ŠVENTOJO KAROLIO BOROMĖJAUS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Apaštalų Karaliene, melski už mus!

Šventasis Karoli Boromėjau, melski už mus!
Šv. Karoli, paslaptingame spindesyje gimęs,
Šv. Karoli, pamaldžių tėvų paguoda,
Šv. Karoli, artimųjų anksti netekęs,
Šv. Karoli, kilnios jaunystės paveiksle,
Šv. Karoli, dangiškomis dovanomis ankstyvoje jaunystėje apdovanotas,
Šv. Karoli, kilmingos šeimos turtų ir privilegijų atsisakęs,
Šv. Karoli, gyvenime nuo pasaulio malonumų atsitraukęs,
Šv. Karoli, Mariją savo motina ir gynėja pasirinkęs,
Šv. Karoli, savo tyrą širdį į Marijos rankas atidavęs,
Šv. Karoli, dieviškosios meilės ugnimi širdį uždegęs,
Šv. Karoli, maldos paskatintas švelniai mylėti,
Šv. Karoli, savo jaunystę gerais papročiais ugdęs,
Šv. Karoli, kunige pagal Jėzaus Širdį,
Šv. Karoli, arkivyskupu paskelbtasis,
Šv. Karoli, į kardinolų gretas pašauktasis,
Šv. Karoli, šlovingasis vyriausiasis kunige,
Šv. Karoli, uolusis Viešpaties vynuogyno darbininke,
Šv. Karoli, pasirinkęs atgailos auką, kad permaldautum Dievo rūstybę,
Šv. Karoli, su nuostabia meile išgyvenęs prispaudimus,
Šv. Karoli, ketinusiems tave nužudyti kilniai atleidęs,
Šv. Karoli, tobulas ir ištikimas nukryžiuotojo Kristaus sekėjau,
Šv. Karoli, dieviška meile liepsnojantis degle,
Šv. Karoli, vylingo pasaulio ir visos jo garbės niekintojau,
Šv. Karoli, baltoji tyrumo lelija,
Šv. Karoli, atgailos paveiksle,
Šv. Karoli, apaštalų dvasios pilnasis,
Šv. Karoli, dvasininkijos tėve ir vedly,
Šv. Karoli, Bažnyčios šviesa ir atrama,
Šv. Karoli, Šventojo Sosto patarėjau,
Šv. Karoli, Milano miesto garbe, pasididžiavime ir spindinti šviesa,
Šv. Karoli, visų žmogui žinomų dorybių pavyzdy,
Šv. Karoli, dvasininkų puošmena ir atvaizde,
Šv. Karoli, vyskupiško kilnumo vainike,
Šv. Karoli, kilnusis dievobaimingasis kunige,
Šv. Karoli, neįveikiamas velnio pagundų,
Šv. Karoli, uolusis maldininke, maldos dvasia spindėjęs,
Šv. Karoli, nuolankios širdies pavyzdy,
Šv. Karoli, svajojęs apie mirtį pelenuose kaip apie tobulą atgailą,
Šv. Karoli, karštai troškęs tarnauti Dievo šlovei,
Šv. Karoli, pagundų nugalėtojau,
Šv. Karoli, dvasinio neturto gerbėjau,
Šv. Karoli, didis romumo ir nuolankumo mylėtojau,
Šv. Karoli, atgailos pavyzdy,
Šv. Karoli, griežta atgaila blogį įveikęs,
Šv. Karoli, sielų išganymo už viską labiau troškęs,
Šv. Karoli, jaunimą mokyti karštai troškęs,
Šv. Karoli, uršuliečių mokyklų globėjau,
Šv. Karoli, ypač uolus Bažnyčios auklyboje,
Šv. Karoli, kantrusis savo tautos tobulintojau,
Šv. Karoli, pamaldų puoselėtojau,
Šv. Karoli, kovotojau su erezijomis,
Šv. Karoli, bažnytinės laisvės gynėjau,
Šv. Karoli, vargšų padėjėjau ir guodėjau,
Šv. Karoli, nepailstantis Dievo Žodžio skelbėjau,
Šv. Karoli, vargšų tėve ir alkanųjų maitintojau,
Šv. Karoli, Dievo teismo skelbėjau,
Šv. Karoli, kovingasis Kristaus riteri, Dievo žodžio kardu gelbėjęs sielas,
Šv. Karoli, dvasinės drausmės atnaujintojau,
Šv. Karoli, užkietėjusius nusidėjėlius su Dievu sutaikantis,
Šv. Karoli, našlių ir našlaičių globėjau,
Šv. Karoli, mylimas vargšų tėve ir prispaustųjų paguoda,
Šv. Karoli, rūpestingasis savo kaimenės ganytojau,
Šv. Karoli, garbingasis Bažnyčios gynėjau,
Šv. Karoli, dorovinės laikysenos atnaujintojau,
Šv. Karoli, užsidegęs apaštalavimu gelbėti sielas,
Šv. Karoli, nepavargstantis Dievo žodžio pamokslininke ir tiesos mokytojau,
Šv. Karoli, savo šventais ir nuostabiais pamokslais visų širdis link Dievo patraukęs,
Šv. Karoli, gerasis ganytojau, dėl paklydusių avių susirūpinęs,
Šv. Karoli, dėl sielų išganymo alkį, troškulį ir blogą orą kentęs,
Šv. Karoli, atsivertimą nusidėjėliams nešantis,
Šv. Karolis, vienuolinį gyvenimą atgaivinęs,
Šv. Karoli, kelių vienuolinių kongregacijų įkūrėjau,
Šv. Karoli, Kristaus dorybes skleidęs,
Šv. Karoli, mūsų gynėjau, kurį visi mylime ir kuriuo pasitikime visa širdimi,
Šv. Karoli, spindinti saule, apšviečianti visus dvasininkus,
Šv. Karoli, ypatingasis Bažnyčios kaimenės globėjau,
Šv. Karoli, priebėga marui ir kitoms ligoms užklupus,
Šv. Karoli, visų žmonių, besikreipiančių į tave, pagalba,
Šv. Karoli, ligonių užtarėjau Dievo akivaizdoje,
Šv. Karoli, mūsų sergėtojau ir galingiausias gynėjau,
Šv. Karoli, amžinosios dangaus palaimos dalininke,
Šv. Karoli, tau saugoti pavestųjų gynėjau,
Šv. Karoli, stebuklingasis ligonių ir apleistų gydytojau ir tėve,
Šv. Karoli, mūsų gynėjau ir globėjau,

