ŠVENTOJO KLEMENSO ROMIEČIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Motina, melski už mus!
Šventieji apaštalai Petrai ir Pauliau, melskitės už mus!

Šventasis Klemensai Romieti, melski už mus!
Šv. Klemensai, Romos vyskupe,
Šv. Klemensai, šventojo popiežiaus Anakleto įpėdini,
Šv. Klemensai, Bažnyčios tėve,
Šv. Klemensai, apaštališkasis tėve,
Šv. Klemensai, apaštalų mokiny,
Šv. Klemensai, su didžiaisiais apaštalais Petru ir Pauliumi bendravęs,
Šv. Klemensai, šv. Pauliaus kelionių bendražygi,
Šv. Klemensai, šventumo brangakmeni,
Šv. Klemensai, begalinės išminties šaltini,
Šv. Klemensai, Katalikų Bažnyčios parama,
Šv. Klemensai, Dievo malonių sergėtojau,
Šv. Klemensai, Dievo Sūnaus sekėjau,
Šv. Klemensai, sudėjęs viltis į vieną Dievą per Jėzų Kristų,
Šv. Klemensai, dieviškojo vynuogyno vynmedi,
Šv. Klemensai, Šventosios Dvasios šventove,
Šv. Klemensai, kvapnūs smilkalai Viešpaties kiemuose,
Šv. Klemensai, rinktinis Kristaus malonės inde,
Šv. Klemensai, deginantis tikėjimo degle,
Šv. Klemensai, teisingasis ganytojau,
Šv. Klemensai, dvasininkų šviesuly,
Šv. Klemensai, šventosios Bažnyčios puošmena,
Šv. Klemensai, dorybių viršūnę pasiekęs,
Šv. Klemensai, visų dorybių buveine,
Šv. Klemensai, pasaulio gundymus paniekinęs,
Šv. Klemensai, didis askete,
Šv. Klemensai, pamaldumo ramsti,
Šv. Klemensai, išminties taure,
Šv. Klemensai, apaštališkomis malonėmis spindintis,
Šv. Klemensai, nuolankumo atspindy,
Šv. Klemensai, krikščioniškojo nuolankumo mokytojau,
Šv. Klemensai, ramybės apaštale,
Šv. Klemensai, Kristaus tikėjimo skelbėjau,
Šv. Klemensai, visokių klaidatikysčių naikintojau,
Šv. Klemensai, kelią Bažnyčios susiskaldymams užkertantis,
Šv. Klemensai, pagonišką bedievybę naikinęs,
Šv. Klemensai, pagonišką stabmeldystę smerkęs,
Šv. Klemensai, pagonių atvertėjau,
Šv. Klemensai, šventojo tikėjimo diegėjau,
Šv. Klemensai, budrusis Viešpaties kaimenės sarge,
Šv. Klemensai, visiems dieviškus įstatymus aiškinęs,
Šv. Klemensai, prie Kristaus daugelį atvedęs,
Šv. Klemensai, savo maldomis velnius išvarantis,
Šv. Klemensai, savo užtarimu ligonius išgydantis,
Šv. Klemensai, šventųjų kankinių gyvenimus aprašęs,
Šv. Klemensai, šventu tikėjimu Inkermano kraštą Krymo pusiasalyje apšvietęs,
Šv. Klemensai, Kristaus kankiny,
Šv. Klemensai, už Triasmenį Dievą kankinio vainiką priėmęs,
Šv. Klemensai, dėl Kristaus vardo nukentėjęs,
Šv. Klemensai, ligonių ir kenčiančiųjų gydytojau,
Šv. Klemensai, vargšų ir našlaičių tėve,
Šv. Klemensai, nuliūdusiųjų guodėjau,
Šv. Klemensai, akmenskaldžių globėjau,
Šv. Klemensai, kalinių guodėjau,
Šv. Klemensai, vaikų globėjau,
Šv. Klemensai, teisiųjų stiprybe,
Šv. Klemensai, nusidėjėlių priebėga,
Šv. Klemensai, slavų tautų pagalba,
Šv. Klemensai, mūsų globėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Šv. Klemensai Romieti!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Visagali ir amžinasis Dieve, kurio šlovė geriausiai pasirodo Tavo šventuosiuose, davęs savo tautai šventąjį Klemensą, naująjį Kristaus tikėjimo Petrą, antrąjį Mozę, apšviestą didžiųjų apaštalų mokymo, vainikuotą kankinio karūna, padėk mums džiaugsmingai prisiminti jo darbus, kuriais jis paliudijo Jėzų, sekti drąsia jo atkaklaus tikėjimo dorybe ir gauti jo užtarimą danguje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen

Lapkričio 23 dieną minimas Šv. Klemensas Romietis
gimė ~ 35 metais, Romoje, mirė 99 metais Kryme, popiežius, tremtinys, kankinys, paskandintas Juodojoje jūroje pririštas prie inkaro.
Akmenskaldžių, marmuro apdirbėjų, kalvių ir metalo apdirbėjų, odos ir kailių apdirbėjų, jūrininkų ir jūreivių, katerininkų ir plaustininkų globėjas.
Vertė JB, kun.MMSJ iš rusų ir lenkų kalbų