PALAIMINTOJO JONO BALICKIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Juozapai, melski už mus!
Šventasis Jonai iš Duklos, melski už mus!
Palaimintasis Jonai Balicki, melski už mus!
Pal. Jonai, gailestingojo Tėvo tarne,
Pal. Jonai, nuolankusis Viešpaties tarne,
Pal. Jonai, atsidavęs Šventajai Dvasiai tarne,
Pal. Jonai, ramusis ir nuolankusis tarne,
Pal. Jonai, gyvojo tikėjimo mokytojau,
Pal. Jonai, tvirtos vilties mokytojau,
Pal. Jonai, dosnios meilės mokytojau,
Pal. Jonai, ištvermingos maldos mokytojau,
Pal. Jonai, įžvalgusis kunige,
Pal. Jonai, teisusis kunige,
Pal. Jonai, susivaldantis kunige,
Pal. Jonai, drąsusis kunige,
Pal. Jonai, paklusnusis kunige,
Pal. Jonai, klystančiųjų tėve,
Pal. Jonai, paniekintųjų tėve,
Pal. Jonai, nusidėjėlių užtarėjau,
Pal. Jonai, ieškančiųjų kelio vadove,
Pal. Jonai, taikos karalystės apaštale,
Pal. Jonai, gailestingumo skelbėjau,
Pal. Jonai, uolusis ugdytojau,
Pal. Jonai, kantrusis nuodėmklausy,
Pal. Jonai, ištikimasis Bažnyčios sūnau,
Pal. Jonai, Dievo Motinai pamaldusis,
Pal. Jonai, nuolankumo pavyzdy,
Pal. Jonai, ganytojau pagal Dievo širdį,
Pal. Jonai, mūsų užtarėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, palaimintasis Jonai Balicki!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, tik Tu esi šventas ir be Tavęs nė vienas negali būti geras, suteik malonę, kad mes, palaimintojo Jono užtariami, gyventume šventą krikščionišką gyvenimą ir išvystume Tavo šlovę danguje. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Kovo 15 d. Pal. Jonas Balickis (Jan Wojciech Balicki)
Kunigas, dvasininkų ugdytojas (1869–1948) Lenkija
VERTĖ: iš lenkų kalbos kun. MMSJ