ŠVENTOJO EVANGELISTO LUKO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, apaštalų Karaliene, melski už mus!
Šventoji Marija, Šventosios Dvasios šventove ir sužadėtine, melski už mus!
Šventoji Marija, Švenčiausioji Gailestingumo Motina, melski už mus!
Šventieji apaštalai ir evangelistai, melskite už mus!

Šventasis Lukai, apaštale ir evangeliste, melski už mus!
Šv. Lukai, kurio vardas pasiekė pasaulio pakraščius,
Šv. Lukai, Tėvo gailestingumo pranaše,
Šv. Lukai, naujos Dievo šventovės, Dievo Sūnaus, garbintojau,
Šv. Lukai, trijų Šventosios Dvasios himnų šaukly,
Šv. Lukai, Viešpaties pašauktasis,
Šv. Lukai, vienas iš pirmųjų krikščionių Sirijos Antiochijoje,
Šv. Lukai, Viešpaties pjūties darbininke,
Šv. Lukai, pagonių Bažnyčios pirmiena,
Šv. Lukai, apaštalų Petro ir Pauliaus mokiny,
Šv. Lukai, apaštalo Pauliaus iš Tarso bendražygi,
Šv. Lukai, brangusis šv. Pauliaus gydytojau,
Šv. Lukai, Pauliaus pagalba, pasiųsta pagonių tautoms,
Šv. Lukai, grandinėmis sukaustyto Pauliaus bendražygi,
Šv. Lukai, gydytojau tarp apaštalų,
Šv. Lukai, Pauliaus kančios ir paguodos dalininke,
Šv. Lukai, kruopštusis Dievo veikimo tyrėjau ir dvasinis gydytojau,
Šv. Lukai, kilęs iš kunigiškosios Kristaus giminės medžio,
Šv. Lukai, stiprusis mieste, atviras teisiesiems,
Šv. Lukai, mūsų gynybos siena ir pylime,
Šv. Lukai, tvirtos dvasios ir kupinas ramybės,
Šv. Lukai, visada pasitikėjęs Dievu,
Šv. Lukai, pastatytas ant amžinosios uolos,
Šv. Lukai, pasirinkęs tiesų kelią,
Šv. Lukai, troškęs visuomet prisiminti Viešpaties vardą,
Šv. Lukai, kurio siela net ir naktį ilgėjosi Viešpaties,
Šv. Lukai, kurio dvasia ir ryte ieškojo Viešpaties,
Šv. Lukai, kurio darbui Dievas suteikė sėkmę,
Šv. Lukai, kuriam šviečia Viešpaties veidas,
Šv. Lukai, kuris žemėje leidi pažinti Viešpaties kelius,
Šv. Lukai, skelbiantis teismo sprendimus visai žemei,
Šv. Lukai, mokantis teisingumo pasaulio gyventojus,
Šv. Lukai, visose tautose išskleidęs Viešpaties išgelbėjimą,
Šv. Lukai, vedantis visas tautas pagarbinti Dievo,
Šv. Lukai, skelbiantis būsimą žemės vaisių,
Šv. Lukai, palaimintasis mūsų Viešpaties Dievo,
Šv. Lukai, ginkluotas tikėjimo skydu,
Šv. Lukai, saugomas išganymo šalmo,
Šv. Lukai, prie juosmens segintis Dvasios kalaviją,
Šv. Lukai, dėkojęs psalmių, himnų ir dvasinių giesmių žodžiais,
Šv. Lukai, amžinai išlietos Dvasios ženkle,
Šv. Lukai, ranka, atrišanti Zacharijo liežuvį,
Šv. Lukai, dirigento ranka Mergelės Marijos giesmėje,
Šv. Lukai, pranašo Simeono rankas palaikanti ranka,
Šv. Lukai, ranka, atskleidžianti pranašės Onos stiprybę,
Šv. Lukai, ranka, gydanti širdies žaizdas,
Šv. Lukai, ranka, rašanti išganymo istoriją,
Šv. Lukai, ranka, laužanti Dievo Žodžio duoną,
