ŠV. HILDEGARDOS BINGENIETĖS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šv. Benediktai ir Scholastika, melskite už mus!
Šventosios Bažnyčios Daktarės, melskite už mus!

Šventoji Hildegarda Bingeniete, melski už mus!
Šv. Hildegarda, Dievui pašvęstoji Mergele,
Šv. Hildegarda, Dievo šlovės ir visagalybės atvaizde,
Šv. Hildegarda, pasirinktoji ir nuolankioji Dievo veikimui,
Šv. Hildegarda, dar kūdikiu Viešpačiui pažadėta,
Šv. Hildegarda, uždegta Dievo meilės Ugnies,
Šv. Hildegarda, deganti ir šviečianti Bažnyčios šviesa,
Šv. Hildegarda, Visuotinės Bažnyčios daktare,
Šv. Hildegarda, šv. Benedikto ordino abate,
Šv. Hildegarda, Bingene naują vienuolinę bendruomenę įkūrusi,
Šv. Hildegarda, iš Dievo malonės nuostabi mistike, rašytoja, poete, muzikante, menininke, kūrėja,
Šv. Hildegarda, eilėraščių, himnų, pjesių, vaistų ir gamtos istorijos veikalų kūrėja,
Šv. Hildegarda, pilna teologijos, gamtos mokslų ir medicinos žinių,
Šv. Hildegarda, nenusakomos Dievo Didenybės apmąstytoja,
Šv. Hildegarda, meile Dievui bei žmonėms švytinti ir deganti,
Šv. Hildegarda, nepajudinama Bažnyčios meilėje,
Šv. Hildegarda, šventumu apdovanota,
Šv. Hildegarda, vien tik Dievo galia silpnume stipri,
Šv. Hildegarda, kankinta sunkios migrenos, kurią nuolat aukojusi Dievui,
Šv. Hildegarda, ypatingomis dovanomis Bažnyčios statybai apdovanotoji,
Šv. Hildegarda, daugybe puikių malonių apdovanotoji,
Šv. Hildegarda, Dievo žodžio ir darbų šaukle,
Šv. Hildegarda, tobulumo mokytoja,
Šv. Hildegarda, kovotoja už tiesą, teisingumą ir susitarimą,
Šv. Hildegarda, Dievo pranašiška Dvasia pripildyta,
Šv. Hildegarda, gydymo galia apdovanota,
Šv. Hildegarda, vizijas ir privačius apreiškimus patyrusi,
Šv. Hildegarda, kiekvieno žmogaus orumo šaukle,
Šv. Hildegarda, žmogaus minčių ir veiksmų Evangelijos šviesoje tyrėja,
Šv. Hildegarda, sunkumus patiriančiųjų patarėja,
Šv. Hildegarda, silpnųjų globėja ir apsauga,
Šv. Hildegarda, ligonių pagalba,
Šv. Hildegarda, kūrėjų globėja,
Šv. Hildegarda, Dievo arfa,
Šv. Hildegarda, žvaigžde, spindinti pasaulio tamsoje ir pasimetime,
Šv. Hildegarda, įkvėpėja moterų šventumui,

Šv. Hildegardos užtarimu, kelią pas Dievą rastume, atpažintume ir juo vaikščiotume,
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Šv. Hildegardos užtarimu, Šventąją Dvasią kūrinijoje labiau įžvelgtume ir giliau ją pažintume,
Šv. Hildegardos užtarimu, Dievą visame kame ir labiau už viską mylėtume,
Šv. Hildegardos užtarimu, visada Dievo klausytume ir Jo kvietimu visada sektume,
Šv. Hildegardos užtarimu, Tavo žodžiu ir darbais vadovaudamiesi, savo žodžiais ir darbais Tau tarnautume,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Hildegarda!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, šv. Hildegarda, Tavo malone užsidegusi Tavo meilės ugnimi, tapo švytinčia ir spindinčia Bažnyčios šviesa: meldžiame, uždegti mus meilės ir mokinystės dvasia, kad vaikščiotume Tavo akivaizdoje kaip šviesos vaikai; per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi Šventosios Dvasios, vieno Dievo, vienybėje dabar ir per amžius. Amen.

Melskimės. Dieve, apdovanojęs šventąją Hildegardą dangiškomis dovanomis, meldžiame, suteik mums malonę sekti jos pavyzdžiu ir patarimais, kad išeitume iš šio pasaulio tamsos į Tavo šlovingą šviesą per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventoji Hildegarda Bingenietė. Vok. Hildegard von Bingen, lot. Hildegardis Bingensis, (1098–1171),
Ekologijos, muzikantų, rašytojų, artistų ir bendrai kūrybingumo globėja.
Iš anglų, olandų, prancūzų ir lenkų kalbų vertė JB, Kun Mindaugas Malinauskas SJ