ŠVENTOJO CHOSEMARIJOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, ligonių sveikata, melski už mus!
Karaliene šeimos, melski už mus!
Šv. Juozapai, darbininkų globėjau, melski už mus!

Šventasis Chosemarija, melski už mus!
Šv. Chosemarija, pašvęstos kasdienybės šventasis,
Šv. Chosemarija, auklėtas giliai tikinčios šeimos,
Šv. Chosemarija, Dievo vedamas vaike,
Šv. Chosemarija, kilęs iš daugiavaikės šeimos, už kurios išlaikymą jautęsis atsakingas,
Šv. Chosemarija, išsilavinęs teisininke ir teologe,
Šv. Chosemarija, įkvėptas brolio vienuolio neturto ieškoti savo pašaukimo,
Šv. Chosemarija, nesuskaičiuojamomis malonėmis apdovanotasis,
Šv. Chosemarija, gailestingajai Dievo meilei pasišventęs,
Šv. Chosemarija, ugningai troškęs, kad visi krikščionys sektų Jėzumi Kristumi,
Šv. Chosemarija, sekęs Dievo pirminiu planu įdirbti visą žemę,
Šv. Chosemarija, pasišventęs dėl Dievo kurti mokyklas, darbo mokymo centrus, ligonines, klinikas ir kitas iniciatyvas,
Šv. Chosemarija, persekiotas Ispanijos pilietinio karo metu,
Šv. Chosemarija, patyręs didelius sunkumus,
Šv. Chosemarija, priėmęs Viešpaties norą įkurti “Opus dei” (lot. Dievo darbas),
Šv. Chosemarija, Viešpaties ištikimasis įranki įkurti „Opus Dei“ misiją,
Šv. Chosemarija, patyręs savo pašaukimą atsiliepti į Bažnyčios poreikius,
Šv. Chosemarija, tarnavęs Bažnyčiai su džiaugsmu ir paprastumu,
Šv. Chosemarija, praktikavęs visas dorybes,
Šv. Chosemarija, aukojęs savo darbą,
Šv. Chosemarija, ugdydamas įvairius talentus tarnavęs savo broliams,
Šv. Chosemarija, siekęs atlikti darbus su didžiausiu tobulumu,
Šv. Chosemarija, pavertęs visas gyvenimo aplinkybes ir įvykius galimybe mylėti Dievą, tarnauti Bažnyčiai, popiežiui ir visoms sieloms,
Šv. Chosemarija, savo tikėjimu, meile, džiaugsmu ir paprastumu švietęs šios žemės kelius,
Šv. Chosemarija, troškęs pakelti pasaulį link Dievo, kad būtų perkeistas,
Šv. Chosemarija, ypatingai patarnavęs neturtingiesiems ir ligoniams,
Šv. Chosemarija, atviras visiems žmonėms nepaisant jų kilmės,
Šv. Chosemarija, Dievo apdovanotas malone ir sugebėjimu tarnauti daugeliui savo kelyje sutiktų,
Šv. Chosemarija, siekęs pagerinti šeimų gyvenimą,
Šv. Chosemarija, siekęs visiems šviesių ir džiugių šeimos namų,
Šv. Chosemarija, didis rekolekcijų vadove,
Šv. Chosemarija, ugningai pamokslininke apie Dievą ir šventą krikščionišką gyvenimą,
Šv. Chosemarija, visuotino šventumo ir apaštalavimo skelbėjau,
Šv. Chosemarija, tikėjęs kiekvieno gyvenimo gero būdo šventumo galimybe,
Šv. Chosemarija, skelbęs pašaukimą į šventumą kiekvienos padėties ir situacijos žmogui,
Šv. Chosemarija, pilnas idealų kviesti krikščionis grįžti prie savo šaknų,
Šv. Chosemarija, kvietęs pašventinti savo darbą ir šeimos gyvenimą,
Šv. Chosemarija, mokęs atlikti šeimos pareigas vardan vienybės su Dievu,
Šv. Chosemarija, tikėjęs santuokos šventumu,
Šv. Chosemarija, skelbęs vaikus esant Dievo dovana,
Šv. Chosemarija, kabėjęs daugeliui apie Dievo meilę, sakramentus, krikščionišką pasišventimą,
Šv. Chosemarija, branginęs ir kvietęs branginti darbą kaip didelį Dievo palaiminimą,
Šv. Chosemarija, mokęs dirbant sekti Jėzų Kristų,
Šv. Chosemarija, mokęs pašventinti darbą, būti pašvęstam save darbu ir pašventinti kitus su darbu,
Šv. Chosemarija, skelbęs šventėjimo galimybę dirbant kasdienos darbus ir vykdant krikščionio pareigas,
Šv. Chosemarija, kvietęs į Dievo valios pažinimą ir šventumą per profesinius ir šeimos įsipareigojimus,
Šv. Chosemarija, per kurio užtarimą daug žmonių sulaukė stebuklų ir Dievo malonių,
Šv. Chosemarija, meldžiamas asmeniniam ir kitų pašventinimui,
Šv. Chosemarija, meldžiamas, ištikimai vykdyti savo pareigas ir atsakomybes pagal kiekvieno būklę,
Šv. Chosemarija, meldžiamas, atstatyti šeimas, grįžti į namus, ramybės namuose,
Šv. Chosemarija, meldžiamas, surasti asmeninį pašaukimą, atšalusių atsivertimo, rasti darbo,
Šv. Chosemarija, meldžiamas, geros atgailos malonės sau ir kitiems, panaikinti trukdžius geriems darbams, susitaikinti priešams, išgijimo, kai įprastos priemonės nepadeda,
Šv. Chosemarija, paguoda didelėse nelaimėse ir mažose nesėkmėse,
Šv. Chosemarija, išlaisvintojau iš blogų įpročių ir priklausomybių,
Šv. Chosemarija, diabetikų globėjau,
Šv. Chosemarija, vėžiu sergančių gydytojau,
Šv. Chosemarija, galingasis užtarėjau,
Šv. Chosemarija, mūsų globėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Chosemarija!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, pakvietęs savo kunigą šventąjį Chosemariją skelbti Bažnyčioje visuotinį pašaukimą į šventumą ir apaštalavimą, suteik malonę jo užtarimu ir pavyzdžiu, mums kasdieniais savo darbais panašėti į Jėzų Tavo Sūnų ir su degančia meile tarnauti atpirkimo darbui. Prašome per Tavo sūnų Jėzų Kristų tavo Sūnų, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia per amžius. Amen.

Birželio 26 dieną minimas Šventasis Chosemarija Eskriva - Josemaria Escriva de Balaguer,
gimė 1902 m. Barbastras, Ispanija, mirė 1975 m. Roma
Opus dei, deabetikų globėja.
I
š anglų, ispanų kalbų vertė kun Mindaugas Malinauskas SJ