Šv. Lukai, vakarinėje aukoje iškelta ranka,
Šv. Lukai, ranka, džiaugsmingai semianti iš išganymo šaltinių,
Šv. Lukai, ranka, pamaitinanti alkaną,
Šv. Lukai, pranašo Ezekielio išpranašautas jaučio pavidalu,
Šv. Lukai, vaikų ir kūdikių lūpomis giedantis giesmininke,
Šv. Lukai, priešus nugalinčio Dievo giesmininke,
Šv. Lukai, nutildantis priešus ir maištininkus,
Šv. Lukai, stebintis mėnulį ir Dievo sukurtas žvaigždes,
Šv. Lukai, žmogau, kurį prisimena Dievas,
Šv. Lukai, žmogaus sūnau, kuriuo rūpinasi Dievas,
Šv. Lukai, šlove ir garbe vainikuotasis,
Šv. Lukai, Dievo galios patikėtini Jo darbams perteikti,
Šv. Lukai, į kurio širdį, rankas, lūpas, kojas Dievas įdėjo Sūnaus žodžius,
Šv. Lukai, Viešpaties didybės giesmininke,
Šv. Lukai, savo žinia prilygstantis angelams, Viešpaties pasiuntiniams,
Šv. Lukai, pasakojantis Dievo šlovę kartu su dangumis,
Šv. Lukai, tvirtai ir pagrįstai išaukštinantis Viešpaties rankų darbą,
Šv. Lukai, kurio parašytoji Evangelija skamba dieną ir naktį,
Šv. Lukai, kurio pasakojimas plinta kaip aidas,
Šv. Lukai, kurio žodis pasiekia kiekvieną žemės kampelį,
Šv. Lukai, pastatęs palapinę kylančiai Saulei,
Šv. Lukai, gyręs jaunikį Jėzų, išeinantį iš būsto Rytuose,
Šv. Lukai, džiugus kaip šauklys, einantis ir skelbiantis žinią,
Šv. Lukai, kary su pilna strėline,
Šv. Lukai, tarne, kuris nerausta pasitikdamas grįžtantį šeimininką,
Šv. Lukai, pilnas stropios jaunystės darbo vaisių,
Šv. Lukai, skelbiantis tai, ko akis nematė,
Šv. Lukai, skelbiantis tai, ko ausis negirdėjo,
Šv. Lukai, atskleidžiantis tai, ko širdis nepatyrė,
Šv. Lukai, vynmedi, šaknimis apraizgantis žemę,
Šv. Lukai, vynmedi, šešėliu dengiantis kalną,
Šv. Lukai, vynmedi, šakomis dengiantis aukščiausius kedrus,
Šv. Lukai, vynmedi, ūgliais siekiantis jūrą,
Šv. Lukai, vynmedi, atžalomis siekiantis upę,
Šv. Lukai, romusis Jėzaus Kristaus gyvenimo aprašytojau,
Šv. Lukai, skelbęs Jėzų, Dievo Sūnų, gimusį iš moters,
Šv. Lukai, Jėzaus Išganytojo vardo giesmininke,
Šv. Lukai, per smilkymą šventovėje pasirodžiusio arkangelo Gabrieliaus skelbėjau,
Šv. Lukai, palaiminimo Aarono namams skelbėjau,
Šv. Lukai, nevaisingosios motinos džiaugsmo skelbėjau,
Šv. Lukai, Juozapo iš Dovydo namų skelbėjau,
Šv. Lukai, angelo sveikinimo Malonės Pilnajai skelbėjau,
Šv. Lukai, tarnaitės ir mūsų Viešpaties Motinos skelbėjau,
Šv. Lukai, Elžbietos džiaugsmo skelbėjau,
Šv. Lukai, Palaimintosios tarp visų moterų skelbėjau,
Šv. Lukai, Kristaus pirmtako Jono gimimo skelbėjau,
Šv. Lukai, Cezario Augusto dienų surašymo skelbėjau,
Šv. Lukai, Pirmagimio gimimo skelbėjau,
Šv. Lukai, Vaikelio Išganytojo, kuris yra Kristus Viešpats, skelbėjau,
Šv. Lukai, dangiškojo ganytojų choro skelbėjau,
