ŠVENTOJO IVO  LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Ivai, melski už mus,
Šv. Ivai, kryžiaus mylėtojau,
Šv. Ivai, mūsų Viešpaties Kančios slėpinių kontempliuotojau,
Šv. Ivai, labai gerbiamas švč. Mergelės Marijos Dievo Motinos mokiny,
Šv. Ivai, Kristaus kunige ir tarne,
Šv. Ivai, Kryžiaus tarne,
Šv. Ivai, Dievui už viską dėkojęs ir Jį šlovinęs,
Šv. Ivai, nuo vaikystės pamaldumu pasižymėjęs
Šv. Ivai, su ypatingu susidomėjimu apie šventųjų gyvenimus skaitęs ir juos sekti stengęsis,
Šv. Ivai, šventosios Bažnyčios teisės žinovų palme ir pažiba,
Šv. Ivai, advokatų šviesuly ir veidrodi,
Šv. Ivai, teisėjų pavyzdy,
Šv. Ivai, teismų pagalba,
Šv. Ivai, visų teisiųjų švytury, simboli ir priebėga,
Šv. Ivai, jurisprudencijos puošmena,
Šv. Ivai, teisingumo ženkle,
Šv. Ivai, gailestingos meilės židiny,
Šv. Ivai, išpažinėjų šlove,
Šv. Ivai, pasauliečių pranciškonų ordino brangakmeni,
Šv. Ivai, visų dorybių pavyzdy,
Šv. Ivai, pilnas teisingumo,
Šv. Ivai, apdovanotas dieviškų ir žmogiškų reikalų žinojimu,
Šv. Ivai, atpažįstantis, kas yra teisinga ir kas neteisinga,
Šv. Ivai, visuomet tolygiai spindintis šventumu,
Šv. Ivai, šventasis nepriekaištingojo teisingumo kunige,
Šv. Ivai, teisingiausias ir dorybingiausias vyre,
Šv. Ivai, švenčiausiojo teisingumo šventasis tarne,
Šv. Ivai, apkalbas ir patyčias kantriai ir tyliai kentėjęs,
Šv. Ivai, neskaistumo priešininke,
Šv. Ivai, nuolankumo pavyzdy,
Šv. Ivai, nuostabi asmenybe,
Šv. Ivai, labai tvirto tikėjimo vyre,
Šv. Ivai, nepriekaištingos reputacijos vyre,
Šv. Ivai, garbės vertasis vyre,
Šv. Ivai, pilnas švelnumo vyre,
Šv. Ivai, serafiškasis pranciškoniškojo tikėjimo vyre,
Šv. Ivai, nenuilstantis maldoje,
Šv. Ivai, labai teisingas teisėjau,
Šv. Ivai, skaistybės veidrodi,
Šv. Ivai, tobulumo veidrodi,
Šv. Ivai, meilės pavyzdy,
Šv. Ivai, tyrumo pavyzdy,
Šv. Ivai, mielas saviesiems,
Šv. Ivai, paklusnus savo vadovams,
Šv. Ivai, visas pagundas nugalėjęs,
Šv. Ivai, atgailai pasišventęs,
Šv. Ivai, prieš pasaulio pagundas laimėjęs,
Šv. Ivai, nusižeminimo ir kuklumo pavyzdy,
Šv. Ivai, atgailos mylėtojau,
Šv. Ivai, ištikimiausias krikščioniškosios bendruomenės gynėjau,
Šv. Ivai, žinomiausias ir garsiausias teisės ir teisingumo profesoriau,
Šv. Ivai, gerbiamas teisingų teismų vadove,
Šv. Ivai, tobuliausias abiejų teisynų, civilinės ir kanonų, žinove,
Šv. Ivai, atsidavęs teisės studijoms,
Šv. Ivai, švelnumo ir skaistumo studentams pavyzdy
Šv. Ivai, laisvą laiką nuo pareigų gailestingumo darbams skyręs
Šv. Ivai, ligonius su dideliu užsidegimu lankyti skubėdavęs
Šv. Ivai, gabus kalbėtojau,
Šv. Ivai, tobulai objektyvus bylų nagrinėtojau,
Šv. Ivai, teisingasis teisėjau,
Šv. Ivai, teisės reikaluose ir dorybėse ypatingas žinove,
Šv. Ivai, subtiliausias abiejų teisynų daktare,
