ŠV. APAŠT. JUDO TADO LITANIJA                                            INDEX

Kyrie, eleison.
Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Kristau, išgirsk mus.
Kristau, išklausyk mus.
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja,
Šventoji mergelių Mergelę,
Visų šventųjų Karaliene,
Šventasis Judai Tadai, melski už mus!
Artimasis Jėzaus, Marijos ir Juozapo giminaiti,
Garbingasis apaštale,
Tvirtasis apaštale,
Šlovingasis apaštale,
Tikrasis Jėzaus sekėjau,
Švento neturto mylėtojau,
Nuolankumo paveiksle,
Nusižeminimo pavyzdy,
Kantrumo paveiksle,
Dieviškosios meilės liepsna,
Šventumo žvaigžde,
Dievo malonių inde,
Tikėjimo liudytojau,
Didysis stebukladari,
Pragaro baime,
Bažnyčios šule,
Nuliūdusiųjų guodėjau,
Nusidėjelių priebėga,
Kenčiančiųjų prieglauda,
Vargstančiųjų gelbėtojau,
Galingasis užtarėjau,
Ypatingasis globėjau beviltiškoje padėtyje,
Malonusis visų tave gerbiančiųjų padėjėjau ir sarge,
Jėzau Kristau, pasigailėk mūsų!
Dėl šv. Judo Tado nuopelnų Tave meldžiame, išklausyk mus!
Dėl jo nusižeminimo ir kantrybės Tave meldžiame, išklausyk mus!
Dėl jo pamokslų ir mokymo Tave meldžiame, išklausyk mus!
Dėl jo stebuklų Tave meldžiame, išklausyk mus!
Dėl jo garbingos kankinio mirties Tave meldžiame, išklausyk mus!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskimės. Visagali, gailestingasis Dieve ir Atpirkėjau, nuolankiai meldžiame Tavo Didybę, kad mes, nuoširdžiai pagerbdami Tavo išrinktąjį apaštalą ir giminaitį šv. Judą Tadą, jo žymiais nuopelnais ir galingu užtarimu gautume Tavo dieviškosios palaimos malonę. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.


MALDA
O šlovingasis apaštalai šv. Judai Tadai, tikrasis Jėzaus ir Marijos giminaiti, garbinu Dievą ir dėkoju Jam už visas malones ir privilegijas, suteiktas tau. Išmelsk man pagalbą nelaimėse, sielvartuose, kančiose, patarimą visais man sunkaus gyvenimo klausimais, matomą ir greitą paramą, jei būsiu beviltiškoje padėtyje.
O šv. Judai Tadai, nuolankiai maldauju tave, pažiūrėk į mane su užuojauta, ateik man, gal ir nevertam, į pagalbą. Savo galinga malda užtark mane reikaluose, dėl kurių su didžiu pasitikėjimu šiandien kreipiuosi į tave, kad aš galėčiau su atnaujintu tikėjimu garbinti Dievą, mylėti Jį ir tuo nusipelnyti laimingą amžinybę. Amen.
MALDA

Šventasis Judai Tadai, artimas Jėzaus Kristaus giminaiti, garbingasis apaštale ir kankiny, spindintis dorybėmis ir stebuklais, ištikimas ir greitas užtarėjau visų, kurie tave garbina ir tavimi pasitiki! Tu esi galingas globėjas ir padėjėjas sunkiose valandose. Todėl kreipiuosi į tave ir iš širdies gilumos maldauju: padėk man! Tu esi iš Viešpaties gavęs dovaną teikti pagalbą tiems, kurie beveik visai nustojo vilties. Maloningai pažvelk į mane: mano gyvenimas paženklintas kryžiumi, mano dienos pilnos sielvarto, mano širdis – kartybių jūra. Visi mano keliai iškloti erškėčiais, kiekviena gyvenimo valanda pilna liūdesio ir ašarų. Mano dvasią apniko juodos mintys: nerimas, neryžtingumas, pasitikėjimo stoka. Mano akys neįžiūri Dievo apvaizdos, tikėjimas ėmė svyruoti mano sieloje. Visą mane gaubia juodas nusiminimo debesis. Tu negali palikti manęs tokioje būklėje! Nesitrauksiu nuo tavęs, kol neišklausysi manęs ir neatskubėsi į pagalbą! Padėk man, ir aš visą gyvenimą dėkosiu tau, garbinsiu tave kaip savo ypatingą globėją, dėkodamas Dievui už tavo užtarimu gautą malonę. Amen.