Būk mums gailestingas, gelbėk mus, Viešpatie!
Būk mums gailestingas, išklausyk mus, Viešpatie!

Nuo visokio blogio,
–gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo visų nuodėmių
Nuo visų kūno, akių geismų ir gyvenimo puikybės
Nuo visų nedorumų ir neteisybės
Nuo visokios neapykantos ir blogos valios
Nuo visokio godumo ir negailestingumo vargšams
Nuo Tavo įsakymų laužymo
Nuo nepagarbos Tavo vardui
Nuo tarnystės velniui
Nuo maro ir visų kitų ligų
Nuo staigios ir netikėtos mirties
Nuo amžino pasmerkimo
Per šv. Karolio pamokslus ir nuopelnus
Per šv. Karolio liepsningą meilę
Per šv. Karolio gausią išmaldą
Per šv. Karolio kantrią maldą ir pastangas atversti nusidėjėlius,
Per šv. Karolio sielų šventumo troškimą,
Per šv. Karolio apaštalinį darbą lankant ir reformuojant savo vyskupiją,
Per šv. Karolio pasninkus, apsimarinimus ir atgailas,

Mes vargšai nusidėjėliai!
–Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Savo dieviškąjį gailestingumą mums parodyti teikis!
Kaltes mums atleisti ir į tikrąją atgailą atvesti teikis,
Gyvą tikėjimą, didelę viltį ir karštą meilę dovanoti mums teikis,
Nuo širdies aklumo ir užkietėjimo mus apsaugoti teikis,
Iš visų dvasinių ir fizinių kančių, problemų ir trūkumų išlaisvinti mus teikis,
Dievo apsaugą nuo maro, bado ir ligų šv. Karolio užtarimu atsiųsti mums teikis,
Nuo per didelės meilės pasauliui atitraukti mus teikis,
Mums mirštant dievišką malonę šv. Karolio užtarimu suteikti teikis,
Į amžinąjį gyvenimą nuvesti mus teikis,
Kad kiekvienas žmogus savo pašaukime patirtų šventumą,
Kad visi tėvai krikščioniškai augintų savo vaikus,
Kad ganytojai galėtų tesėti savo pareigas,
Kad Tavo Šventoji Bažnyčia naujų ir gerų sielų ganytojų netrūktų,
Dievobaimingą gyvenimą ir išganymo malonę mums suteiki,
Atsivertimo malonę užkietėjusiems nusidėjėliams suteiki,
Laisvę nuo priešų mūsų tėvynei suteiki,
Taiką, vienybę ir brolišką meilę mūsų tėvynei suteiki,
Visiems įsibauginusiems paguodą ir nušvitimą atsiųsti teikis,
Nuoširdų prisirišimą prie Tavo šventosios Bažnyčios suteikti teikis,
Mus ir mūsų šalį nuo klaidatikysčių išgelbėti teikis,
Tikrąjį dangaus troškimą suteikti mums teikis,
Pasirengimo gerai gyvenimo pabaigai malonę suteikti mums teikis,
Kad visi mirusieji amžinąjį gyvenimą pelnytų,
Danguje visus šv. Karolio gerbėjus su tėviška meile prisiminti teikis,
Kad mūsų maldos būtų išgirstos,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Karoli Boromėjau,
Kad būtume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Dieve, tegul Tavo Bažnyčia visada išlieka globojama Tavo šlovingojo išpažinėjo ir vyskupo, šv. Karolio Boromėjaus, kuris uoliai vykdė savo ganytojo pareigas. Tegul jo maldos ir užtarimas uždega mus Tavo švento vardo meile, išmoko mus pasiaukojamai mylėti Tave ir savo artimą, atsiriboti nuo pasaulio gėrybių, gyventi dorybėmis, būti ištikimiems savo pašaukimui, ramybėje numirti ir kartu su šv. Karoliu džiaugtis dangaus laime. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Karolis Boromėjus Kardinolas, Bažnyčios reformos vienas iš vedančiųjų, ugdytojas, dvasinis vadovas.
Gimė 1538 metais, mirė 1584 metais Milane, Italijoje.
Globėjas vyskupų ir kardinolų, katechetų ir katechumenų, klierikų, dvasinių vadovų, krakmolo gamintojų, obuolių sodų, nuo opų, dieglių, žarnyno sutrikimų, skrandžio ligų.
Vertė: JB, kun.MMSJ iš anglų, vokiečių, olandų, lenkų kalbų