Šv. Ivai, kunigų pavyzdy ir globėjau,
Šv. Ivai, vyskupijos kurijos pagalba,
Šv. Ivai, šlovingasis teisininkų vadove,
Šv. Ivai, iš viso dangiškojo dvaro kruopščiausiasis rašytojau,
Šv. Ivai, dangiškosios teisės mokslų vadove,
Šv. Ivai, dieviškasis pamaldžių draugijų vadove,
Šv. Ivai, vadove visose dorybėse,
Šv. Ivai, dangiškasis Teisės fakulteto dekane,
Šv. Ivai, dieviškasis pamaldžių ir labdaros draugijų vadove,
Šv. Ivai, gerbiamas teisingų ir sąžiningų teismų vadove,
Šv. Ivai, teisinius ginčus išsprendžiantis,
Šv. Ivai, nekaltųjų gynėjau,
Šv. Ivai, vargšų globėjau,
Šv. Ivai, našlių gynėjau,
Šv. Ivai, globėjau bylose ir ginčuose dėl mažamečių,
Šv. Ivai, prispaustųjų atstove,
Šv. Ivai, pavargusiųjų priebėga,
Šv. Ivai, našlaičių globėjau,
Šv. Ivai, prispaustųjų ir beteisių atstove,
Šv. Ivai, socialiai remtinų asmenų apsauga,
Šv. Ivai, paauglių pagalba,
Šv. Ivai, jaunimo drauge,
Šv. Ivai, nukentėjusiųjų paguoda,
Šv. Ivai, teisėjau mūsų bylose,
Šv. Ivai, advokate ir našlių bei našlaičių gynėjau ir globėjau,
Šv. Ivai, visų nelaimingųjų prieglobsti,
Šv. Ivai, jūreivių, kuriems gresia pavojus, išgelbėjime,
Šv. Ivai, mūsų labai švelnus gynėjau,
Šv. Ivai, vargšų tėve,
Šv. Ivai, mergelių gynėjau,
Šv. Ivai, neregius išgydantis,
Šv. Ivai, nebyliui kalbą gražinantis,
Šv. Ivai, ligonius gydantis,
Šv. Ivai, alkanuosius pasotinantis,
Šv. Ivai, mirusiuosius prikeliantis,
Šv. Ivai, nelaimingųjų prieglobsti,
Šv. Ivai, jūreivius saugantis,
Šv. Ivai, visų, tavęs besišaukiančių, pagalba,
Šv. Ivai, demonų nugalėtojau,
Šv. Ivai, dėmesingas sielų ganytojau,,
Šv. Ivai, našlių ir našlaičių globėjau,
Šv. Ivai, namų sarge,
Šv. Ivai, Bretanės šviesa,
Šv. Ivai, mūsų šalies šviesa,
Šv. Ivai, stebukladary,
Šv. Ivai, mūsų gynėjau ir globėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Ivai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Dieve, davęs mums šventąjį Ivą, savo išpažinėją, neturtingųjų tėvu, našlių gynėju, našlaičių globėju. Jo užtarimu suteik mums malonę būti uždegtiems jo meilės ir mieliau rinktis ne laikinus, greitai praeinančius dalykus, bet brangų amžinybės perlą. To prašome per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Dieve, iš kurio kyla viskas kas teisinga ir gera, paskelbęs šv. Ivą savo brolių teisėju ir dideliu vargšų draugu: jo užtarimu suteik mums malonę karštai ieškoti teisybės ir Tavo meilėje bendradarbiauti su kitais. Per Jėzų, Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Ivo of Kermartin, Yves Hélory de Kermartin, Yves de Tréguier (1253 – 1303) Bretanė, Prancūzija.
Teisininkų, juristų, advokatų, notarų, anstolių, našlaičių ir apleistų vaikų globėjas.
Vertė i
š lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė, anglų, prancūzų JB, Kun Mindaugas Malinauskas SJ