GRAŽIOSIOS MEILĖS MOTINOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!


Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!


Šventoji Marija, melski už mus!
Gražiosios Meilės Motina, melski už mus
Glaudžianti tuos, kurie ilgisi meilės, melski už mus.
Sauganti tuos, kurie klysta ieškodami meilės, melski už mus.
Besimeldžianti už tuos, kurie neranda meilės, melski už mus.
Pripildanti tuos, kurie duoda meilę, melski už mus.
Mokanti tuos, kurie nemoka mylėti, melski už mus.
Supanti tuos, kurie yra nemylimi savo tėvų, melski už mus.
Suteikianti viltį tiems, kurie yra nemylimi savo sutuoktinių, melski už mus.
Apkabinanti tuos, kurie yra atmetami savo brolių, meski už mus.
Guodžianti tuos, kurie išgyvena meilę be atsako, melski už mus.
Verkianti už tuos, kurie išgyvena skyrybas, melski už mus.
Laisvinanti tuos, kurie yra priklausomi nuo žlugdančių santykių, melski už mus.
Mylinti visus, kurie yra sužeisti nemeilės, melski už mus.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų.

Melskimės.

Viešpatie Dieve, Tavo nuolanki tarnaitė Mergelė Marija yra Tavo Artumoje, papuošta Jos Sūnaus Šlove ir šventumo grožiu; duok, kad kaip ir Ji mes trokštume tik to, kas tikra bei teisinga ir taip ateitume pas Tave, visokio grožio Šaltinį ir tyriausios meilės Kūrėją. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas, gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia per amžių amžius. Amen.

Marijos titulas – Mater Pulchrae Dilectionis – Gražiosios Meilės Motina – kilęs iš lotyniškojo Biblijos vertimo, Siracido 24, 24: EGO MATER PULCHRAE DILECTIONIS, ET TIMORIS, ET AGNITIONIS, ET SANCTAE SPEI. („Aš motina gražiosios meilės ir baimės, pažinimo ir šventos vilties.“) Vertė kun. Robertas Urbonavičius