ŠVENTOJO VIKTORO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Viktorai, melski už mus!
Šv. Viktorai, tikėjimo atrama ir priedanga,
Šv. Viktorai, Šventosios Dvasios uždegtas kovotojau,
Šv. Viktorai, atkaklusis tiesos išpažinėjau,
Šv. Viktorai, kruvinoji auka dėl Jėzaus Kristaus,
Šv. Viktorai, kankiny dėl tikėjimo laisvės,
Šv. Viktorai, noriai su Viešpaties Kančia susivienijęs,
Šv. Viktorai, drąsusis kovotojau už Šventojo Kryžiaus garbę,
Šv. Viktorai, stabmeldystės nugalėtojau,
Šv. Viktorai, nepajudinama uola baisiausiuose kankinimuose,
Šv. Viktorai, džiaugsmingasis nugalėtojau kančiose,
Šv. Viktorai, gražiausias krikščionių kareivių pavyzdy,
Šv. Viktorai, didis Milano Bažnyčios papuošale,
Šv. Viktorai, nepabūgęs laukdamas kankinimų drąsiai skelbti tikėjimą,
Šv. Viktorai, nuožmaus pagonių valdovo Maksimilijano akivaizdoje be baimės pasiskelbęs krikščionimi,
Šv. Viktorai, norėjęs mirti dėl Kristaus,
Šv. Viktorai, ilgai ir baisiai muštas,
Šv. Viktorai, smūgių nenugalėtas ir jų nevengęs,
Šv. Viktorai, džiaugsmingai skausmingus kankinimus iškentęs,
Šv. Viktorai, po daugelio kankinimų galvą po kardu paguldęs ir Dievui atsidavęs,
Mes vargšai nusidėjėliai!
- Tave meldžiame, išklausyk mus!
Mūsų sieloms ramybę suteikti teikis,
Dievo vedimo troškulį suteikti teikis,
Stiprybės pagundų valandą suteikti teikis,
Jėgų atsispirti žemiems geiduliams suteikti teikis,
Širdies ramybę ir paguodą kentėjimuose suteikti teikis,
Malonę šv. Viktoro pavyzdžiu siekti dorybių suteikti teikis,
Malonę būti Dievo vaikais tikėjimu ir gerais darbais suteikti teikis,
Malonę kasdien kuo nors nusipelnyti suteikti teikis,
Malonę neprarasti vilties mirštant ir šv. Viktoro dangiškąją paguodą suteikti teikis,
Malonę mirštant sulaukti šv. Viktoro užtarimo suteikti teikis,
Malonę Dievo glėbyje rasti amžinąją ramybę suteikti teikis.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Viktorai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Meskimės. Dieve, pasirinkęs savo šventuosius iš visų visuomenės sluoksnių, pašaukei ir šventąjį Viktorą iš karinės tarnybos kankinio vainikui. Per jo nuopelnus suteik mums malonę, kad mes pagal jo pavyzdį gyventume, kaip tikri Jėzaus Kristaus, Tavo Sūnaus, kariai, ir, savo blogus palinkimus, pasaulį ir pragarą įveikę, kaip ištikimi tarnai ir atkaklūs kovotojai gautume atlygį ir amžiną pergalę Danguje. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Gegužės 8 d. minimas Šv. Viktoras Mauritanietis,
Milane gyvenęs kareivis, kankinys, (+303).
Kilęs iš Mauritanijos, tad norint atskirti nuo kitų šventųjų Viktorų, vadinamas Mauritaniečiu.
VERTĖ: iš vokiečių kalbos Laima Bogdelienė