Šv. Lukai, Marijos širdies išminties skelbėjau,
Šv. Lukai, Jėzaus apipjaustymo aštuntą dieną skelbėjau,
Šv. Lukai, šventykloje išpirkto Pirmagimio Jėzaus skelbėjau,
Šv. Lukai, pranašiško susitikimo su Simeonu skelbėjau,
Šv. Lukai, Motinai pranašauto kalavijo skelbėjau,
Šv. Lukai, dvylikamečio Jėzaus šventykloje skelbėjau,
Šv. Lukai, Jėzaus augimo išmintimi, amžiumi ir malone skelbėjau
Šv. Lukai, krikšto Šventąja Dvasia ir ugnimi skelbėjau,
Šv. Lukai, grūdų vėtyklės ir neužgesinamos ugnies skelbėjau,
Šv. Lukai, Šventosios Dvasios balandžio pavidalu skelbėjau,
Šv. Lukai, Tėvo balso iš dangaus Jėzaus krikšto valandą skelbėjau,
Šv. Lukai, Jėzaus Mesijo, sulaukusio trisdešimties metų, skelbėjau,
Šv. Lukai, Izaijo įžvelgtų malonės metų skelbėjau,
Šv. Lukai, Jėzaus atmetimo Nazareto sinagogoje skelbėjau,
Šv. Lukai, išgydyto ir dėkingo raupsuotojo skelbėjau,
Šv. Lukai, šabo gėrio skelbėjau,
Šv. Lukai, galybės, kuria Jėzus visus gydė, skelbėjau,
Šv. Lukai, Najine prikeltojo jaunuolio skelbėjau,
Šv. Lukai, nusidėjėlio ašarų ir Dievo atleidimo skelbėjau,
Šv. Lukai, dvylikametės Jajiro dukters prikėlimo skelbėjau,
Šv. Lukai, kraujoplūdžiu sergančios išgydytosios skelbėjau,
Šv. Lukai, septyniasdešimt dvejų mokinių, kurių vardai užrašyti danguje, skelbėjau,
Šv. Lukai, žaibo trenkiančio prieš ateinant Žmogaus Sūnui, skelbėjau,
Šv. Lukai, gailestingojo samariečio skelbėjau,
Šv. Lukai, gailestingojo samariečio aliejaus ir vyno ant sužeistojo žaizdų skelbėjau,
Šv. Lukai, Marijos iš Betanijos geriausios dalies pasirinkimo skelbėjau,
Šv. Lukai, sveikų ir šviesių akių būtinumo skelbėjau,
Šv. Lukai, išgydyto sergančio vandenlige skelbėjau,
Šv. Lukai, nepadalytos širdies turtų skelbėjau,
Šv. Lukai, Jėzaus palaiminimų skelbėjau,
Šv. Lukai, draugo, naktį atkakliai prašančio duonos, skelbėjau,
Šv. Lukai, palaimintojo Lozoriaus Abraomo prieglobstyje skelbėjau,
Šv. Lukai, Marijos palaimingų įsčių ir Jėzų maitinusių krūtų skelbėjau,
Šv. Lukai, atkaklios ir neturtingos našlės teisybės prašymo skelbėjau,
Šv. Lukai, susitaikiusio su Dievu muitininko skelbėjau,
Šv. Lukai, sūnaus palaidūno ir gailestingojo tėvo skelbėjau,
Šv. Lukai, Dievo Karalystės sėjos skelbėjau,
Šv. Lukai, Zachiejaus atsivertimo skelbėjau,
Šv. Lukai, liudijantis parkrintančio Jėzaus kraujo prakaitą,
Šv. Lukai, liudijantis Jėzaus atsidavimo Tėvo valiai maldą,
Šv. Lukai, liudijantis paguodos angelą Jėzaus kančioje,
Šv. Lukai, liudijantis išgydytą kunigo tarno ausį Getsemanėje,
Šv. Lukai, liudijantis tris neteisėtus Jėzaus pasmerkimo sprendimus,
Šv. Lukai, liudijantis Jėzaus nuplakimo bausmę,
Šv. Lukai, liudijantis moterų verksmą dėl žalio medžio – Jėzaus,
