ŠVENTOJO KLEMENSO MARIJOS HOFBAUERIO LITANIJA                                 INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Klemensai, melski už mus.
Šv. Klemensai, nuoširdžiai pamaldžios motinos sūnau,
Šv. Klemensai, Šventosios Dvasios pilnasis mokiny,
Šv. Klemensai, gero darbininko pavyzdy,
Šv. Klemensai, amatininkų pavyzdy,
Šv. Klemensai, drąsos kupinas studente,
Šv. Klemensai, piligriminių vietų lankytojau,
Šv. Klemensai, atsiskyrėli kalnuose,
Šv. Klemensai, Dievo baimės ir ištikimybės bičiuli,
Šv. Klemensai, paklusnusis Dievo pašaukimui,
Šv. Klemensai, Dievo kunige ir vienuoli,
Šv. Klemensai, apaštale prie Vyslos krantų,
Šv. Klemensai, jaunimo vedly ir gelbėtojau,
Šv. Klemensai, našlaičių saugotojau ir maitintojau,
Šv. Klemensai, sielų mokytojau ir vadove,
Šv. Klemensai, gerasis savo brolių vyresnysis,
Šv. Klemensai, tiesos ir meilės skelbėjau,
Šv. Klemensai, dieviškojo Gailestingumo misionieriau,
Šv. Klemensai, ieškančių širdžių prieglobsti,
Šv. Klemensai, krikščionių tautos ganytojau,
Šv. Klemensai, visų tarne ir padėjėjau,
Šv. Klemensai, nepajudinamasis Bažnyčios gynėjau,
Šv. Klemensai, amžinųjų tiesų sergėtojau,
Šv. Klemensai, kovotojau su puikybe ir pagieža,
Šv. Klemensai, nekenčiamas, bet pilnas gerumo,
Šv. Klemensai, užsiėmęs, bet neprarandąs ramybės,
Šv. Klemensai, suimtas, bet išlikęs laisvas malonėje,
Šv. Klemensai, ištremtasis iš vienuolyno ir bažnyčios,
Šv. Klemensai, išvarytasis kaip vagis ir išdavikas,
Šv. Klemensai, turėjęs bėgti nuo bedievių priešų,
Šv. Klemensai, gailestingasis kunige klausykloje ir pamaldusis celėje,
Šv. Klemensai, poetų ir mąstytojų mokytojau,
Šv. Klemensai, šventų širdžių žadintojau,
Šv. Klemensai, ganytojų ir ponų patarėjau,
Šv. Klemensai, gerosios Jėzaus naujienos skelbėjau,
Šv. Klemensai, džiugusis nepavargstantis maldininke,
Šv. Klemensai, uolusis maldininke, aukojantis dvasines aukas,
Šv. Klemensai, Marijos garbės trokštantysis,
Šv. Klemensai, šventosios Bažnyčios kolona,
Šv. Klemensai, kunigaikščių ir turtuolių drausmintojau,
Šv. Klemensai, ramybės pasaulio kūrėjau,
Šv. Klemensai, vargšų ir ligonių guodėjau,
Šv. Klemensai, stebuklingasis pagalbininke,
Šv. Klemensai, tylusis Kristaus kryžiaus nešėjau,
Šv. Klemensai, šventasis tarp didžiųjų šventųjų,
Šv. Klemensai, išmintingasis išsilavinusiųjų būryje,
Šv. Klemensai, mūsų drauge Dievo šlovėje,
Šv. Klemensai, mūsų globėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, Šventasis Klemensai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Gerasis Dieve, savo tautos gerovei pripildei šventąjį Klemensą Mariją Hofbauerį ypatingo uolumo tarnauti žmonėms ir per jį paskelbei savo gerumo ir švelnumo turtus. Suteik mums malonę jo užtarimu išsaugoti tokį tikėjimą, kuriame jis subrendo, ir eiti tuo keliu, kurį jis parodė savo gyvenimu. To meldžiame per Jėzų Kristų Tavo Sūnų, mūsų Viešpatį ir Dievą, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia per amžius. Amen.

Kovo 15 d. Šventasis Klemensas Marija Hofbaueris
(Klemens Maria Hofbauer)
(1751–1820) Viena, Austrija
VERTĖ: kun. MMSJ iš vokeičių kalbos