ŠVENTOSIOS BERNADETOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Lurdo Dievo Motina, melski už mus!
Šventoji Bernadeta Subiru,
Šv. Bernadeta, mergaite, kilusi iš paprastų žmonių,
Šv. Bernadeta, Lurdo šeimoje gyvenimo džiaugsmus ir išbandymus patyrusi,
Šv. Bernadeta, kaimelio džiaugsme,
Šv. Bernadeta, dukters širdimi prie motinos prisirišusi,
Šv. Bernadeta, sausų šakų rinkėja,
Šv. Bernadeta, varginga Nevero tarnaite,
Šv. Bernadeta, aštuoniolika kartų Mariją prie uolos regėjusi,
Šv. Bernadeta, amžinybės patikėtine,
Šv. Bernadeta, išsirinktoji Marijos sekėja,
Šv. Bernadeta, Dievo pagalbos visuomet sulaukusi,
Šv. Bernadeta, Jėzaus išrinktųjų trykštančioji versme,
Šv. Bernadeta, į Viešpaties siųstą vienuolinį pašaukimą atsiliepusi,
Šv. Bernadeta, seserie Marija Bernarda,
Šv. Bernadeta, Dangaus šypsena,
Šv. Bernadeta, kalnų snaige,
Šv. Bernadeta, šv. Joanos Arkietės sese kaimiete,
Šv. Bernadeta, tvirtove prie bedugnės,
Šv. Bernadeta, kaimenės piemenaite,
Šv. Bernadeta, Masabelio kalno rože,
Šv. Bernadeta, mažutėlių rožini,
Šv. Bernadeta, švelniai uolas skalaujanti banga,
Šv. Bernadeta, žemės grota,
Šv. Bernadeta, Dangaus arka,
Šv. Bernadeta, Kryžiaus ženkle,
Šv. Bernadeta, stebuklingasis šaltini,
Šv. Bernadeta, gerojo samariečio balzame,
Šv. Bernadeta, paslėptoji malone,
Šv. Bernadeta, švelnaus tikėjimo uola,
Šv. Bernadeta, sraunioji upe, kurioje dangus atsispindi,
Šv. Bernadeta, slėnio švelnume,
Šv. Bernadeta, mažoji ramunėle,
Šv. Bernadeta, srauniosios upės lašeli,
Šv. Bernadeta, Dangaus mėlio tarnaite,
Šv. Bernadeta, Dangaus atspindy,
Šv. Bernadeta, Marijos dangiškoji skraiste,
Šv. Bernadeta, Eucharistijos adoruotoja,
Šv. Bernadeta, katekizmo mokine,
Šv. Bernadeta, romusis nekaltume,
Šv. Bernadeta, kilnioji neturtėle,
Šv. Bernadeta, teisingoji liudytoja,
Šv. Bernadeta, Marijos ir Juozapo dukra,
Šv. Bernadeta, iki mirties kuklioji,
Šv. Bernadeta, pasididžiavimo nepaliestoji,
Šv. Bernadeta, tikėjime, kylantis iki žvaigždžių,
Šv. Bernadeta, širdies paprastume,
Šv. Bernadeta, ištikimoji pasiuntine,
Šv. Bernadeta, daug ištvėrusi kentėtoja,
Šv. Bernadeta, tobulai neturtingoji,
Šv. Bernadeta, į tylą įsiklausančioji,
Šv. Bernadeta, tyrojo vandens atsigėrusioji,
Šv. Bernadeta, tyroji piemenaite,
Šv. Bernadeta, švelnios širdies vaike,
Šv. Bernadeta, drąsus ir nekaltas žvilgsni,
Šv. Bernadeta, ranka, ištiesta į Evangeliją,
Šv. Bernadeta, avele, mėgstanti paklusnumo žolę,
Šv. Bernadeta, Viešpaties Kūną priimti ir juo gyventi karštai troškusi,
Šv. Bernadeta, gėdą ir įtarumą, pasityčiojimą ir pažeminimą patyrusi,
Šv. Bernadeta, savo regėjimus liudijusi ir jais tvirtai tikėjusi,
Šv. Bernadeta, Marijos vardą – Nekaltasis Prasidėjimas – paskelbusi,
Šv. Bernadeta, kely į Švenčiausiąjį Sakramentą,
Šv. Bernadeta, šaltinį atvėrusi,
Šv. Bernadeta, nusidėjėlius atgailauti šaukusi,
Šv. Bernadeta, minias sujudinusi,
Šv. Bernadeta, piligrimus į procesiją jungtis raginusi,
Šv. Bernadeta, kunigus Dievo Bažnyčią atnaujinti kvietusi,
Šv. Bernadeta, pasipūtėlių sugėdinime,
Šv. Bernadeta, vadovų patarėja,
Šv. Bernadeta, pamaldumo už popiežių pavyzdy,
Šv. Bernadeta, nusidėjėlius apvalanti krikštykla,
Šv. Bernadeta, mirštančiųjų džiaugsme,
Šv. Bernadeta, raupsuotųjų paguoda,
Šv. Bernadeta, našlaičių motina,
Šv. Bernadeta, piligrimų karaliene,
Šv. Bernadeta, išgydytųjų džiaugsme,
Šv. Bernadeta, tavimi pasitikinčiųjų viltie,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventoji Bernadeta!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės.