Šv. Lukai, liudijantis Golgotą, Kaukolės vietą,
Šv. Lukai, liudijantis atleidimą nukryžiuotajam,
Šv. Lukai, liudijantis dangaus atsivėrimą virš Jėzaus kryžiaus,
Šv. Lukai, liudijantis saulės užtemimą vidurdienį,
Šv. Lukai, liudijantis plyšusią šventyklos uždangą Jėzaus mirties valandą,
Šv. Lukai, liudijantis Dievo Sūnaus mirtį,
Šv. Lukai, liudijantis Globėją, Šventąją Dvasią ir šeštadienio šviesą,
Šv. Lukai, liudijantis Juozapo iš Arimatėjos ir moterų gailestingumą,
Šv. Lukai, liudijantis angelus tarsi vyrus akinančiais rūbais,
Šv. Lukai, liudijantis Jėzaus mirties ir prisikėlimo įžvalgą,
Šv. Lukai, liudijantis Emauso mokinių kelionę su Jėzumi,
Šv. Lukai, liudijantis apie tikrąjį nužudytojo, bet Prisikėlusiojo kūną,
Šv. Lukai, liudijantis Jėzaus pažadą atsiųsti Globėją Šventąją Dvasią,
Šv. Lukai, liudijantis Viešpaties žengimą į Dangų mokinių akivaizdoje,
Šv. Lukai, liudijantis Bažnyčios džiaugsmą ir šlovinimą šventovėje,
Šv. Lukai, apaštalų darbų skelbėjau savo antrojoje knygoje,
Šv. Lukai, Šventosios Dvasios išliejimo skelbėjau,
Šv. Lukai, Viešpaties artimiausių draugų Petro, Jono ir Jokūbo skelbėjau,
Šv. Lukai, Sauliaus iš Tarso atsivertimo ir krikšto skelbėjau,
Šv. Lukai, besiplečiančios Bažnyčios skelbėjau,
Šv. Lukai, paliudijęs Jeruzalės pirmąjį Bažnyčios susirinkimą,
Šv. Lukai, liudijantis malonės viršenybę prieš įstatymą,
Šv. Lukai, liudijęs Pauliaus skelbimą Romos imperijoje,
Šv. Lukai, derinęs Evangelijos faktus su Morkumi ir Matu,
Šv. Lukai, katechetinis tapytojau,
Šv. Lukai, pirmasis Mergelės Marijos tapytojau,
Šv. Lukai, sakralinio meno globėjau,
Šv. Lukai, gydytojų globėjau ir apsauga,
Šv. Lukai, palaidotas Efeze,
Šv. Lukai, savo relikvijomis pagerbęs Paduvą ir Prahą,
Šv. Lukai, simbolizuojamas sparnuoto jaučio prie Avinėlio sosto,
Šv. Lukai, evangeliste ir Tėvo ranka,
Šv. Lukai, evangeliste ir Sūnaus ranka,
Šv. Lukai, evangeliste ir Šventosios Dvasios piršte,
Šv. Lukai, apaštale ir evangeliste tarp pagonių,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Apaštale ir Evangeliste Lukai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Viešpatie, mūsų Dieve, ir amžinoji meile, atkūręs savo atvaizdą žmoguje ir jį atpirkęs per savo Sūnaus Jėzaus išganymą, suteik malonę, kad per apaštalo ir evangelisto Luko rankas būtume pakylėti į Tavo gailestingumo glėbį Šventosios Dvasios šviesoje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Spalio 18 dieną minimas Šventasis apaštalas ir evangelistas Lukas
Dailininkų, gydytojų, chirurgų, ūkininkų, knygrišių, aludarių, mėsininkų, stiklo gamintojų, stiklininkų, auksakalių, notarų, skulptorių, vitražistų, viengungių globėjas.
VERTĖ: iš italų kalbos kun Mindaugas Malinauskas SJ