PALAIMINTOSIOS JUOZAPOS STENMANS (STENMANNS) LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, Nekaltoji Šventosios Dvasios sužadėtine, melski už mus!
Palaimintoji Juozapa, melski už mus,
Pal. Juozapa, Dievą Tėvą, Amžinąjį Žodį ir Guodėją mylinčioji,
Pal. Juozapa, vien tik Dievo valią vykdyti trokštančioji,
Pal. Juozapa, Jėzaus Širdyje paslėptoji,
Pal. Juozapa, ištikima Šventosios Dvasios tarnaite,
Pal. Juozapa, įsižiūrėjusi į Nekaltąją Mergelę, Šventosios Dvasios Sužadėtinę,
Pal. Juozapa, kartojanti su tikėjimu „Ateik, Šventoji Dvasia“,
Pal. Juozapa, viską daranti iš meilės Dvasiai Guodėjai,
Pal. Juozapa, šventuoju Juozapu pasitikinčioji,
Pal. Juozapa, savo krašto garbe,
Pal. Juozapa, geroji dukra ir sese,
Pal. Juozapa, ligonių globėja,
Pal. Juozapa, gerų santykių sergėtoja,
Pal. Juozapa, kantriai laukiančioji,
Pal. Juozapa, besišypsanti Motina,
Pal. Juozapa, savo maldingumu prie Dievo traukiančioji,
Pal. Juozapa, nuolat besimeldžiančioji,
Pal. Juozapa, bėdai ištikus užjaučianti ir solidari,
Pal. Juozapa, vienuolinio gyvenimo naujokams su meile padedančioji,
Pal. Juozapa, jaunimo talentus ir Dievo dovanas įžvelgiančioji,
Pal. Juozapa, taktiškai ir kūrybiškai kritikuoti mokančioji,
Pal. Juozapa, seserims atsidavusi vyresnioji,
Pal. Juozapa, kenčiančiųjų guodėja
Pal. Juozapa, rekolekcijų vadovų padėjėja,
Pal. Juozapa, moterų misionierių globėja,
Pal. Juozapa, skubi pagalba įvairiuose reikaluose,
Pal. Juozapa, visuomet paslaugi,
Pal. Juozapa, savęs atsižadančioji,
Pal. Juozapa, su visais kelyje sutiktaisiais bendradarbiaujančioji,
Pal. Juozapa, mūsų užtarėja,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, palaimintoji Motina Juozapa!
Kad vis labiau mylėtume Šventąją Dvasią.
Melskimės. Dieve, kuris padarei, kad palaimintosios Juozapos Stenmans širdis būtų pasirengusi vykdyti Tavąją valią, pripildyk mus savo dovanų, kad atsiverdami Šventosios Dvasios meilei darytume tai, kas Tau patinka, per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Gegužės 20 d. minima Pal. Juozapa Hendrina Stenmanns (1852, Vokietija +1903, Nyderlandai)
VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė