PAL. STEPONO VINCENTO FRELICHOVSKIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Pal. Steponai, melski už mus
Pal. Steponai, sūniškumo ir prisirišimo prie savo šeimos pavyzdy
Pal. Steponai, kūrybingasis tėvų ir pedagogų sekėjau,
Pal. Steponai, kiekvieno atvejo užtarėjau prie Jėzaus Širdies,
Pal. Steponai, Dievo taikos pamokslininke ir liudytojau,
Pal. Steponai, sąžiningasis savo aplinkos bičiuli,
Pal. Steponai, maldos ir šventumo siekimo pavyzdy,
Pal. Steponai, prisiimto sudėtingo darbo pavyzdy,
Pal. Steponai, tikintysis minties galia,
Pal. Steponai, mokytojų pavyzdy ir vaikų bei jaunimo drauge,
Pal. Steponai, apaštalavęs savo šypsena ir žodžiu,
Pal. Steponai, uolusis vykdant pareigas,
Pal. Steponai, priebėga jauniems žmonėms gyvenimo sunkumuose,
Pal. Steponai, užtarimo maldos apaštale,
Pal. Steponai, tikintysis paaukotų Dievui kančių verte,
Pal. Steponai, nuolankusis kenčiančiųjų ir mirštančiųjų tarne,
Pal. Steponai, atkaklusis išpažintojau žmonių sutaikinimo su Dievu,
Pal. Steponai, idealusis skautų pavyzdy,
Pal. Steponai, skautų kapelionų pavyzdy,
Pal. Steponai, vedlių ir skautų globėjau,
Pal. Steponai, mūsų užtarėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
K. Nužengęs į tamsųjį slėnį,
A. jis neišsigando, bet įveikė blogį gerumu.
Visagali ir gailestingasis Dieve, teiki mums ganytojus pagal savo širdį, duodamas jiems nesavanaudišką meilę pagal Jėzaus Kristaus, Gero Ganytojo, pavyzdį. Kristaus kančių dalyvis kunigas Steponas Vincentas Frelichovskis įgyvendino tokią meilę kankinio mirtimi, patyręs savo brolių, kurie patyrė didžiulę žalą, skausmą ir apleistumą. Prašau, Viešpatie, per Palaiminto Stepono Vincento užtarimą, suteik man šią malonę:... Aš prašau jos nuolankiai. Be to, tavo gerumo dėka šis didvyriškos meilės liudytojas netrukus tegaus šventųjų garbę. Tu, gyveni ir karaliauji per amžius. Amen.

Vasario 23d. Pal. Steponas Vincentas Frelichovskis (Stefan Wincenty Frelichowski)
1913 Lenkija -1945, Dachau, kankinys

iš lenkų kalbos vertė kun. MMSJ