O Dieve, kuris paprastai ir tyrai Pirėnų mergaitei suteikei malonę aštuoniolika kartų Lurde pamatyti Nekaltosios Mergelės Marijos grožį ir išgirsti jos paliepimus, ir leidai jai pasislėpti Nevero vienuolyne, kur ji aukojosi už nusidėjėlius kaip Šv. Ostija, suteik mums tokią pat tyrumo, paprastumo, apsimarinimo dvasią, kuri mums leistų danguje regėti Dievą ir Švč. Mergelę Mariją. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Su šv. Bernadeta einu į Grotą, kad kontempliuodamas (-a) Mariją, pilną malonės, išgirsčiau ją sakant: „Darykite viską, ką tik Jis jums lieps.“
Viešpatie, priimk mūsų maldą!
Su šv. Bernadeta atsakau: „Aš pažadu, aš padarysiu.“ Tegu ji mus moko visuomet priimti Gerąją Naujieną,
Su šv. Bernadeta trokštu išgirsti kvietimą atgailauti, eiti atsivertimo keliu, nuolankiai gyventi.
Su šv. Bernadeta imu savo kryžių, sakydamas (-a): „Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus, nusidėjėlius.“
Su šv. Bernadeta sakau „Taip“ Dievo valiai, tapdamas (-a) mažų, vargšų ir ligonių tarnu.
Su šv. Bernadeta kiekvieną matau kaip vertą pagarbos asmenį, mokausi mylėti ir tarnauti.
Su šv. Bernadeta einu susitikti su Viešpačiu Eucharistijoje.
Su šv. Bernadeta einu nusiplauti gailestingumo šaltiniuose.
Su šv. Bernadeta einu gerti prie Dievo Žodžio gyvojo vandens šaltinio.
Su šv. Bernadeta einu Kristaus pėdomis procesijoje kaip Bažnyčia.
Su šv. Bernadeta einu ir kartoju pasauliui Marijos vardą: „Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas.“
Su šv. Bernadeta mokausi kasdien melstis Marijai, Dievo Motinai ir mūsų Motinai: „Sveika, Marija, malonės pilnoji.“
Su šv. Bernadeta dėkoju už Tavo Mieliausiąją Motiną, Lurde apsireiškusią aštuoniolika kartų.
Su šv. Bernadeta dėkoju už jos išsirinkimą – skurdžiausios, ligočiausios, nemokyčiausios, o kartu paklusniausios, paprasčiausios, labiausiai mylinčios ir pamaldžiausios.
Su šv. Bernadeta žinau, Viešpatie, kad Tu nori, jog iš visos širdies išsakyčiau savo maldavimą ir tvirtai tikėčiau, kad Tu gali jį išklausyti.
Su šv. Bernadeta atiduodu savo maldavimą į Marijos rankas (pasakyti savo prašymą), tegu Švč. Mergelė Marija, Tavo Motina, papildo mano maldą tuo, ko jai trūksta.
Su šv. Bernadeta prašau: „Viešpatie, padaryk, kad tapčiau toks (-ia) kaip Marija, pasitikintis (-i) Tavo gailestingu gerumu, kuriuo galėčiau gėrėtis kartu su jomis Tavo šlovės karalystėje.“
Su šv. Bernadeta kartoju: „O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.“

Šventoji Bernadeta Subiru (Bernadette Soubirous ). Gimė 1844 metais Liurde, mirė 1879 metais Nevere, Prancūzijoje
Liurdo, Prancūzijos, ganytojų, piemenų, ganyklų, žmonių pajuokiamų dėl savo tikėjimo, vargšų ir varkstančiųjų, skurdo ir kūno ligų metu globėja. Liurdo švč. Mergelės Marijos regėtoja.
I
š prancūzų kalbos vertė Dalia Aleksandravičiūtė ir iš anglų kalbos JB