D T  BARBOROS ŽAGARIETĖS LITANIJA                                        INDEX

Kvrie, eleison!
Christe, eleison!
Kvrie. eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!
Švenčiausios Trejybės garbintoja, melskis už mus!
Dievo Žodžio gerbėja, melskis už mus!
Savo gyvybę Viešpačiui paaukojusi, melskis už mus!
Dievo teisybės mylėtoja, melskis už mus!
Angelų dorybės siekusioji, melskis už mus!
Nūdienos mergaitėms pavyzdy, melskis už mus!
Šventojo Kryžiaus garbės išpažintoja, melskis už mus!
Kilmingųjų prosenių aine, melskis už mus!
Vargšų ir nuskriaustųjų gynėja, melskis už mus!
Karčią našlaitės dalią patyrusioj!, melskis už mus!
Šiurkštumo ir grasinimų apsčiai ragavusioji, melskis už mus!
Nuolankumo pavyzdy, melskis už mus!
Daugel kartų įvairių piktadarių išniekintoji, melskis už mus!
Ugnyje deginta, bet nesudegusioji, melskis už mus!
Tvirtą tikėjimą iš mažumės gavusioji, melskis už mus!
Nuoširdžios maldos mokytoja, melskis už mus!
Apsimarinimų mylėtoja, melskis už mus!
Tyros širdies mergaite, melskis už mus!
Vienuolyno tylos išsiilgusioji, melskis už mus!
Baudžiauninkų užtarėja, melskis už mus!
Daugel malonių vargšams išprašiusioji, melskis už mus!
Mūsų žemę nuo klaidatikystės gynusioji, melskis už mus!
Daugel skaudžių išmėginimų patyrusioj!, melskis už mus!
Per Barboros užtarimą, išklausyk mus,Viešpatie!
Nuo neskaistumo nuodėmių saugok mus, Viešpatie!
Nuo bet kokio Tavęs įžeidimo saugok mus, Viešpatie!
Nuo bado ir visų ligų saugok mus, Viešpatie!
Pagarbą tėvams ir ištikimybę šeimai išugdyti teikis, Tave meldžiam, Viešpatie!
Meilę Švenčiausiajai Mergelei Marijai išmelsti teikis, Tave meldžiam, Viešpatie
Šventą tikėjimą mūsų tautoje ir pasaulyje atgaivinti teikis, Tave meldžiam, Viešpatie!


Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigalėk mūsų, Viešpatie!

Melskimės
VIEŠPATIE, MŪSŲ DIEVE! Nuo pat mažumės Barborai Žagarietei įkvėpęs pamaldumą,
vargių meilę ir gailestingumą, nuolankiai prašom - suteik gausių malonių mūsų Tėvynei ir
visiems žemės vaikams. Mergelės Marijos užtarimu padėk ištikimai vykdyti Tavo Sūnaus valią.
Amen.
GIESMĖ

Sveika, kilni Barbora, skaisčiųjų numylėta.
Dorybių inde pilnas, stiprybės melski tautai!

Sveika, ramybės uoste, paguoda ir globėja.
Visų, kurie paklysta, kurie tik Tavęs šaukias.

Būk mūsų užtarėja, sveika, skaistumo sarge!
Tau nepagailėjo Dievas nei grožio, nei švelnumo.

Sveika, Trejybės aušra, iš Lietuvos mergaičių,
Kurių skaistybės saulė netemsta ir negęsta.

Sveika, darželių Rože, sveika, malonių versme,
Iš jos tyrų šaltinių pagirdei tu ne kartą.

Dėkojame Trejybei ir lenkiamės Mergelei,
Kad Jos dukra Barbora palaiminta vadintųs...

MALDA

Visagali Dieve, nuoširdžiai meldžiame, kad kankinė mergelė Barbora Žagarietė, gilaus tikėjimo įkvėpta
uoliai globojusi vargdienius, žuvusi gindama savo skaistybę ir po mirties pagarsėjusi gausiais stebuklais,
būtų Bažnyčios paskelbta palaimintąja. Jos didvyriškas pavyzdys tepaskatina visus, ypač jaunus
krikščionis, susiduriančius su šiandienio pasaulio išmėginimais, ugdyti savyje drąsą ir ištikimybę.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Imprimatur. Vysk.Eugenijus Bartulis, Episcopus Siaulensis,
Šiauliai, 2005 11 25, Nr. D-40/05