PALAIMINTOJO JONO BEIZIMO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, Dievo Gimdytoja, melski už mus.
Šventoji Marija, Dievo tautos pagalba, melski už mus.
Šventoji Marija, visų malonių tarpininke, melski už mus.
Šventoji Marija, Jėzaus draugijos Karaliene ir Motina, melski už mus.
Šv. Ignacai Lojola, Jėzaus draugijos įkūrėjau, melski už mus.
Palaimintasis Jonai Beizimai, melski už mus.
Pal. Beizimai, Jėzaus kryžiaus sekėjau,
Pal. Beizimai, troškęs didesnės Dievo garbės,
Pal. Beizimai, uolusis Dievo Motinos garbintojau,
Pal. Beizimai, patikėjęs savo gyvenimą ir darbus Išganytojo Motinai,
Pal. Beizimai, šv. Ignaco dvasinis sūnau,
Pal. Beizimai, kilnusis Volynės pilieti,
Pal. Beizimai, karštai besimeldęs vyre,
Pal. Beizimai, atsidavęs Dievo valiai,
Pal. Beizimai, nuolankiai paklusnus savo vyresniesiems,
Pal. Beizimai, nuolankumo ir paprastumo pavyzdy,
Pal. Beizimai, ilgėjęsis savo gimtinės,
Pal. Beizimai, troškęs dangaus,
Pal. Beizimai, Madagaskaro apaštale,
Pal. Beizimai, degantis misionieriška dvasia ir uolumu,
Pal. Beizimai, padedantis žmonėms grįžti pas Dievą,
Pal. Beizimai, troškęs žmonėms gėrio ir jų sielų išganymo,
Pal. Beizimai, pasiaukojęs raupsuotųjų tarne,
Pal. Beizimai, prieglaudos ir ligoninės Maranoje statytojau,
Pal. Beizimai, ligonių slaugytojau,
Pal. Beizimai, troškęs pats susirgti raupsais, kad supanašėtum su savo ligoniais,
Pal. Beizimai, pašventęs savo gyvybę už sergančius ir kenčiančius draugus,
Pal. Beizimai, mylėjęs savo brangius mirusiuosius,
Pal. Beizimai, madagaskariečių užtarėjau,
Pal. Beizimai, dvasinis Sachalino kalinių apaštale,
Pal. Beizimai, ligonių užtarėjau ir apsauga,
Pal. Beizimai, misionierių ir mokytojų globėjau,
Pal. Beizimai, mūsų globėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, palaimintasis Jonai Beizimai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, Madagaskare kenčiančių raupsuotųjų išganymui padovanojęs palaimintąjį Joną Beizymą, kunigą apdovanotą apaštaline jėga ir didvyriška gailestingos meilės dorybe, suteik mums malonę, jo pavyzdžio įkvėptiems, pamilti savo vargstančius brolius ir skubėti jiems padėti. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Jan Beyzym gimęs1850 m. Šepetivka, dabartinė Ukraina – miręs 1912 m Marana, Madagaskaras
Jėzuitas raupsuotųjų misionierius Madagaskare. Misionierių, mokytojų, sergančių raupsais globėjas ir saugotojas nuo raupsų.I
š lenkų ir ukrainiečių kalbų vertė kun. Mindaugas Malinauskas SJ