ŠVENTOSIOS MARGARITOS IŠ KORTONOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, Nekaltasis Prasidėjime, nusidėjėlių prieglobsti, melski už mus.
Dievo Motina, krikščionių pagalba, melski už mus.
Šventasis Juozapai, kilnusis Marijos Sutuoktini, melski už mus.
Šventasis Mykolai, serafiniškojo ordino gynėjau, melski už mus.
Šventasis Pranciškau Asyžieti, trijų ordinų įkūrėjau, melski už mus.
Šv. Margarita, trečiojo ordino atgailautoja,
Šv. Margarita, mylima Tėvo dukra,
Šv. Margarita, mylima Sūnaus sužadėtine,
Šv. Margarita, apšviestoji Šventosios Dvasios šventykla,
Šv. Margarita, privilegijuota Marijos dukra,
Šv. Margarita, ištikimoji Šv. Pranciškaus sekėja,
Šv. Margarita, dieviškojo Gailestingumo šedevre,
Šv. Margarita, nusidėjėlių gynėja,
Šv. Margarita, atvertusioji daug suklaidintų sielų,
Šv. Margarita, beviltiškųjų išteklių šaltini,
Šv. Margarita, varginamųjų guodėja,
Šv. Margarita, vargšų gelbėtoja,
Šv. Margarita, padedančioji motinoms sklandžiai gimdyti,
Šv. Margarita, vienišųjų motinų globėja,
Šv. Margarita, atgailos pavyzdy,
Šv. Margarita, ašarų versme,
Šv. Margarita, užuojautos inde,
Šv. Margarita, nuolankumo gėle,
Šv. Margarita, dieviškosios meilės aukure,
Šv. Margarita, dangiškųjų malonių šaltini,
Šv. Margarita, kryžiaus mylėtoja,
Šv. Margarita, angelų drauge,
Šv. Margarita, panašioji į pranašus paslėptų dalykų pažinimu,
Šv. Margarita, panašioji į apaštalus savo tikėjimo degimu ir gyvybingumu,
Šv. Margarita, panašioji į kankinius savo kantrybe kančiose,
Šv. Margarita, panašioji į išpažinėjus savo ištikimybe,
Šv. Margarita, išaukštintoji į Mergelių gretas danguje,
Šv. Margarita, iškeltoji tarp serafimų,
Šv. Margarita, galingoji apsauga visiems besišaukiantiems tavęs,
Šv. Margarita, mūsų užtarėja.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventoji Margarita iš Kortonos!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
O Dieve, kuris savo gailestingumu atitraukei savo tarnaitę Margaritą iš pražūties kelio, kad atvestum ją į išgelbėjimo kelią, teikis vesti mus tuo pačiu gailestingumu ir duok mums malonę, kad atidėję pasaulio šlovę imtumės atgailos darbų, sekdami tavo tarnaitės pavyzdžiu. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.

Vasario 22 d. šventoji Margarita iš Kortonos (Cortona, Italija) (1247-1297) atgailautoja
iš prancūzų kalbos vertė kun. MMSJ