PALAIMINTOSIOS ZDENKOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Kankinių Karaliene, melski už mus!
Palaimintoji Zdenka Cecilija Šelingova, melski už mus
Pal. Zdenka, Dievo valios ieškojusi,
Pal. Zdenka, Šventajai Dvasiai atsidavusi,
Pal. Zdenka, kančią ir nukryžiuotąjį Kristų mylėjusi,
Pal. Zdenka, su Kristumi ir už Kristų kentėti troškusi,
Pal. Zdenka, gailestingojo ir nukryžiuotojo Kristaus pėdomis sekusi,
Pal. Zdenka, Eucharistijos mylėtoja,
Pal. Zdenka, švč. Mergelės Marijos garbintoja,
Pal. Zdenka, angelu sargu pasitikėjusi,
Pal. Zdenka, Bažnyčią mylėjusi,
Pal. Zdenka, Bažnyčios plėtroje drąsiai dalyvavusi,
Pal. Zdenka, savo vienuolinę kongregaciją labai mylėjusi,
Pal. Zdenka, atgailos dvasia pilnoji,
Pal. Zdenka, pasiaukoti už kitus troškusi,
Pal. Zdenka, kantri sunkumuose ir išbandymuose,
Pal. Zdenka, ligoniams ir kenčiantiems tarnavusi,
Pal. Zdenka, persekiotiems už jų tikėjimą padėjusi,
Pal. Zdenka, drąsiai kunigus gelbėjusi,
Pal. Zdenka, meilės ir smurto auka,
Pal. Zdenka, kančioje Dievui atsidavusi,
Pal. Zdenka, didvyriškai kankintojams atleidusi,
Pal. Zdenka, tvirto tikėjimo pavyzdy,
Pal. Zdenka, kupina vilties,
Pal. Zdenka, šypseną visuomet visiems dovanojusi,
Pal. Zdenka, ramybe spinduliavusi,
Pal. Zdenka, sekmadienio šventumą saugojusi,
Pal. Zdenka, kupina dėkingumo už kiekvieną malonę,
Pal. Zdenka, kantri kančioje,
Pal. Zdenka, artimą labai mylėjusi,
Pal. Zdenka, nesulaužomos ištikimybės,
Pal. Zdenka, nuolanki tarnyboje,
Pal. Zdenka, tylą mylėjusi,
Pal. Zdenka, pašvęstojo gyvenimo pavyzdy,
Pal. Zdenka, visus žmones mylinti,
Pal. Zdenka, mirdama ištarus „Atleidimas yra svarbiausias gyvenime“.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, palaimintoji Zdenka!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės: Gerasis Dieve, apdovanojęs palaimintąją Zdenką ypatinga meile nukryžiuotajam Kristui, su kuria ji džiaugsmingai tarnavo ligoniams ir tavo kunigams, meldžiame, suteik malonę sekti jos pavyzdžiu, nuoširdžiai trokštant pašvęsti savo gyvenimą tarnystei broliams ir seserims, kad taptume prisikėlusio Tavo Sūnaus liudininkais, kuris būdamas Dievas, su Tavimi ir šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Palaimintoji Zdenka Cecilija Šelingova 1916-1955 m. Slovakija. Sesuo vienuolė, patyrusi kankinystę prie komunistų režimo.
Augo giliai tikinčioje katalikiškoje šeimoje su 10 brolių seserų. Nuo vaikystės troškusi būti vienuole, kuria tapus dirbo profesionalia rentgeno laboratorijos asistente, vainikuodama savo darbą krikščionišku gailestingumu ir kilniaširdiškumu. Prie sovietinio rėžimo vadovavo pasipriešinimui stalinizmui ir suimta kuomet padėjo persekiojamam kunigui ištrukti laisvėn. Kalinama ir tardoma buvo ypatingai žiauriai kankinama ir noriai prisiėmė savo kryžiaus kelią.
Persekiojamųjų krikščionių, medicinos slaugytojų, kalinių globėja.
I
š slovakų kalbos vertė JB; kun Mindaugas Malinauskas SJ