ŠVENTOSIOS MARIJOS EGIPTIETĖS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus!
Šventoji Karaliene, atsiskyrėlių pasitikėjimo ir pagarbos šaltini, melski už mus!
Šventoji Marija Egiptiete, melski už mus!
Šv. Marija Egiptiete, Dievo Dvasios į vienatvę vestoji,
Šv. Marija Egiptiete, nuo žmonių akių pasislėpusioji,
Šv. Marija Egiptiete, bėgdama nuo pasaulio, su laukiniais žvėrimis ir plėšrūnais gyvenusioji,
Šv. Marija Egiptiete, vienatvėje burkuojanti balande,
Šv. Marija Egiptiete, nepažįstama niekam kitam, tik Dievui ir Jo angelams,
Šv. Marija Egiptiete, išskirtinai pamaldi Švenčiausiajai Mergelei Marijai, Dievo Motinai,
Šv. Marija Egiptiete, Kristaus Kūnu pastiprinta, drąsiai į dykumą išėjusioji,
Šv. Marija Egiptiete, tikrosios atgailos pavyzdy,
Šv. Marija Egiptiete, maldai, pasninkui ir atgailai uoliai atsidavusioji,
Šv. Marija Egiptiete, nuodėmingą puikybę nuolankia atgaila pavertusioji,
Šv. Marija Egiptiete, dėl praeities nuodėmių gėdos liepsna degančioji,
Šv. Marija Egiptiete, savo širdį ašaromis ir raudomis ištirpdžiusioji,
Šv. Marija Egiptiete, skausmo ir sielvarto duona mitusioji,
Šv. Marija Egiptiete, savo praeities gyvenimą karčiai apmąsčiusioji,
Šv. Marija Egiptiete, sau pačiai griežtoji,
Šv. Marija Egiptiete, savo gyvenimo pabaiga nuolat besirūpinusioji,
Šv. Marija Egiptiete, savo žmogišką trapumą visada prisiminusioji,
Šv. Marija Egiptiete, Dievo teismo baimės apimta, vienumą ir slaptą gyvenimą dykumoje pasirinkusioji,
Šv. Marija Egiptiete, visą velnio rūstybę patyrusioji ir ją įveikusioji,
Šv. Marija Egiptiete, išganymo priešo ugnį savo nuolatinėmis ašaromis gesinusioji,
Šv. Marija Egiptiete, jaunystės nešvarumus sunkiu atgailos krikštu nuplovusioji,
Šv. Marija Egiptiete, ašarų vandeniu savo nuodėmių dėmes nuplovusi,
Šv. Marija Egiptiete, Dievo Gailestingumo gelmes nuostabiai patyrusioji,
Šv. Marija Egiptiete, iš tamsos galių išlaisvintoji,
Šv. Marija Egiptiete, ilgai klaidžiojusi avele, Gerojo Ganytojo į avidę sugražintoji,
Šv. Marija Egiptiete, prarastoji ir mirčiai atiduotoji, bet Išganytojo surastoji ir prikeltoji,
Šv. Marija Egiptiete, purvo bedugnėje skendusioji, bet išgelbėtoji ir kaip spindulys nušvitusioji,
Šv. Marija Egiptiete, pamestoji ir atrastoji drachma, į amžinąjį lobyną padėtoji,
Šv. Marija Egiptiete, iš nuodėmės bedugnės ištrauktoji,
Šv. Marija Egiptiete, iš pragaro žiočių ir demonų neapykantos Dievo Gailestingumo išplėštoji,
Šv. Marija Egiptiete, angelus ir dangaus karalystę savo atsivertimu džiuginančioji,
Šv. Marija Egiptiete, kurios atsivertimas yra tikrasis Viešpaties triumfas ir šlovė,
Šv. Marija Egiptiete, asmeniškai Dievo mokytoji,
Šv. Marija Egiptiete, su dangaus dvasiomis artimai kalbėjusioji,
Šv. Marija Egiptiete, kuriai Šventoji Dvasia Šventųjų Raštų prasmę atvėrė,
Šv. Marija Egiptiete, per atgailą Jėzaus Kristaus sužadėtine tapusioji,
Šv. Marija Egiptiete, savo Teisėjo pyktį griežta ir ryžtinga atgaila numalšinusioji,
Šv. Marija Egiptiete, šventųjų angelų pastangomis akimirksniu į kitą vietą perkeltoji,
Šv. Marija Egiptiete, prieš mirtį norėjusi būti maitinama Jėzaus Kristaus Kūnu ir Krauju, kad tikrai pasiektumei Dievą,
Šv. Marija Egiptiete, iš skurdaus dykumos gyvenimo palaimingai patekusi į beribes Rojaus erdves,
Šv. Marija Egiptiete, mūsų globėja,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Marija Egiptiete!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Meldžiame Tave, Gailestingasis Tėve, kaip šventoji Marija Egiptietė gavo nuodėmių atleidimą, mylėdama pirmiausia mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, taip pat ir mums suteik malonę sulaukti Tavo amžinojo gailestingumo Dangaus prieglobstyje. Prašome per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Balandžio 1 dieną minima Šventoji Marija Egiptietė, gyvenusi apie 344 – 421 metus atsiskyrėlė Egipte ir Palestinos dykumoje.
Globėja nuo karščiavimo ir odos ligų, skaistumo ir kovoje su kūnu pagundomis gynėja, vaduotoja iš demonų apsėdimų
I
š prancūzų kalbos vertė kun.MMSJ