SIBIRO MADONOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie eleison!
Christe eleison! Kyrie eleison!
Kristau, išgirsk mus. Kristau, išklausyk mus.

Tėve, Dangaus Dieve – pasigailėk mūsų.
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve – pasigailėk mūsų.
Šventoji Dvasia, Dieve – pasigailėk mūsų.
Šventoji Trejybe, vienas Dieve – pasigailėk mūsų.

Šventasis Kazimierai, Lietuvos globėjau – melskis už mus.
Šventasis Jurgi, Lietuvos ir karžygių globėjau – melskis už mus.
Palaimintasis Jurgi Matulaiti, blogį gerumu nugalėti mokęs Vilniaus arkivyskupe –
melskis už mus.

Švenčiausioji Mergele Marija, savo pasirodymu Šiluvoje mūsų šalį palaiminusi –
Globok mūsų tautą ir žemę,

Švenčiausioji Mergele Marija, kurią savo Karaliene ir Motina vadiname –
Globok mūsų tautą ir žemę,

Švenčiausioji Mergele Marija, kurios žeme savąją šalį vadiname –
Globok mūsų tautą ir žemę,

Švenčiausioji Mergele Sopulingoji, savo Sūnaus kančias ir mirtį regėjusi –
Globok mūsų tautą ir žemę,

Švenčiausioji Mergele Globėja, Lietuvos sūnus ir dukteris kančių keliais lydėjusi –
Globok mūsų tautą ir žemę,

Švenčiausioji Mergele Gailestingoji, mūsų tautiečius amžino įšalo žemėje guodusi –
Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos sūnų ir dukrų, už šalies nepriklausomybę miškuose galvas suguldžiusių –

Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos sūnų ir dukrų, bažnyčių šventoriuose ir turgų aikštėse paniekai išguldytųjų –
Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos sūnų ir dukrų, savo motinų akivaizdoje nužudytųjų –
Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos sūnų ir dukrų, NKVD rūsiuose, kalėjimuose ir lageriuose negyvai užkankintųjų –
Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos sūnų ir dukrų, pakelėse ir miškeliuose sušaudytų –
Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos sūnų ir dukrų, gyvuliniuose vagonuose pakeliui į tremtį užtroškusiųjų –
Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos sūnų ir dukrų, nuo šalčio ir bado atšiaurioje tremtyje mirusių –
Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos moterų ir mergaičių, okupantų išniekintųjų –
Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos žmonių, okupantų dvasiškai ir fiziškai suluošintųjų –
Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos vaikų, okupantų našlaičiais, benamiais ir beglobiais paverstųjų –
Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos žmonių, dėl tikėjimo ir Tėvynės Rusijos, Komijos, Jakutijos, Mordovijos, Baškirijos, Buriat-Mongolijos, Udmurtijos, Karelijos, Totorijos, Čiuvašijos, Kazachijos, Ukrainos, Mongolijos, Uzbekijos, Kirkizijos, Gruzijos, Tadžikijos, Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos kalėjimuose, lageriuose ir tremties vietose kentėjusiųjų –
Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Romo Kalantos, 1972-aisiais Kauno Laisvės alėjoje gyvu laisvės fakelu virtusio –
Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę keturiolikos Lietuvos laisvės gynėjų, 1991 metų sausio 13-ąją Vilniuje prie televizijos bokšto žuvusių –
Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę lietuvių tautos, penkias dešimtis metų okupacijos retežius dėvėjusios –
Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę lietuvių tautos, sodybų pelenų, sandėliais paverstų bažnyčių, uždraustų švenčių ir knygų, nutildytų giesmių ir maldų, užgniaužtų ašarų ir atodūsių paliudytą –
Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums Viešpatie,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų.

Sibiro Madona – Korbiko Švenčiausioji Mergele Marija – užtark mus pas Dievą, globok mūsų tremtinius, sugrįžusius ir likusius Sibiro žemėje, o mums, besidžiaugiantiems laisve, padėk branginti savo lietuviškas ir krikščioniškas šaknis.
Prašome Tavęs vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Skulptūra, dar vadinama Sibiro Madonos vardu, buvo parvežta iš Krasnojarsko krašto, Korbiko gyvenvietės kapinaičių. Lietuviški kryžiai Korbiko kapinėse liudija, jog tai – viena iš daugelio lietuvių tremties vietų. Apie 1955-uosius šiose kapinėse pastatytą Švč. Mergelės Marijos skulptūrą išdrožė tremtinys Jonas Maldutis. Prie jos įvairiomis progomis melstis būrėsi lietuviai tremtiniai, ji traukė ir čia gyvenusius vietinius. Korbiko Madonos skulptūra į Lietuvą buvo pargabenta 2010 m., kai lietuvių tremtinių kapines tvarkančių ekspedicijų dalyviai pastebėjo, kad skulptūros būklė sparčiai blogėja. 2018 m. ji perkelta į Vilniaus Arkikatedros bazilikos Tremtinių koplyčią. Rimvydas Stankevičius