ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, PASLAPTINGOSIOS ROŽĖS, LITANIJA                    INDEX

Kyrie, eleison.
Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Kristau, išgirsk mus.
Kristau, išklausyk mus.
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Skausmingoji, meile liepsnojanti, Nekalčiausioji Marijos, Paslaptingosios Rožės, Širdie,
užtarki ir gelbėki kunigus, vienuolius ir vienuoles!
Skausmingoji, meile liepsnojanti, Nekalčiausioji Marijos, Paslaptingosios Rožės, Širdie,
užtarki ir gelbėki visus einančius klystkeliais kunigus, vienuolius ir vienuoles!
Skausmingoji, meile liepsnojanti, Nekalčiausioji Marijos, Paslaptingosios Rožės, Širdie,
užtarki ir gelbėki visus nebijančius Dievo kunigus, vienuolius ir vienuoles!
Skausmingoji, meile liepsnojanti, Nekalčiausioji Marijos, Paslaptingosios Rožės, Širdie,
užtarki ir gelbėki visus praradusius išpažinėjų drąsą kunigus, vienuolius ir vienuoles!
Skausmingoji, meile liepsnojanti, Nekalčiausioji Marijos, Paslaptingosios Rožės, Širdie,
užtarki ir gelbėki paniekinusius Švenčiausiąją Duoną kunigus, vienuolius ir vienuoles!
Skausmingoji, meile liepsnojanti, Nekalčiausioji Marijos, Paslaptingosios Rožės, Širdie,
užtarki ir gelbėki besižvalgančius tik j pasaulį, o ne į Dievą kunigus, vienuolius ir vienuoles!
Skausmingoji, meile liepsnojanti, Nekalčiausioji Marijos, Paslaptingosios Rožės, Širdie,
užtarki ir gelbėki atmetusius Atgailos sakramentą ir besitaikstančius su nuodėme kunigus, vienuolius ir vienuoles!
Skausmingoji, meile liepsnojanti, Nekalčiausioji Marijos, Paslaptingosios Rožės, Širdie,
užtarki ir gelbėki visus daugiau Tavęs nebemylinčius ir todėl taip greit atšalusius kunigus, vienuolius ir vienuoles!
Skausmingoji, meile liepsnojanti, Nekalčiausioji Marijos, Paslaptingosios Rožės, Širdie,
užtarki ir gelbėki daugiau nebeklausančius Šventojo Tėvo, skubančius klystkeliais ir žmones suvedžiojančius kunigus, vienuolius ir vienuoles!
Skausmingoji, meile liepsnojanti, Nekalčiausioji Marijos, Paslaptingosios Rožės, Širdie,
užtarki ir gelbėki visus pasitraukusius iš Bažnyčios kunigus, vienuolius ir vienuoles!
Savo Širdies vardu gelbėki juos!
Savo kruvinųjų ašarų vardu gelbėki juos!
Savo Sūnaus, kuris, kybodamas ant kryžiaus, paliko Tau vietoj savęs kunigus, vardu gelbėki juos!
Visų žmonių Motina, gelbėki juos!
Nuolankia savo tarnyste spinduliuodama Kristų visiems savo tarnams, gelbėki juos!
Kalavijais, pervėrusiais Tavo Širdį, kurion skausmo kalaviją įsmeigė kunigai, vienuoliai ir vienuolės, gelbėki juos!
Savo klusnumo, vienatvės ir apleidimo kaina gelbėki juos!
Nepaprastoji galingoji Užtarėja, gelbėki juos!
Visagale malonių Tarpininke, gelbėki juos!
Savųjų skausmų ir kruvinųjų ašarų kaina gelbėki juos!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

V. Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. O Motina, Tu meiliai vedi mus visus pas savo Sūnų. Tad leiski ir mums Tau padėt, gelbėti pražūtin skubančius vienuolius ir vienuoles, o ypač kunigus, gavusius PERKEITIMO galią ir esančius tarpininkais tarp Dievo ir mūsų. Jie atsakingi už mūsų sielas, o mes atsakingi už tai, kad šv. Bažnyčioje darbuotųsi geri kunigai. O Sopulingoji, meile liepsnojanti Motina, per savo Nekalčiausiąją Širdį padėk mums. Amen.
Iš knygutės „Marija, Paslaptingoji Rožė“ K. 2000, Nihil Obstat mons. P. Tamulevičius