikos užtarimu nuo netyros dvasios,
Šv. Skolastikos užtarimu nuo mirtingos nuodėmės,
Šv. Skolastikos tyru gyvenimu,
Šv. Skolastikos degančia meile tau,
Šv. Skolastikos visais nuopelnais,
Šv. Skolastikos užtarimu visuose mūsų poreikiuose ir sunkumuose,
Šv. Skolastikos užtarimu visuose bendruosiuose ir ypatinguosiuose poreikiuose,
Šv. Skolastikos užtarimu visuose kūno ir sielos pavojuose,
Šv. Skolastikos užtarimu sunkią mirties valandą,

Mes nusidėjėliai,
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie
Šv. Skolastikos maldomis mums padėti teikis,
Šv. Skolastikos užtarimu mus į savo vaikų būrį priimti teikis,
Šv. Skolastikos užtarimu mumyse auginti, didinti ir išlaikyti atsidavimą Dievui teikis,
Šv. Skolastikos užtarimu mus domėtis ir pažinti šventojo Benedikto regulos mokymą įkvėpti teikis,
Šv. Skolastikos užtarimu mūsų širdies sausrą dangiškosios malonės rasa suvilgyti teikis,
Šv. Skolastikos užtarimu mums mūsų nuodėmes atleisti teikis,
Šv. Skolastikos užtarimu mums kūno ir sielos tyrumo suteikti teikis,
Šv. Skolastikos užtarimu mums malonę laikytis įsakymų suteikti teikis,
Šv. Skolastikos užtarimu mus nuo šėtono pagundų apginti teikis,
Šv. Skolastikos užtarimu mums stiprybę tikėjime išlaikyti teikis,
Šv. Skolastikos užtarimu mumyse krikščioniškąją viltį atgaivinti teikis,
Šv. Skolastikos užtarimu mus uždegti dieviškoje meilėje teikis,
Šv. Skolastikos užtarimu nuo mūsų atitolinti velnio gundymus teikis,
Šv. Skolastikos užtarimu mirties valandą mūsų pasigailėti teikis,
Šv. Skolastikos palaiminga mirtimi mums mūsų paskutinę gyvenimo dieną padėti teikis,
Šv. Skolastikos užtarimu mums malonę mirties valandą sakramentų susilaukti teikis,
Šv. Skolastikos užtarimu mums dieviškosios pagalbos paskutinei gyvenimo kovai teiki,
Šv. Skolastikos užtarimu mums tikrą atgailą ir atleidimą už nuodėmes mirštant teiki,
Šv. Skolastikos užtarimu mūsų sielas prieš savo sostą priimti teikis,
Šv. Skolastikos užtarimu į amžinąjį džiaugsmą ir pas Jėzų, mūsų mieliausią Sužadėtinį nuvesti tiekis,
Šv. Skolastikos užtarimu malonę amžinai būti suvienyti su Kristumi, mūsų sielų Sužadėtiniu teiki,
Šv. Skolastikos užtarimu Benediktinų ordiną bei visus jame gyvenančius puoselėti ir išsaugoti teikis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Skolastika!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, šventosios Mergelės Skolastikos gyvenimo nekaltumui parodyti, jos sielą siuntei balandžiu į Rojų: meldžiame, suteik mums malonę jos nuopelnais ir maldomis, gyventi taip nekaltai, kad būtume verti pasiekti amžinąjį Džiaugsmą. Per Jėzų Kristų, Tavo viengimį Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir karaliauja per amžius. R. Amen.

Šv. Skolastika gimė apie 480m., Nursijoje, mirė 543 m. Monte Casino, Italija
Globėja benediktinių moterų vienuolijų, mokyklų, testų, knygų, skaitymo, vaikų su sutrikimais, vienuolių, šaukiamasi nuo lietaus ir vėtros.
Iš anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų, kroatų kalbų vertė JB, Kun Mindaugas Malinauskas SJ