ŠV. BERNARDO MONTENIEČIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus!
Šventoji Ona, Švč. Mergelės Marijos motina, melski už mus!
Šventasis Bernardai, melski už mus!
Šv. Bernardai, dieviškųjų palaiminimų išmeldėjau,
Šv. Bernardai, tvirtai atsisakęs žemiškosios šlovės ir malonumų,
Šv. Bernardai, garsus visų aistrų nugalėtojau,
Šv. Bernardai, skaistumo paveiksle,
Šv. Bernardai, tikrojo atsidavimo Dievui paveiksle,
Šv. Bernardai, vertasis Kristaus kunige,
Šv. Bernardai, nuliūdusiųjų paguoda,
Šv. Bernardai, vargšų priebėga,
Šv. Bernardai, ligonių sveikata ir stiprybe,
Šv. Bernardai, aklųjų šviesa,
Šv. Bernardai, raišųjų kojos,
Šv. Bernardai, mirusiųjų prikėlėjau,
Šv. Bernardai, saugusis uoste audrose,
Šv. Bernardai, savo vardu pražūtingąją ugnį gesinantis,
Šv. Bernardai, romusis kalnų nugalėtojau, 
Šv. Bernardai, demonų rimbe,
Šv. Bernardai, pragaro siaube,
Šv. Bernardai, savo šalies mylimasis,
Šv. Bernardai, danguje galingasis,
Šv. Bernardai, visų dorybių pavyzdy,
Šv. Bernardai, stebukladary gyvenime ir po mirties,
Šv. Bernardai, savo tėvynės puošmena ir spindesy,
Šv. Bernardai, mūsų šlove,
Šv. Bernardai, mūsų džiaugsme,
Šv. Bernardai, mūsų ramybe ir paguoda,
Šv. Bernardai, alpinistų globėjau, 
Šv. Bernardai, mūsų brangusis gynėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Bernardai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Viešpatie, ištiesk savo dangiškosios pagalbos dešinę ir Tavo šventojo išpažinėjo Bernardo užtarimu atitolink nuo mūsų pragaro pinkles, sustiprink dorybes mūsų širdyse, kad džiaugsmingai sekdami jo pavyzdžiu čia, žemėje, pelnytume amžinąjį džiaugsmą su juo danguje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Gegužės 28 d. minimas Šventasis Bernardas Montenietis  (San Bernardo, Bernardus, Bernhard, Bernard di Mentone, de Menthon, d'Aoste, du Mont-Joux). 1020 Château de Menthon, Savoja, Prancūzija + 1081 Novara, Italija
VERTĖ: iš kroatų kalbos kun. MMSJ