ŠVENTOJO MATURINO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Motina, melski už mus!
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!

Šventasis arkangelai Mykolai, melski už mus!
Šventasis arkangelai Rapolai, melski už mus!
Šventasis arkangelai Gabrieliau, melski už mus!
Mūsų šventieji angelai sargai, melskite už mus!
Visi šventieji angelų chorai, melskite už mus!

Visi šventieji patriarchai ir pranašai, melskite už mus!
Visi šventieji apaštalai ir evangelistai, melskite už mus!
Visi šventieji kankiniai, melskite už mus!
Visi šventieji vienuoliai ir atsiskyrėliai, melskite už mus!
Visi šventieji vyskupai ir abatai, melskite už mus!
Visi šventieji vienuolijų steigėjai ir išpažinėjai, melskite už mus!

Šventasis Maturinai, melski už mus!
Šv. Maturinai, Jėzaus Kristaus drauge,
Šv. Maturinai, gerasis Kristaus dvelksme,
Šv. Maturinai, Jėzaus Kristaus tarne,
Šv. Maturinai, labai atsidavęs pamaldumui Marijai,
Šv. Maturinai, Dievo pašauktas kaip Aaronas,
Šv. Maturinai, kunige per amžius,
Šv. Maturinai, Dievo kary,
Šv. Maturinai, dvasios vyre,
Šv. Maturinai, jaunystės pavyzdy,
Šv. Maturinai, tikro tobulumo sūnau,
Šv. Maturinai, šv. Polikarpo mokiny,
Šv. Maturinai, šv. Petro sostui atsidavęs,
Šv. Maturinai, lelija tarp erškėčių,
Šv. Maturinai, pamaldumo atvaizde,
Šv. Maturinai, alkstantis ir trokštantis teisingumo vyre,
Šv. Maturinai, uolumo Viešpačiui, kareivijų Dievui pagautas
Šv. Maturinai, gerasis ir ištikimasis tarne,
Šv. Maturinai, nepriekaištingai ilgą gyvenimą nugyvenęs,
Šv. Maturinai, Dievo žodžio klausęsis ir jo laikęsis,
Šv. Maturinai, viską paaukojęs, kad Jėzų Kristų laimėtum,
Šv. Maturinai, pirmiausia Dievo karalystės ir teisumo ieškojęs,
Šv. Maturinai, Dievą šlovinęs ir Jį savo kūne nešęs,
Šv. Maturinai, ypatingo švelnumo vyre,
Šv. Maturinai, ypatingo gailestingumo vyre,
Šv. Maturinai, visiems visada padedantis,
Šv. Maturinai, Dievo malonių dalintojau,
Šv. Maturinai, tiesos šaukly,
Šv. Maturinai, kunigų pavyzdy,
Šv. Maturinai, gautąsias Dievo malones visiškai panaudojęs,
Šv. Maturinai, Viešpaties vynuogyno saugotojau,
Šv. Maturinai, galingas žodžiais ir darbais,
Šv. Maturinai, savo tėvą ir motiną Dievui dvasiškai pagimdęs,
Šv. Maturinai, ištikimas Viešpaties kaimenės ganytojau,
Šv. Maturinai, teisingumo visada mokęs,
Šv. Maturinai, dvasias atpažįstantis,
Šv. Maturinai, išaukštintas danguje,
Šv. Maturinai, pašlovintas žemėje,
Šv. Maturinai, stebukladary,
Šv. Maturinai, ligonių sveikata,
Šv. Maturinai, demonų siaube,
Šv. Maturinai, darbininkų viltie,
Šv. Maturinai, Bretanės gynėjau,
Šv. Maturinai, Monkontūro miesto šlove,
Šv. Maturinai, mūsų globėjau ir saugotojau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Maturinai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Visagali ir gailestingasis Dieve, šventąjį Maturiną, savo išpažinėją, išgarsinai dorybėmis ir stebuklais. Nuolankiai meldžiame, suteik mums, sekantiems jo pavyzdžiu, nuolatinę šio šventojo apsaugą. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Maturinas gimė Laršane, Prancūzijoje, Mirė ~300 m. Romoje. Misionierius, egzorcistas.
Komedijos aktorių, klounų, juokdarių, jūrininkų, skardininkų, santechnikų globėjas, šaukiamasi sergant psichinėmis ligomis ir nevaisingumu.
I
š prancūzų k. vertė JB, kun Mindaugas Malinauskas SJ